بررسی جایگزینی تولید روزنامه چوب وکاغذ مازندران با مخلوط گونه‌ها برویژگی‌های خمیرکاغذ CMP

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد صنایع خمیر و کاغذ

2 -دانشیار گروه چوب و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3 -استادیار گروه چوب و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

4 مدیر صنعت کارخانه چوب و کاغذ مازندران

چکیده

با توجه به محدودیت منابع جنگلی به ویژه در مورد گونه­های مصرفی کارخانه چوب و کاغذ مازندران (راش و ممرز)، در این تحقیق تاثیر اختلاط چوب گونه­های پهن برگ جنگلی شامل بلوط، افرا، توسکا و کلهو و گونه­های پهن­برگ غیرجنگلی شامل بید و صنوبر با جایگزینی گونه های مصرفی کارخانه فوق الذکر بر ویژگی­های کاغذ روزنامه ساخته شده بررسی شد. پس از تهیه خمیرکاغذ CMP مطابق با شرایط بازده 85 درصد، زمان­های متفاوت پخت (60-25 دقیقه)، درجه حرارت 170 درجه سانتی­گراد و نسبت مایع پخت به خرده چوب، 7 به 1 و ساخت کاغذهای دست ساز استاندارد60 گرم بر متر مربع، ویژگی­های مکانیکی و نوری کاغذهای آنها مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش میزان درصد گونه صنوبر، کیفیت کاغذ ساخته شده نیز افزایش یافته و بهترین ویژگی­های مقاومتی و نوری مربوط به تیمارهای با مقادیر بالای گونه ممرز و یا صنوبر بوده است. هر چند که با استفاده از درصدهای کم سایر گونه­ها نیز در ترکیب با درصد بیشتر صنوبر می­توان به نتایج قابل قبولی دست یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation alternative in MWPI's newsprint production with mixture of species on the properties of CMP paper

نویسنده [English]

  • Ali Barzan 4
چکیده [English]

The effects of mixing forest hardwood species (including Oak, Maple & Persimmon) and non-forest ones (including Willow & poplar) on optical and mechanical properties of newsprint produced from CMP were investigated. These species were used instead of MWPI's common used species (including Beech & Hornbeam) regarding to the forest resources diminishing. The pulp (CMP)  was prepared under conditions of 85% yield and different cooking times (25-60 min.), temperature of 170°C , L/W= 1/7. The optical and mechanical properties of hand sheets with a basis weight of 60 g/m2 have been assessed. Results indicated that the quality of paper was increased by increasing the amount of Poplar and also it was found that the best strength and optical properties were related to the treatments with higher amounts of hornbeam or poplar. However, it should be noted that acceptable results can be achieved by using low amounts of other species mixed with higher percentages of Poplar. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Forest & non-forest hardwood species
  • Newsprint
  • CMP
  • Optical & mechanical properties.