هزینه چاپ مقالات در نشریه جنگل و فرآورده های چوب

به اطلاع می‌رساند از ابتدای آبان ماه 1401 مبلغ چهار میلیون ریال (چهارصد هزار تومان) بابت بخشی از هزینة های داوری و ویرایش مقالات توسط نشریه از نویسندگان دریافت می شود. لذا با توجه به اخذ مجوز دریافت این هزینه‌ها از نویسنده (گان) محترم برای نشریه جنگل و فرآورده‌های چوب، خواهشمند است مبلغ مذکور را به حساب شماره ۸۳۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۷۰۱۰۳۰۰۶۸۲۵ با شناسه واریز ۳۲۲۰۷۰۵۸۱۱۴۰۱۰۷۰۰۰۰۰۰۰۰۷۱۵۰۲۰۲  به نام دانشگاه تهران- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، نزد بانک تجارت شعبه فارابی کرج (کد 483)- بابت درآمد مجلات و نشریات منابع طبیعی، پرداخت و اسکن فیش را به دفتر نشریه فکس (32225780-026) یا از طریق سامانه نشریه ارسال نمائید. بدیهی است عدم پرداخت موجب تعویق فرایند داوری و نیز چاپ مقالات خواهد شد. لحاظ کردن شناسه واریز و پرینت ماشینی آن بر روی قبض پرداختی الزامی است و قبضهای بدون شناسه واریز غیرقابل پذیرش هستند.