بر اساس نویسندگان

آ

 • آجورلو، مجید [1] دانشگاه زابل
 • آذر، عادل [1] استاد دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، ایران، و رئیس مرکز آمار ایران، تهران، ایران
 • آذریان، مجتبی [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • آذرنیوند، حسین [1] استاد گروه مهندسی احیای مناطق خشک و کوهستانی، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
 • آریائی منفرد، محمد هادی [1] استادیار، دانشکدة مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • آریائی‌منفرد، محمدهادی [1] دانشجوی دکترای صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • آزادفلاح، محمد [1] 2 استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران
 • آزادفلاح، محمد [2] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • آزادفلاح، محمد [2] استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • آزادفلاح، محمد [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران
 • آزادفلاح، محمد [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
 • آستارائی، علیرضا [1] دانشیار، گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • آصفی هدایت آباد، ملیحه [1] دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد فراورده‌های چندسازۀ چوب، دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه زابل،زابل
 • آفتاب طلب، نوشین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • آقاجانی، حامد [1] دانشجوی دکتری جنگل شناسی و اکولوژی جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • آهنی، حمید [1] ..

ا

 • ابراهیمی، پونه [1] استادیار دانشکده علوم پایه، گروه شیمی، دانشگاه گلستان، گرگان.
 • ابراهیمی، سپیده سادات [1] دانشجوی دکتری علوم جنگل، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه گیلان
 • ابراهیمی، قنبر [1] استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • ابراهیمی، قنبر [1] استاد دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران
 • ابراهیمی، قنبر [1] استاد بازنشته دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • ابراهیمی، قنبر [1] استاد گروه صنایع چوب، دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • ابراهیمی، قنبر [1] استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • ابراهیمی، قنبر [1] استاد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • ابراهیمی، قنبر [1] استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران، ایران
 • ابراهیمی، مریم [1] کارشناس ارشد، دانشکدة مهندسی انرژی و فناوری‏های نوین، دانشگاه شهید بهشتی، زیراب، ایران
 • ابراهیمی، مصطفی [1] کارشناس ارشد علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • ابراهیم پور کاسمانی، جعفر [1] استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سوادکوه، گروه مهندسی چوب و کاغذ، سوادکوه، ایران.
 • ابراهیم پور کاسمانی، جعفر [1] دانشیار گروه چوب و کاغذ، واحد ‌سوادکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، سوادکوه
 • ابراهیم پور کاسمانی، جعفر [1] گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، واحد سوادکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، سوادکوه، ایران
 • ابراهیم زاده، محمدعلی [1] دانشیار گروه شیمی دارویی دانشگاه علوم پزشکی ساری
 • ابیض، علی [1] کارشناس ارشد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • احدی، زهرا [1] کارشناسی ارشد گروه جنگلداری، دانشکدة منابع طبیعی و علوم دریایی نور، دانشگاه تربیت مدرس
 • احمدی، پیمان [1] دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • احمدی، پیمان [1] دانش‌آموختۀ کارشناسی‌ارشد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه تهران
 • احمدی، شهرام [1] دانشجوی دکترای، گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایرا
 • احمدی، کوروش [1] دانشجوی دکتری جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس
 • احمدی، کوروش [1] دانشجوی دکتری جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور
 • احمدی، محمد [1] دانشگاه تهران
 • احمدی، محمد [1] استادیار، گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل
 • احمدی، محمد تقی [1] دانشجوی دکتری جنگل‏شناسی و اکولوژی جنگل، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • احمدی، معصومه [1] دانشجوی کارشناسی ‏ارشد مهندسی جنگل دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • احمدی ثانی، ناصر [1] Assistant Professor, Mahabad Branch, Islamic Azad University
 • احمدی ثانی، ناصر [1] استادیاردانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران
 • احمدلو، فاطمه [1] دانشجوی دکتری جنگلداری دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • احمدلو، فاطمه [1] استادیار پژوهش، مؤسسۀ تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • احمدی نجف آبادی، مهدی [1] دانشگاه صنعتی امیر کبیر
 • اخوان، رضا [1] استادیار پژوهش، بخش تحقیقات جنگل، مؤسسۀ تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، تهران، ایران
 • اخوان، رضا [1] استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات جنگل، مؤسسۀ تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، تهران، ایران
 • اخوان، رضا [1] استادیار پژوهش، مؤسسۀ تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، تهران، ایران
 • اخوان، رضا [1] دانشیار پژوهش ، مؤسسة تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • اخوان، رضا [2] دانشیار پژوهش، مؤسسۀ تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران
 • اخوان، رضا [1] دانشیار مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • اخوان، رضا [1] دانشیار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • ایران‌منش، یعقوب [1] استادیار پژوهش، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شهرکرد
 • ایران‌‌نژاد پاریزی، محمد حسین [1] 4 استادیار گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد، ایران
 • ایزدیار، سهیلا [1] استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • ایزدیار، سهیلا [1] استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
 • ایزدیار، سهیلا [1] استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • اسحاقی راد، جواد [1] دانشیار گروه جنگل‌داری دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • اسحاقی راد، جواد [1] دانشگاه اومیه
 • اسدی، حامد [1] دانشجوی دکتری جنگلداری دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران
 • اسدی، فرهاد [1] تحقیقات
 • اسدی، مصطفی [1] 5 استاد، موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، ایران
 • اسدی، مصطفی [1] عضو هیئت علمی گروه گیاه‌شناسی مؤسسۀ تحقیقات جنگل‏ها و مراتع
 • اسداله زاده، محمدتقی [1] دانشجوی دکتری رشتة صنایع خمیر و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • اسدیان، مریم [1] کارشناس ارشد جنگل‌داری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ‌ایران
 • اسدپوراتویی، قاسم [1] استادیار
 • اسدپور اتویی، قاسم [1] -استادیار گروه چوب و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • اسدپور اتویی، قاسم [1] استادیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • اسدپوراتوئی، قاسم [1] دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • اسد فلسفی‌زاده، ندا [1] دانشجوی اقتصاد کشاورزی، دانشگاه زابل
 • اسدی‌کرم، فرشته [1] کارشناس ارشد و محقق مؤسسۀ تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، تهران، ایران
 • اسفندیاری، مطهره [1] دانشجوی دکتری بیابان‌زدایی دانشکدۀ منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد
 • اسکندری، مهرناز [1] دانشآموخته دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • اسلام بنیاد، امیر [1] دانشیار دانشگاه گیلان، ایران
 • اسماعیلی، محمدحسین [1] دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • اسماعیل زاده، امید [1] استادیار گروه جنگل‌داری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • اسماعیل زاده، امید [1] دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس
 • اسماعیل زاده، امید [1] استادیار، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم دریایی، نور، ایران
