هزینه چاپ مقالات در نشریه جنگل و فرآورده های چوب

به اطلاع می‌رساند از ابتدای مهرماه 1400 مبلغ چهار میلیون ریال (چهارصد هزار تومان) بابت هزینة داوری و ویرایش مقالات توسط نشریه از نویسندگان دریافت می شود که مبلغ یک میلیون ریال آن قبل از ارسال مقاله به داوران دریافت خواهد شد. لذا با توجه به اخذ مجوز دریافت این هزینه‌ها از نویسنده (گان) محترم برای نشریه جنگل و فرآورده‌های چوب، خواهشمند است مبلغ مذکور را به حساب شماره IR۵۶۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۷۰۵۰۳۰۱۴۲۶۲ (به انگلیسی IR560100004001070503014262) با شناسه واریز ۳۲۲۰۷۰۵۸۱۱۴۰۱۰۷۰۰۰۰۰۰۰۰۷۱۵۰۲۰۲ (به انگلیسی 322070581140107000000007150202) به نام دانشگاه تهران- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، نزد بانک تجارت شعبه فارابی کرج (کد 483) پرداخت و اسکن فیش را به دفتر نشریه فکس (32225780-026) یا از طریق سامانه نشریه ارسال نمائید. بدیهی است عدم پرداخت موجب تعویق فرایند داوری و نیز چاپ مقالات خواهد شد. لحاظ کردن شناسه واریز و پرینت ماشینی آن بر روی قبض پرداختی الزامی است و قبضهای بدون شناسه واریز غیرقابل پذیرش هستند.