هزینه چاپ مقالات در نشریه جنگل و فرآورده های چوب

به اطلاع می‌رساند از ابتدای آبان ماه 1401 مبلغ شش میلیون ریال (ششصد هزار تومان) بابت بخشی از هزینة های داوری و ویرایش مقالات توسط نشریه از نویسندگان دریافت می شود. لذا با توجه به اخذ مجوز دریافت این هزینه‌ها از نویسنده (گان) محترم برای نشریه جنگل و فرآورده‌های چوب، خواهشمند است مبلغ مذکور را به حساب شماره IR۵۶۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۷۰۵۰۳۰۱۴۲۶۲ (به انگلیسی IR560100004001070503014262) با شناسه واریز ۳۲۲۰۷۰۵۸۱۱۴۰۱۰۷۰۰۰۰۰۰۰۰۷۱۵۰۲۰۲ (به انگلیسی 322070581140107000000007150202) به نام دانشگاه تهران- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، نزد بانک تجارت شعبه فارابی کرج (کد 483) پرداخت و اسکن فیش را به دفتر نشریه فکس (32225780-026) یا از طریق سامانه نشریه ارسال نمائید. بدیهی است عدم پرداخت موجب تعویق فرایند داوری و نیز چاپ مقالات خواهد شد. لحاظ کردن شناسه واریز و پرینت ماشینی آن بر روی قبض پرداختی الزامی است و قبضهای بدون شناسه واریز غیرقابل پذیرش هستند.