 • اسماعیل‌زاده، امید [1] استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران
 • اسماعیل‌زاده، امید [1] استادیار گروه علوم و مهندسی جنگل دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور
 • اسماعیل‌زاده، امید [1] عضو هیات علمی/ دانشگاه تربیت مدرس
 • اسماعیل نژاد، آرزو [1] کارشناس ارشد مهندسی جنگل، دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه گیلان، صومعه‏سرا، ایران.
 • اشراق نیای جهرمی، عبدالحمید [1] دانشیار، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.
 • اشرفی، سهراب [1] استادیار دانشگاه تهران
 • اصغرزاده، احمد [1] استادیار پژوهشی مؤسسۀ تحقیقات خاک و آب کشور
 • اصلاح، فرناز [1] دانشجوی دکتری تخصصی، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • اطمینان، علیرضا [1] استادیار اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، دانشکده دانشکده تحصیلات تکمیلی
 • اعتماد، وحید [1] دانشگاه تهران
 • اعتماد، وحید [1] استاد
 • اعتماد، وحید [1] استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران
 • اعتماد، وحید [1] استادیار گروه جنگل‏داری دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • اعتماد، وحید [1] استادیار گروه جنگل‌داری و اقتصاد جنگل دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • اعتماد، وحید [1] استادیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • اعتماد، وحید [1] استادیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • اعتماد، وحید [1] استادیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • اعتماد، وحید [1] استادیار گروه جنگل‌داری و اقتصاد جنگل، دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • اعتماد، وحید [1] دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • اعتماد، وحید [1] استادیار گروه جنگل‌داری دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • اعتماد، وحید [1] استادیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • اعتماد، وحید [1] استادیار گروه جنگل‌داری و اقتصاد جنگل دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • اعتماد، وحید [1] استادیار گروه جنگل‌داری و اقتصاد جنگل دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • افرا، الیاس [1] استادیار گروه صنایع خمیرکاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • افرا، الیاس [1] استادیار گروه علوم و مهندسی کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • افرا، الیاس [1] دکتری
 • افهامی سیسی، داود [1] دانشجوی دکتری چوب‌شناسی و صنایع چوب، دانشگاه تهران، ایران و دانشگاه مونپولیه، فرانسه
 • افهامی سیسی، داود [1] استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • افهامی سیسی، داود [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • افهامی سیسی، داود [1] استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج
 • اقتصادی، علی [1] استادیار پژوهش، مؤسسة تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، تهران، ایران
 • اکبری، بابک [1] کارشناس بخش تحقیقات شرکت ساپکو (طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو)، تهران، ایران
 • اکبری، حسن [1] استادیار گروه جنگلداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • اکبری، سجاد [1] کارشناس ارشد دانشگاه زابل
 • اکبری، سجاد [1] کارشناس ارشد فراورده‌های چندسازۀ چوبی ، شرکت تولیدکنندۀ صنعتی، آرین مریم، رشت
 • اکبری، مقدسه [1] دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • اکبری، مقدسه [1] دانشجوی دکتری صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • اکبرپور، ایمان [1] دانشجوی دکتری- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • اکبرپور، ایمان [1] دانشجوی دکتری صنایع خمیر و کاغذ، دانشکدۀ مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • اکبرپور، ایمان [1] دانشجوی دکتری صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکدۀ مهندسی چوب و کاغذ، گروه صنایع خمیر و کاغذ،‌ گرگان، ایران.
 • اکبرپور، ایمان [1] دانشجوی دکتری صنایع خمیر و کاغذ، گروه تخصصی صنایع خمیر و کاغذ، دانشکدة مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • اکبرپور، ایمان [1] دانشجوی دکتری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکدۀ مهندسی چوب و کاغذ، گرگان، ایران
 • اکبر عنایتی، علی¬ [1] استاد دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران
 • اکبری نیا، مسلم [1] دانشیار گروه جنگل‌داری، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • اکبری نیا، مسلم [1] دانشگاه تربیت مدرس
 • اکبری نیا، مسلم [1] دانشیار دانشگاه تربیت مدرس نور
 • اکبری‌نیا، مسلم [1] دانشیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران
 • الیاسی، شکوفه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد
 • الهی، محسن [1] دانش‌آموختة کارشناسی ارشد جنگل‌داری، دانشکدة منابع طبیعی، تربیت مدرس، نور، ایران
 • الهیان، محمدرضی [1] کارشناس ارشد و کارشناس مسئول ادارة کل منابع طبیعی شهرستان کلیبر، ارسباران، ایران
 • اله دادی، مریم [1] کارشناس‌ارشد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • الوانی نژاد، سهراب [1] استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، ایران
 • الوانی نژاد، سهراب [1] عضو هیئت علمی‌‌ دانشکدة کشاورزی و پژوهشکدة منابع طبیعی دانشگاه یاسوج، ‌یاسوج، ایران
 • الوانی نژاد، سهراب [1] عضو هیئت علمی ‏‏دانشکدة کشاورزی و پژوهشکدة منابع طبیعی دانشگاه یاسوج، ‏یاسوج، ایران
 • امام، میترا [1] مربی پژوهش و عضو هیئت علمی، مؤسسۀ تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، تهران، ایران
 • امامی نسب، محمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد بیولوژی و آناتومی چوب، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • ایمانی، رضا [1] دکتری تخصصی صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • ایمانی، منیره [1] دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • ایمانی، منیره [1] دانشجوی دکتری صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • ایمانی، منیره [1] دانشجوی دکتری تخصصی صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • امان زاده، بیت الله [1] استادیار پژوهش، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت
 • امان زاده، بیت الله [1] دانشجوی دکتری علوم جنگل، دانشکدﮤ منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • امان زاده، بیت اله [1] استادیار پژوهش، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • امید، محمود [1] استاد گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، کرج
 • امیدی، علی [1] کارشناس ارشد اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان
 • امیدوار، اصغر [1] استاد دانشکدة جنگل‌داری و فناوری چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • امیدوار حسینی، فریده [1] دانشجوی کارشناسی ارشد رشتۀ جنگلداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران
 • امیری مرگاوی، محمدرضا [1] کارشناس ارشد علوم و صنایع چوب و کاغذ
 • امیرنژاد، حمید [1] استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران
 • امینی، الهه [1] کارشناس ارشد صنایع خمیر و کاغذ، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • امینی، شهرام [1] کارشناس ارشد جنگلداری اداره کل منابع طبیعی مازندران- ساری، ایران
 • امینیان، هدایت الله [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه گنبد کاووس، دانشکدة کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس، گنبد، ایران
 • امینیان، هدایت اله [1] استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد
 • اوستاخ، عصمت [1] دانشجوی دکتری جنگلداری، دانشکدۀ کشاورزی و منابع‏طبیعی دانشگاه لرستان
 • اولادی، رضا [1] استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران
 • اولادی، رضا [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • اولادی، رضا [1] استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • اولادی، رضا [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • اولادی، رضا [1] دانشگاه تهران، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دکترای علوم و صنایع چوب و کاغذ
 • اولادی قادیکلایی، جعفر [1] استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران

