دریافت هزینه داوری مقالات از آبان ماه 1401

بر اساس تصمیم هیات تحریریه مجله، هزینه اولیه داوری دریافت نمیگردد. برای مقاله هایی که از آبان ماه به مجله ارسال و توسط هیات تحریریه مناسب تشخیص داده شده و در فرایند داوری قرار می گیرند و پس از طی فرایند مورد تایید داوران محترم قرار می گیرند، نویسندگان مسئول باید مبلغ شش میلیون ریال (ششصد هزار تومان) به شماره حساب نشریه واریز به منظور جبران بخشی از هزینه‌های مجله واریز نمایند.