سامانه جدید نشریه

از تاریخ 1392/03/26 سامانه جدید نشریه جنگل و فرآوردهه ای چوب از طریق آدرس ذیل قابل دسترسی است:

http://jfwp.ut.ac.ir