ب

پ

ت

 • تاجدینی، آژنگ [1] دانشیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران
 • تاجدینی، آژنگ [1] دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران
 • تاج دینی، آژنگ [1] دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه آزاد کرج
 • تاجیک، میلاد [1] کارشناس ارشد گروه پژوهشی سلولزی و بسته‌بندی، پژوهشکدۀ شیمی و پتروشیمی، پژوهشگاه استاندارد، کرج
 • تارم، سالار [1] دانشگاه ارومیه
 • تجملیان، مهدیه [1] کارشناس ارشد مدیریت مناطق بیابانی، یزد، ایران
 • ترکمن، جواد [1] استادیار دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‏ سرا، ایران
 • ترکمن، جواد [1] استادیار گروه جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا، ایران
 • تقی یاری، حمیدرضا [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب، دانشکدۀ مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.
 • تقی زاده، ایوب [1] مربی، گروه GIS و سنجش از دور، دانشکدة علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • تمرتاش، رضا [1] استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشکدة منابع طبیعی، ساری، ایران
 • توانکار، فرزام [1] استادیار مهندسی جنگل واحد خلخال دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال، ایران
 • توپا، افسانه [1] دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد رشتۀ علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه تهران، کرج
 • تونن، ماری فرانس [1] استاد مؤسسة تحقیقات سیراد، مونپولیه، فرانسه

