بررسی عوامل تنظیم‌کنندة نرخ تجزیة لاشبرگ در تودة دست‌کاشت نوئل خالص منطقة لاجیم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه ملایر

2 عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

3 عضو هیات علمی دانشگاه کردستان

چکیده

فرایند تجزیة لاشبرگ به‌عنوان فرایندی حیاتی در چرخه‌های بیوژئوشیمیایی مطرح است که طی آن عناصر غذایی لاشبرگ آزاد و وارد خاک می‌شود. تجزیه و تخریب لیگنین به‌عنوان یکی از عوامل محدودکنندة نرخ تجزیة لاشبرگ در مرحلة آخر توصیف می‌شود. این پژوهش به‌منظور بررسی عوامل تنظیم‌کنندة نرخ تجزیه در مراحل آخر این فرایند با انکوباسیون لاشبرگ گونه‌های راش، توسکا، افراپلت و سوزن‌های نوئل با استفاده از روش کیسه‌لاشبرگ به‌مدت 405 روز در منطقة لاجیم انجام گرفت. یافته‌های تحقیق نشان داد که نرخ‌های تجزیة لاشبرگ‌ها با غلظت‌های اولیة نیتروژن و منگنز همبستگی مثبت معنی‌دار (به‌ترتیب 05/0 و 01/0 >P) و با غلظت لیگنین و نسبت‌های C:N و Lignin:N همبستگی منفی معنی‌دار در سطح احتمال 95 درصد دارد. همچنین نتایج نشان داد که همبستگی بین مقدار مادة آلی ازدست‌رفتة لاشبرگ‌ها با مقادیر آزادسازی نیتروژن، منگنز و لیگنین معنی‌دار است؛ این همبستگی تنها در مورد آزادسازی منگنز منفی بود. با توجه به نتایج بدست آمده مشخص شد که ترکیب لاشبرگ گونه­های پهن­برگان، بویژه راش با سوزن­های نوئل در جنگل­های کوهستانی هیرکانی می­تواند در تسریع روند تجزیه سوزن­های نوئل موثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors regulating the litter mass loss in pure Norway spruce plantation in Lajim region

نویسنده [English]

  • Farhad Ghasemi 1
چکیده [English]

Litter decomposition process is a vital process in forest biogeochemical cycles that cause nutrient release in to the soil. Lignin degradation is considered the limiting step of litter decomposition. This research was done to study the Factors regulating litter mass loss in late decomposition stages, using Beech (Fagus orientalis lipsky), Alder (Alnus subcordata C.A.Meyer), Maple (Acer velutinum Boiss.) and Norway spruce (Picea abies (L) Karst) for 405 days at pure Norway spruce plantation using litterbag method in Lain Region. The finding of this study showed that litter decomposition of all litters significantly had a positive correlation with initial litter Nitrogen and Manganese concentrations (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • leaf litter
  • Lignin
  • litter decomposition
  • manganese
  • nutrient releasing