پیش استخراج کاه جو با آب داغ و تاثیر آن بر روی ویژگی‌های خمیرکاغذهای سودا و مونواتانول آمین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشگاه تهران

3 استاددانشگاه تهران

چکیده

در این تحقیق پیش استخراج کاه جو با آب داغ و سپس خمیرکاغذ سازی سودا و مونواتانول آمین مورد مطالعه قرار گرفت. پیش استخراج با میزان همی سلولزهای استخراج شده 28 درصد و بازده پیش استخراج 7/72 درصد به عنوان شرایط بهینه انتخاب گردید. نتایج خمیرکاغذسازی نشان می دهند که در میان خمیرکاغذهای  حاصل از کاه جو شاهد و پیش استخراج شده، خمیرکاغذ مونواتانول آمین بیشترین بازده را داراست. افت بازده چشمگیری در خمیرکاغذهای حاصل از کاه جو پیش استخراج شده با آب مشاهده می گردد. عدد کاپای خمیر کاغذ حاصله از کاه جو پیش استخراج شده در مقایسه با کاه جو شاهد تحت شرایط مشابه پخت با فرآیند خمیرکاغذسازی سودا بیشترکاهش می یابد اما این تاثیر با فرآیند خمیرکاغذسازی مونواتانول آمین مشاهده نمی شود. پیش استخراج کاه جو و سپس خمیرکاغذسازی سودا منجر به خمیرکاغذهائی با شاخص های کشش، ترکیدن و پارگی بیشتری در مقایسه با نمونه شاهد می شود. در مورد خمیرکاغذ مونواتانول آمین به استثنای شاخص کشش روند مشابه ای می تواند مشاهده شود. درجه روشنی خمیرکاغذهای حاصل از کاه جو پیش استخراج شده کاهش می یابد در حالی که پیش استخراج تأثیر چندانی بر میزان ماتی خمیرکاغذها ندارد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hot water pre-extraction of Barley straw and its effect on soda and monoethanolamine pulps properties

نویسندگان [English]

  • Nasibeh Yanagh 1
  • Sahab Hedjazi 2
  • Ali Abdolkhani 2
  • Yahya Hamzeh 3
چکیده [English]

In this study, hot water pre-extraction of barley straw followed with soda and monoethanolamine pulping was investigated. Pre-extraction that resulted in removal of 28 % of barley straw hemicelluloses and pre-extraction yield of 72.7 % was selected as the optimum pre-extraction treatment. The pulping results show that among the pulps from pre-extracted barley straw and barley straw without pre-extraction, monoethanolamine pulps have the highest yields. Also, the yields of pulps were drastically dropped after hot water pre-extraction. At the same pulping conditions, the kappa numbers of pulps that produced from pre-extracted barley straw were decreased more than that of from barley straw without pre-extraction in soda pulping, but this effect is not seen in the case of monoethanoleamine pulps. Pre-extraction of barley straw followed with soda pulping resulted in pulps with higher tensile, burst and tear indices in comparison to untreated samples. In the case of monoethanoleamine pulp the similar trend can be seen in except of tensile index. The brightness of pulps from pre-extracted barley straw is decreased while the pre-extraction has no effect on pulp opacities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • hot water pre-extraction
  • Barley straw
  • soda pulp
  • monoethanolamine pulp
  • Mechanical properties
  • Optical properties