ث

 • ثاقب طالبی، خسرو [1] دانشیار پژوهش، مؤسسة تحقیقات جنگل‏ها و مراتع کشور، تهران، ایران
 • ثاقب طالبی، خسرو [1] دانشیار پژوهش، مؤسسة تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، تهران، ایران
 • ثاقب طالبی، خسرو [1] دانشیار پژوهش، مؤسسۀ تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، تهران، ایران
 • ثاقب طالبی، خسرو [1] دانشیار پژوهش، مؤسسۀ تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران
 • ثاقب طالبی، خسرو [1] دانشیار پژوهش، مؤسسۀ تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • ثاقب طالبی، خسرو [1] دانشیار، مؤسسة تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، تهران
 • ثاقب طالبی، خسرو [1] دانشیار، مؤسسۀ تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، تهران
 • ثاقب طالبی، خسرو [1] دانشیار پژوهش، بخش تحقیقات جنگل، مؤسسۀ تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران
 • ثقفی، فائزه [1] دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا، ایران
 • ثمریها، احمد [1] دکتری تخصصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران، ایران.

ج

چ

 • چیانی، الهه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی پالایش زیستی، دانشگاه شهید بهشتی

ح

 • حیاتی، الیاس [1] دانشجوی ¬کارشناسی ¬ارشد¬ مهندسی¬جنگل، دانشکده¬ منابع¬طبیعی، دانشگاه ¬تهران، ایران
 • حیاتی، الیاس [1] دانشجوی دکتری علوم جنگل، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • حیاتی، الیاس [1] دانشجوی دکتری علوم جنگل، گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشگاه تهران، کرج
 • حاتمی، نیشتمان [1] دانشجوی دکتری علوم جنگل و جنگلداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان
 • حاجبی، عبدالحمید [1] استادیار پژوهش، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرعباس، ایران
 • حاج مهدی، بنیامین [1] کارشناس ارشد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه آزاد کرج
 • حبیبی، محسن [1] کارشناس، ادارۀ کل محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری، شهرکرد
 • حبیبی، مسعودرضا [1] عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
 • حبیبی کیلک، شادی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و مدیریت جنگل دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور
 • حبشی، هاشم [1] دانشیار، دانشکده علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • حبشی، هاشم [1] دانشیار، دانشکدۀ علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • حبشی، هاشم [1] استادیار دانشکدة جنگل‌داری و فنّاوری چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.
 • حبشی، هاشم [1] استادیار دانشکدة جنگل‏داری و فناوری چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • حبشی، هاشم [1] دانشیار گروه جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • حجازی، سحاب [1] استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران
 • حجازی، سحاب [1] استادیار گروه علوم و صنایع چو ب و کاغذ، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج ، دانشگاه تهران
 • حجازی، سحاب [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • حجازی، سحاب [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • حجازی، سحاب [1] استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • حجازی، سحاب [2] دانشیار دانشگاه تهران
 • حجازی، سحاب [1] دانشیار، گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • حجازی، سحاب [1] دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • حجازی، سحاب [1] دانشیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • حجازی، سحاب [1] دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
 • حجازی، سحاب [1] دانشیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج
 • حجازی، سحاب [1] دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه تهران، دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • حجازی، سحاب [1] دانشگاه تهران- دکترا
 • حجازی، سحاب [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • حجازی، سحاب [1] استادیار، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • حجتی، سید محمد [1] استادیار گروه جنگل‏داری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • حجتی، سید محمد [1] استادیار گروه جنگل‌داری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ‌ایران
 • حجتی، سید محمد [1] دانشیار، دانشکدﮤ منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • حجتی، سید محمد [1] عضو هیات علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • حجتی مروست، ابراهیم [1] کارشناس ارشد، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • حجتی مروست، ابراهیم [1] کارشناس ارشد علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • حجتی مروست، ابراهیم [1] کارشناس ارشد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • حیدری، فرزانه [1] دانشجوی دکتری فراورده‌های چندسازه چوب، دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه زابل
 • حیدری، فرزانه [1] دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • حیدری، مهدی [2] استادیار گروه علوم جنگل، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه ایلام
 • حیدری، مهدی [1] دانشگاه ایلام
 • حیدری مستعلی، سحر [1] دانشجوی دکتری محیط زیست، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران،کرج، ایران
 • حیدرنیا، هادی [1] کارشناس ارشد جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان
 • حسنی، سید محسن [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • حسنی، سید محسن [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
 • حسنی، مجید [1] کارشناس ارشد، مؤسسۀ تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • حسین، محمدعلی [1] کارشناس ارشد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران
 • حسینی، احمد [1] استادیار پژوهش، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 • حسینی، جابر [1] دانش‌آموختة کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لاهیجان، لاهیجان، ایران
 • حسینی، ساره [1] دانشجوی دکتری جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • حسینی، سید بهنام [1] دانشگاه تهران
 • حسینی، سیدمحسن [1] دانشیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران
 • حسینی، سید محسن [1] استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس
 • حسینی، سید محسن [1] استاد دانشگاه تربیت مدرس نور
 • حسینی، سید محسن [1] استاد گروه جنگلداری، دانشکدة منابع طبیعی و علوم دریایی نور، دانشگاه تربیت مدرس
 • حسینی، سید محسن [1] استاد گروه جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور
 • حسینی، سید محسن [1] دانشیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران
 • حسینی، سید محسن [1] دانشگاه تربیت مدرس
 • حسینی، سید محسن [1] عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
 • حسینی، سید محسن [1] دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس، پردیس نور
 • حسینی، سید محسن حسینی [1] 3 دانشیار گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران
 • حسینی، عطاالله [1] دانشیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • حسینی، وحید [1] عضو هیات علمی دانشگاه کردستان
 • حسینیان، خسرو [1] دانشگاه تربیت مدرس
 • حسینیان، خسرو [1] کارشناس ارشد علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس نور، ایران
 • حسین پور، رضا [1] دانشجوی دکتری، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • حسین پور اصلی، کیوان [1] دانشجوی دکتری علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • حسن جان زاده، هادی [1] کارشناس ارشد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • حسن جان زاده، هادی [1] کارشناس ارشد رشتۀ علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • حسن زاد ناورودی، ایرج [1] استادیار، عضو هیئت علمی گروه جنگل‌داری دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‏سرا، ایران
 • حسین زاده، امید [1] استادیار گروه جنگلداری دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه
 • حسین زاده، جعفر [1] استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ایلام، ایلام، ایران.
 • حسین زاده، جعفر [1] عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ایلام
 • حسین‌زاده، جابر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • حسین‌زاده کلاگر، اباصلت حسین‌زاده کلاگر [1] 3 دانشیار، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران، ایران
 • حسینی طباطبایی، محمود رضا [1] استادیار گروه مهندسی عمران دانشکدۀ فنی و مهندسی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • حسنوند، شیما [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • حشمتی، سیاوش [1] دانشجوی دکتری زراعت گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران
 • حشمتی، سیما [1] کارشناس ارشد علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
 • حشمت الواعظین، سیدمهدی [1] دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • حشمت الواعظین، سید مهدی [1] استادیار دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران‏، کرج، ایران
 • حشمت الواعظین، سید مهدی [1] دانشیار دانشگاه تهران
 • حشمت‌الواعظین، سیدمهدی [1] استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران
 • حق وردی، کتایون [1] استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی
 • حمیدی، سیده کوثر [1] تهران
 • حمصی، امیر هومن [1] دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

