بررسی شاخص‌های مؤثر در پیشرفت صنایع مبلمان کشورهای در حال توسعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه صنایع چوب دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

2 فارغ التحصیل دانشگاهتربیت دبیر شهید رجایی

3 مسئول کارگاه آزمایشگاه/دانشگاه شهید رجایی

4 دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

با توجه به سهم بسیار اندک کشور ایران از بازار جهانی مبل و ضرورت بهبود این وضعیت تحقیق حاضر با هدف تعیین شاخص­های مؤثر در پیشرفت صنعت مبلمان کشورهای درحال­ توسعه و ارائه راهکارهای مناسب جهت ارتقای آن در ایران، صورت گرفته است. برای این منظور، پس از انجام مطالعات پایه­ای و مکاتبات اینترنتی با کارشناسان و صاحب ­نظران خارجی و مصاحبه با متخصصان و کاردان­ های باتجربه داخل ایران، 29 معیار و زیر معیار تحت شش شاخص کلی: منابع انسانی، اجتماعی ـ فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، فنی و محیطی شناسائی شده و با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، درجه اهمیت هر یک از آن­ها مشخص گردیده است. نتایج حاصله نشان می­دهد که معیارهای آموزش نیروی­کار، حمایت دولت از تولید محصول، استراتژی­های بازاریابی، نوآوری در محصول و نیروی­کار ارزان، به­ترتیب، بالاترین امتیازها را داشته و نیز، راهکار توسعه منابع انسانی و شاخص منابع انسانی، به­ترتیب مناسب­ترین راهکار و حساس­ترین شاخص بوده­اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation on effective indices in development of wooden furniture industry for developing countries

چکیده [English]

Due to the very small share of the global market of Iranian furniture and the need to improve the situation in Iran, this study was aimed to determine the factors contributing to the development of furniture industry in developing countries and provide strategies for improvement in Iran. 29 criteria and sub-criteria under 6 general criteria including, human resources, socio-cultural, economic, political, technical and environmental aspects were analyzed using analytical hierarchy process according to the basic studies and internet communications with foreign experts and scholars and interviews with local experience professionals and technicians, the degree of importance of each one of the has-been identified. The results show that the standards of education, labor, government support for the production, marketing strategies, product innovation and cheap labor, respectively. The highest rating, and also human resource development strategy and human resources index were found the most appropriate solution and the most sensitive indicators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • AHP
  • Developing Countries
  • furniture
  • human resources