دریافت هزینه داوری مقالات از ابتدای سال 1396

بر اساس تصمیم هیات تحریریه مجله، مقرر گردیده که به منظور جبران بخشی از هزینه‌های مجله، نویسندگان مسوول مقاله هایی که از ابتدای سال 1396 به مجله ارسال و توسط هیات تحریریه مناسب تشخیص داده شده و در فرایند داوری قرار می گیرند باید مبلغ 1000000 هزار ریال به شماره حساب نشریه واریز نمایند. به همین منظور، پس از مشخص شدن داوران مقاله، ایمیلی از طرف مجله به نویسنده مسوول ارسال و تقاضای ارسال تصویر فیش واریزی می گردد. پس از آن هر زمانی که نویسنده تصویر فیش واریزی را به مجله ارسال نماید مقاله به داوران ارجاع داده خواهد شد.