خ

د

ذ

ر

 • راشدی، کامبیز [1] کارشناس ارشد، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • راهبری سی سخت، سعید [1] دانشجوی دکتری دانشکدة علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • راهبری سی سخت، سعید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی جنگل، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • رائینی سرجاز، محمود [1] استاد گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • رحیمی، فرزانه [1] فارغ التحصیل دانشگاهتربیت دبیر شهید رجایی
 • رحمانی، احمد [1] دانشیار پژوهشی مؤسسۀ تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور
 • رحمانی، رامین [1] دانشیار دانشکدة جنگل‏داری و فناوری چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • رحمانی، رامین [1] دانشیار، دانشکدة علوم جنگل. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • رحمانی، رامین [1] دانشیار، دانشکدۀ علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • رحمانی، رامین [1] دانشیار، دانشکدۀ علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • رحمانی، رامین [1] دانشیار، دانشکدۀ علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • رحمانی نیا، مهدی [1] استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس
 • رحمانی نیا، مهدی [1] استادیار دانشگاه تربیت مدرس
 • رحمانی نیا، مهدی [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس نور، ایران
 • رحمانی نیا، مهدی [2] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • رحمانی نیا، مهدی [1] دکتری
 • رحمتی، زینب [1] کارشناس ارشد گروه جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل، دانشکدۀ علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • رزاق نیا، لیدا [1] کارشناس ارشد آبخیزداری
 • ریزوندی، وحید [1] دانشجوی دکتری مهندسی جنگل، دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج
 • رسالتی، حسین [1] استاد تکنولوژی خمیر و کاغذ، گروه تخصصی صنایع چوب و کاغذ، دانشکدة مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • رسالتی، حسین [1] استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، گروه صنایع چوب و کاغذ،‌ ساری، ایران.
 • رسالتی، حسین [1] استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • رسالتی، حسین [1] استاد، گروه چوب و کاغذ، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • رسالتی، حسین [1] استاد گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشکدۀ مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • رسالتی، حسین [1] استاد گروه صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • رسالتی، حسین [1] استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • رسالتی، حسین [1] استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • رسالتی، حسین [1] استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکدۀ مهندسی چوب و کاغذ، گروه صنایع خمیر و کاغذ،‌ گرگان، ایران.
 • رسالتی، حسین [1] استاد دانشگاه ساری
 • رستگارفر، ناهید [1] دکترای فراورده‌های چندسازۀ چوبی، شرکت تولیدکنندۀ صنعتی، آرین مریم، رشت
 • رستگارفر، ناهید [1] دکترای فراورده‌های چندسازۀ چوبی، شرکت تولیدکنندۀ صنعتی، رشت، ایران
 • رستم پور هفتخوانی، اکبر [1] دانشجوی دکتری، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • رستمی شاهراجی، تیمور [1] دانشیار گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا، ایران
 • رستمی‌شاهراجی، تیمور [1] دانشیار دانشگاه گیلان، ایران
 • رستمی کیا، یونس [1] استادیار پژوهش، بخش تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اردبیل
 • رستمی کیا، یونس [1] دانش‌آموختۀ دکتری جنگلداری دانشگاه تربیت مدرس
 • رسول پور هدایتی، ناصر [1] کارشناس ارشد صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • رسولی گرمارودی، اسماعیل [1] استادیار، گروه فناوری سلولز و کاغذ، دانشکدة مهندسی فناوری‌های نوین، دانشگاه شهید بهشتی
 • رسولی گرمارودی، اسماعیل [1] استادیار گروه مهندسی پالایش زیستی، دانشکدۀ مهندسی فناوری‌های نوین، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس زیرآب، سوادکوه، استان مازندران
 • رسولی گرمارودی، اسماعیل [1] استادیار و مدیر گروه مهندسی فن‌آوری تولید سلولز و کاغذ، دانشکده مهندسی انرژی و فن‌آوری‌های نوین، دانشگاه شهید بهشتی
 • رشیدی، علیمراد [1] استاد مرکز تحقیقات نانوتکنولوژی، پژوهشگاه صنعت نفت ایران
 • رشیدی، علیمراد [1] استاد مرکز تحقیقات نانوتکنولوژی، پژوهشگاه صنعت نفت ایران
 • رشیدی جویباری، ایمان [1] دانشجوی دکتری گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • رضایی، زینب [1] کارشناس ارشد رشتۀ صنایع چوب، دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران، و کارشناس دفتر حساب‏های اقتصادی مرکز آمار ایران، تهران، ایران
 • رضایی، عفت [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جنگل‌‌داری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران
 • رضایتی چرانی، پژمان [1] استادیار دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان
