پتانسیل پسماند واحد های جوهرزدایی کاغذ های باطله در تولید تخته های فیبر گچ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه آزاد کرج

2 استادیار دانشگاه آزاد کرج- صنایع چوب و کاغذ

3 استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه آزاد کرج

4 دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه آزاد کرج

چکیده

پسماندهای جوهرزدایی کاغذهای باطله دارای الیاف سلولزی و مواد معدنی هستند و استفاده از آنها بر کاربردها و ویژگی های محصول نهایی تاثیر گذار است. برای این منظور تحقیق حاضر با استفاده ازپسماند واحدهای جوهرزدایی برای تولید تخته های فیبر گچ با نسبت گچ به پسماند، 100 : 0، 90 : 10، 80 : 20، 70 : 30 و 40:60 طی دو زمان پرس 10 و 20 دقیقه با مقدارفشار ثابت kg/cm230 به صورت سرد انجام شد و ضخامت تخته 12 میلی متر درنظر گرفته شد. نتایج نشان داد  با توجه به این که پسماند مورد نظر دارای الیافی نرم، کوتاه و با مقدار زیاد مواد معدنی است با افزایش مقدار آن در تخته ها اتصال بین گچ و پسماند تحت تاثیر قرار می گیرد. اثر مقدار پسماند بر خواص فیزیکی و مکانیکی تخته های فیبر گچ در سطح 99 درصد احتمال معنی­دار بود. به طوری که بیشترین جذب آب، واکشیدگی ضخامتی و کمترین دانسیته تخته­ها برای ترکیب 40:60 درصد گچ به پسماند به ترتیب 7/29 درصد، 15/2 درصد و g/cm366/0 به دست آمد از طرفی کمترین مقاومت خمشی و مدول الاستیسیته برای ترکیب 30:70 درصد گچ به پسماند به مقدار MPa 7655/1 و GPa598/1 به دست آمد. زمان پرس در سطح 95 درصد احتمال بر مقاومت های فیزیکی تخته ها معنی دار نبود. بر اساس نتایج تحقیق و حساسیت کمتر برخی از کاربردهای صنعتی تخته های فیبر گچ به مقاومت های فیزیکی می توان پیشنهاد داد که پسماندهای  واحدهای جوهرزدایی کاغذهای باطله  با رعایت برخی از الزامات ، در تولید تخته های فیبر گچ برای مصارف داخلی مانند سقف های کاذب  استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The potential of deinked waste paper sludge in gypsum fiberboard production

نویسندگان [English]

  • Benyamin Hajmehdi 1
  • Shademan Pourmousa 2
  • Ahmad Jahan Latibari 3
  • Azhang TajDini 4
چکیده [English]

Application of cellulosic fibers and minerals of deinked waste paper sludge has a great impression on utilization and characteristics of final product. This study was designed to produce use gypsum-fiber board from the DIP sludge. The gypsum: sludge ratio was considered as 100:0, 90:10, 80:20, 70:30 and 60:40. Two types of gypsum boards were prepared with fixed 12 mm thickness and cold pressing time of 10 and 20 minutes at 30 kg/cm2. The results revealed that, regarding the fact that the DIP sludge contains a variety of short fibers with excessive amount of minerals, increasing the sludge loading could affect the compatibility of gypsum and sludge. The effect of sludge on physical and mechanical properties of gypsum fiber boards was significant to probability of 99%, in a way that maximum water absorption, maximum thickness swelling and minimum density of the boards for the treatment of 40:60 percent of gypsum to sludge was gained as follows in respect: 29.7%, 2.15 % and 0.66 g/cm3. On the other hand, MOR and MOE for board with gypsum: sludge ratio of 70:30 were gained 1.765MPa and 1.598 GPa, respectively. The effect of pressing time on physical properties of gypsum fiberboard was not significant at the probability of 95%. According to the obtained results, it has been suggested that such boards could be used in covering and ceiling isolating applications.

کلیدواژه‌ها [English]

  • DIP sludge
  • Gypsum fiber board
  • Isolating application
  • Physical properties
  • Mechanical Properties