دریافت هزینه داوری مقالات از آبان ماه 1402

بر اساس تصمیم هیات تحریریه مجله، هزینه اولیه داوری دریافت نمیگردد. برای مقاله هایی که از آبان ماه 1402 به مجله ارسال و توسط هیات تحریریه مناسب تشخیص داده شده و در فرایند داوری قرار می گیرند و پس از طی فرایند مورد تایید داوران محترم قرار می گیرند، نویسندگان مسئول باید مبلغ چهار میلیون ریال (چهارصدهزار تومان) به شماره حساب نشریه واریز به منظور جبران بخشی از هزینه‌های مجله واریز نمایند.