 • رضایتی چرانی، پژمان [1] استادیار گروه صنایع خمیر و کاغذ، دانشکدة جنگل‌داری و محیط زیست، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان، بهبهان، ایران
 • رضائی، فاطمه [1] کارشناس ارشد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • رفیعی، فاطمه [1] دانشجوی دکتری جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل، دانشکدۀ علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • رفیعیان، امید [1] عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، گروه مهندسی محیط زیست، تبریز، ایران.
 • رکن‌الدین‌افتخاری، علیرضا [1] استاد دانشگاه تربیت مدرس، ایران
 • رمضانی، امید [1] استادیار دانشکده فناوری‌های نوین، دانشگاه شهید بهشتی، ایران
 • رمضانی، امید [1] استادیار گروه فناوری تولید سلولز و کاغذ، دانشکدة مهندسی انرژی و فناوری‏های نوین، دانشگاه شهید بهشتی، زیراب، ایران
 • رمضانی، امید [1] استادیار گروه فناوری سلولز و کاغذ دانشکدة مهندسی فناوری‏های نوین دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • رمضانی، امید [1] استادیار گروه فناوری سلولز و کاغذ، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس 1، زیرآب، سوادکوه، ایران
 • رمضانی، امید [1] استادیارگروه مهندسی فن‌آوری تولید سلولز و کاغذ، دانشکده مهندسی انرژی و فن‌آوری‌های نوین، پردیس1، دانشگاه شهید بهشتی- معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده انرژی و فناوریهای نوین دانشگاه شهید بهشتی
 • رمضانی، امید [1] استادیار دانشگاه شهید بهشتی
 • رمضانی، امید [1] استادیار گروه فناوری تولید سلولز و کاغذ، دانشکدة مهندسی انرژی و فناوری‌های نوین، دانشگاه شهید بهشتی، زیراب، ایران
 • رمضانپور، میلاد [1] کارشناس ارشد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • رنجبر، جلال [1] کارشناس ارشد صنایع خمیر و کاغذ، گروه مهندسی پالایش زیستی، دانشکدۀ مهندسی فناوری‌های نوین، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس زیرآب، سوادکوه، استان مازندران
 • رنجبر، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان
 • رنگ آور، حسین [1] دانشگاه شهید رجایی
 • رنگزن، کاظم [1] دانشیار، گروه GIS و سنجش از دور، دانشکدة علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • رنود، قاسم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
 • رهایی، مهدی [1] دانشگاه تهران
 • رهدار، حسینعلی [1] استادیار گروه مهندسی عمران دانشکدۀ فنی و مهندسی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • روانبخش، هومن [1] استادیار، عضو هیئت علمی گروه جنگل‌داری مناطق خشک، دانشکدۀ کویرشناسی، دانشگاه سمنان
 • روحی، مریم [1] کارشناس محیط‌‌ زیست، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • روحی، مصطفی [1] کارشناس ارشد، دانشکدة مهندسی انرژی و فناوری‌های نوین، دانشگاه شهید بهشتی، زیراب، ایران
 • روحانی، حامد [1] استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه گنبدکاووس، گنبد، ایران
 • روحانی، مهدی [1] استادیار علوم و صنایع چوب و کاغذ، گروه سلولزی و بسته‌بندی، پژوهشکدۀ شیمی و پتروشیمی، پژوهشگاه استاندارد، کرج
 • روحانی، مهدی [1] استادیار علوم و صنایع چوب و کاغذ، گروه سلولزی و بسته‌بندی، پژوهشکدۀ شیمی و پتروشیمی، پژوهشگاه استاندارد، کرج، ایران
 • روح نیا، مهران [1] دانشیار گروه علوم صنایع چوب و کاغذ دانشکدة کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران
 • روح نیا، مهران [1] گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، ، ایران
 • رودی، حمیدرضا [1] استادیار، گروه فناوری تولید سلولز و کاغذ، دانشکده انرژی و فناوری های نوین ، دانشگاه شهید بهشتی ، زیراب ، ایران
 • رودی، حمیدرضا [1] استادیار گروه فناوری سلولز و کاغذ دانشکدة مهندسی فناوری‏های نوین دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • رودی، حمیدرضا [1] استادیار گروه مهندسی پالایش زیستی، دانشکدۀ مهندسی انرژی و فناوریهای نوین، دانشگاه شهید بهشتی
 • رودی، حمیدرضا [1] استادیار، گروه مهندسی فنّاوری سلولز و فرآورده‌های کاغذی، دانشکدۀ مهندسی انرژی و ‌فنّاوری‌‌های نوین، دانشگاه شهید بهشتی، زیراب، ایران
 • رودی، حمیدرضا [1] استادیار، مهندسی پالایش زیستی، دانشگاه شهید بهشتی
 • رودی، حمیدرضا [1] تهران- دانشگاه شهید بهشتی- دانشکده مهندسی انرژی و فناوری های نوین- گروه مهندسی فناوری سلولز و کاغذ
 • رودکلی نجاتی، مهرداد [1] کارشناس ارشد علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، چالوس، ایران
 • روغنی، ربانه [1] دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • روکی، مرتضی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • رئیسی استبرق، علی [1] استادیار گروه مهندسی آبادانی و آبیاری، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • رئیسی نافچی، هاجر [1] دانشجوی گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشکدة منابع ‏طبیعی دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • رئیسی نافچی، هاجر [1] دانشجوی گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه تربیت مدرس، ایران

