دوره و شماره: دوره 69، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 433-645 
4. ثبت سیستم‌ها و شناسایی عملیات بیشه‌زراعی (مطالعۀ موردی: شهرستان فریدن و چادگان اصفهان)

صفحه 461-471

سید محسن حسنی؛ قوام الدین زاهدی امیری؛ سید مهدی حشمت الواعظین؛ محمد عواطفی همت؛ سید حمید متین خواه


5. برآورد میزان تولید و هزینه‌های بهره‌برداری در شرکت شفارود گیلان

صفحه 473-484

فرشاد کیوان بهجو؛ باریس مجنونیان؛ منوچهر نمیرانیان؛ جهانگیر فقهی؛ ارسطو سعید


6. غلبه بر خواب بذر و بهبود صفات جوانه زنی در بذور Acer monspessulanum sub turcomanicum

صفحه 485-494

وحیده پیام نور؛ غفار صلواتی؛ علیرضا علی عرب؛ وحیده محمدی چیانه


8. تأثیر تنش خشکی بر خصوصیات فتوسنتزی دانهال‌های گردو (Juglans regia L.)

صفحه 511-521

نسرین سیدی؛ احمد علیجانپور؛ عباس بانج شفیعی؛ هادی بیگی حیدرلو


11. بررسی شاخص‌های مؤثر در پیشرفت صنایع مبلمان کشورهای در حال توسعه

صفحه 551-560

محمد غفرانی؛ فرزانه رحیمی؛ حبیب نوری؛ مجید عزیزی


13. بررسی تولید انرژی حرارتی و کربن فعال از پسماند فورفورال

صفحه 571-583

فاطمه جدیدیان؛ محمد طلایی پور؛ سعید مهدوی؛ امیر هومن حمصی


14. ارتقای ویژگی‌های کیفی مخلوط خمیرکاغذهای روزنامه و مجلۀ بازیافتی با تیمار آنزیمی همی‌سلولاز

صفحه 585-602

ایمان اکبرپور؛ علی قاسمیان؛ حسین رسالتی؛ احمدرضا سرائیان؛ احمدجهان لتیباری


15. بهبود طول پارگی کاغذ با نانو الیاف سلولزی در خمیر کاغذ باگاس

صفحه 603-614

محمد هادی مرادیان؛ پژمان رضایتی چرانی؛ محمد علی سعادت نیا


18. پتانسیل پسماند واحد های جوهرزدایی کاغذ های باطله در تولید تخته های فیبر گچ

صفحه 637-645

بنیامین حاج مهدی؛ شادمان پورموسی؛ احمد جهان لتیباری؛ آژنگ تاج دینی