بهبود نتایج رسته‌بندی گروه گونه‌های اکولوژیک با استفاده از مفهوم گونه‌های معرف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف این پژوهش، طبقه‌بندی اکولوژیکی و تعیین گونه‌های معرف رویشگاه‌های شمشاد منطقۀ فریم ساری بود. بدین منظور 60 قطعه‌ نمونه به‌صورت سیستماتیک- انتخابی با ابعاد شناور 200 و 400 متری به مساحت 400 متر مربع با توجه به اصل تودۀ معرف در منطقه پیاده شد. پوشش ‌گیاهی منطقه با استفاده از روش TWINSPAN اصلاح‌شده طبقه‌بندی و شش گروه‌ اکولوژیک معرفی شد. نتایج تحلیل گونۀ معرف با استفاده از معیار تعلقه فی نشان داد از 77 گونۀ گیاهی منطقه، فقط 47 گونه دارای تعلقه مثبت به گروه‌های مزبورند (05/0P 14<"> ) که به‌عنوان گونه‌های معرف جوامع ‌گیاهی شمشاد منطقه معرفی شدند. به‌منظور بررسی الگوی توزیع گروه‌های اکولوژیک از تحلیل DCA برمبنای مقادیر درصد تاج‌پوشش گونه‌ها (کلیۀ گونه‌ها و فقط گونه‌های معرف) استفاده شد. نمایش ابرنقاط قطعات‌ نمونۀ گروه‌های اکولوژیک منطقه در نمودار تحلیل DCA و مقایسۀ درصد تجمعی واریانس توجیه‌شده بیانگر آن است که رسته‌بندی گروه‌های مزبور براساس مقادیر درصد تاج‌پوشش فقط گونه‌های معرف (1/37 درصد) نسبت به کلیۀ گونه‌ها (2/26 درصد) الگوی توزیع مناسب‌تری را ارائه می‌دهد. نتایج تحلیل MRPP نیز مبین آن است که ابرنقاط (پراکنش قطعات‌ نمونه) گروه‌ها در نمودار رسته‌بندی برمبنای فقط گونه‌های معرف از فاصلۀ درون‌گروهی کمتر، ولی با فاصلۀ بین‌گروهی بیشتری نسبت به حالتی که رسته‌بندی بر مبنای کلیة داده‌ها انجام می‌گیرد برخوردار است. به‌طور کلی نتایج تحقیق حاضر تصریح می‌کند کاربرد گونه‌های معرف ممکن است به بهبود نتایج رسته‌بندی گروه‌های گیاهی به‌منظور تعیین دقیق‌تر عوامل محیطی مؤثر بر گروه‌های مزبور منجر ‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Improving the ordination of ecological species group using diagnostic species concept

نویسندگان [English]

  • Omid Esmailzadeh 1
  • Seyede Samira Soleymanipor 2
2 MS.c student of Forestry, Faculty of Natural Resources, University of Tarbiat Modares, I.R. Iran
چکیده [English]

This research aims at ecological classification and identifying diagnostic species of box tree (Buxus hyrcana Pojark) sites in Farim forests, Sari, Iran. The data were collected from 60- 400m2 sample releves in systematic- selective design (200 × 400 meter) by considering the indicator stand concept. Floristic data were analyzed using modified TWINSPAN and consequently, six ecological groups were classified. The results of diagnostic species analysis based on Phi fidelity index revealed that of the 77 species recorded, only 47 species had positive fidelity to presented groups (P<0.05) and therefore they were determined as diagnostic species of box tree plant communities in the study area. Detrended Correspondence Analysis (DCA) was used to represent the distribution pattern of ecological groups based on two data matrix of plant species canopy cover, full data and only diagnostic species. Comparisons of scatter plots of ecological groups along two first axes in DCA, as well as, result of cumulative traced variances in two series data (37.1% in only diagnostic species data and 26.2% in total species data) in this analysis clearly indicated that ordination of six groups based on only diagnostic species data presents more appropriate distribution pattern compared to full species data. It is concluded that application of diagnostic species may lead to improve the results of ecological group ordination in determining the effective environmental variables precisely on considered groups.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Box trees (Buxus hyrcana)
  • DCA
  • diagnostic species
  • ecological groups
  • Farim
  • modified TWINSPAN
  • MRPP