ز

س

ش

ص

 • صیادی، علی [1] استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان
 • صادقی، اقدس [1] کارشناس ارشد شرکت محصولات کاغذی لطیف، ایران
 • صادقی، حسین [1] استادیار بخش مدیریت مناطق بیابانی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • صادقی، حمدالله [1] دانشجوی دکتری جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد
 • صادقی، سید محمد معین [1] دانشجوی دکتری جنگل‏شناسی و اکولوژی جنگل، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • صادقی، سید محمد معین [1] دانشجوی دکتری جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • صادقی، سید محمد معین [1] دانشجوی دکتری جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • صادقی، سید محمد معین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جنگل‏ شناسی و اکولوژی جنگل دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • صادقی، سید محمد معین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه جنگل‏داری و اقتصاد جنگل، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • صادقی، سید محمد معین [1] دانشگاه تهران
 • صادق محمد اف، توفیق [1] عضو هیئت‌علمی آکادمی علوم آذربایجان، باغ گیاه‌شناسی مردکان، باکو، جمهوری آذربایجان
 • صالحی، اعظم السادات [1] کارشناس ناظر- اداره منابع طبیعی و آبخیزداری
 • صالحی، علی [1] استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، ایران
 • صالحی، علی [1] استادیار گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان
 • صالحی، علی [1] استاد/ دانشگاه گیلان
 • صالحی، علی [1] دانشیار گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا/ایران
 • صالحی، علی [1] دانشیار گروه جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، گیلان
 • صالحپور، شوبو [1] دانش‌آموختۀ دکتری علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
 • صالحه شوشتری، محمد حسن [1] کارشناس پژوهش جنگل/ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • صالحه شوشتری، محمد حسن [1] کارشناس پژوهش، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، اهواز، ایران
 • صداقت، اکرم [1] کارشناس‌ارشد صنایع چوب و کاغذ، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • صداقت، اکرم [1] کارشناس ارشد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • صفدری، وحید رضا [1] استادیار، گروه صنایع چوب و کاغذ، ‏‏دانشگاه آزاد اسلامی ‏‏واحد کرج، کرج، ایران
 • صلواتی، غفار [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • صلواتی، غفار [1] دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان
 • صمدزادگان، فرهاد [1] استاد دانشکدۀ فنی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • صوفی مریو، حمید [1] کارشناس مسئول گروه جنگل‌داری و اقتصاد جنگل، پردیس کشاورزی و منابع ‏طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، تهران.
 • صوفی مریو، حمید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

