دوره و شماره: دوره 69، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 225-432 
رویش و زنده‌مانی نهال بید سفید (Salix alba L.) تحت تنش کم آبی

صفحه 249-257

مهین برشان؛ مسعود طبری کوچکسرایی؛ سید احسان ساداتی؛ رضا شاه حسینی


بررسی تنوع ژنتیکی گردوی ایرانی (Juglans regia L.) با نشانگرهای SSR

صفحه 277-286

آیدا طاهری؛ نسرین سیدی؛ بابک عبدالهی مندولکانی


کاربرد الیاف معدنی پشم سنگ بر ویژگی‌های مقاومتی و ماندگاری خمیر کاغذ NSSC

صفحه 327-337

حسین جلالی ترشیزی؛ فریبا خلیلی نفت چالی؛ حسین کرمانیان


اثر pH در رنگبری با هیپوکلریت سدیم بر ویژگی‌ های خمیر حل‌شوندۀ لینتر پنبه

صفحه 387-396

سحر جلالوند؛ حسین کرمانیان؛ امید رمضانی؛ اسماعیل رسولی گرمارودی؛ سحاب حجازی


بررسی تأثیر تغییرات بازده تولید خمیر کاغذ CMP بر ویژگی‌های مقاومتی و نوری آن

صفحه 397-406

قاسم اسدپوراتوئی؛ احمدرضا زاهدی طبرستانی؛ علی برزن؛ محمد تقی منقولی؛ زهره قزوینی