ض

ط

ع

 • عابدی، رویا [1] دانش آموخته دکترای جنگلداری/دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان
 • عابدی، مهدی [1] استادیار گروه مرتعداری، دانشگاه تربیت مدرس، نور
 • عباسی، منوچهر [1] هنرآموز هنرستان فنی
 • عباسی، هومن [1] مسئول اجرای طرح های جنگلداری
 • عباسیان، پریسا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه جنگل‏داری و اقتصاد جنگل، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • عباسیان، عبدالله [1] کارشناس ارشد مهندسی جنگل، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه گیلان
 • عبدی، احسان [1] استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران
 • عبدی، احسان [1] استادیار گروه جنگل‏‏داری و اقتصاد جنگل، پردیس کشاورزی و منابع ‏طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، تهران.
 • عبدی، احسان [1] استادیار گروه جنگل‌داری و اقتصاد جنگل، دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • عبدی، احسان [1] استادیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • عبدی، احسان [1] استادیار، گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • عبدی، احسان [2] استادیار گروه جنگل‌داری و اقتصاد جنگل، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • عبدی، احسان [1] دانشیار دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • عبدی، احسان [1] دانشیار دانشکده منابع طبیعی
 • عبدی، احسان [1] دانشیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • عبدی، احسان [1] دانشیار گروه جنگل‌داری و اقتصاد جنگل، دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • عبدی، احسان [1] دانشیار، گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
 • عبدی، احسان [1] دانشیار، گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکدۀ منابع ‌طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
 • عبدی، احسان [1] دانشیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشگاه تهران، کرج
 • عبدی، احسان [1] دانشکده منابع طبیعی
 • عبدی، تهمینه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم جنگل، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
 • عبدی، محمد رضا [1] استادیار گروه مدیریت دانشگاه بردفورد انگلستان
 • عبدی، مریم [1] دانشگاه شهید بهشتی
 • عبدالخانی، علی [1] استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران
 • عبدالخانی، علی [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکدة ‏منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • عبدالخانی، علی [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • عبدالخانی، علی [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • عبدالخانی، علی [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • عبدالخانی، علی [1] استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • عبدالخانی، علی [1] دانشیار دانشگاه تهران
 • عبدالخانی، علی [1] دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکدة ‏منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • عبدالخانی، علی [1] دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • عبدالخانی، علی [1] دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • عبدالخانی، علی [1] دانشیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • عبدالخانی، علی [1] دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ ؛ دانشکده منابع طبیعی ؛ دانشگاه تهران ، کرج ، ایران .
 • عبدالخانی، علی [1] دانشیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • عبدالخانی، علی [1] دانشیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • عبدالخانی، علی [1] دانشیار گروه مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • عبدالمالکی، پرویز [1] دانشیار گروه بیوفیزیک دانشکدة علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • عبدالهی مندولکانی، بابک [1] دانشگاه ارومیه
 • عبدل زاده، حمیده [1] فارغ‌التحصیل دکتری علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران، ایران
 • عبده، محمد رضا [1] کارشناس ارشد علوم و صنایع چوب و کاغذ، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکدة منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • عبدوس، مجید [1] دانشیار گروه شیمی دانشکدة شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
 • عبدوس، مجید [1] عضو هیات علمی گروه شیمی پلیمر، دانشگاه امیرکبیر، ایران.
 • عرب، داوودرضا [1] استادیار، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.
 • عرفانی فرد، سید یوسف [1] استادیار، بخش مدیریت مناطق بیابانی، دانشکدة کشاورزی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • عرفانی فرد، سید یوسف [1] استادیار، بخش مدیریت مناطق بیابانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • عرفانی فرد، سید یوسف [1] دانشیار، بخش منابع طبیعی و محیط زیست، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شیراز
 • عرفانی فرد، سید یوسف [1] دانشیار دانشگاه شیراز
 • عزیزی، مجید [1] استاد گروه صنایع چوب و کاغذ دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • عزیزی، مجید [1] دانشیار دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران
 • عزیزی، مجید [1] دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • عزیزی، مجید [1] دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • عزیزی قلاتی، سارا [1] دانشجوی کارشناس‌ارشد GIS و سنجش از دور، دانشکدة علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • عزیزی نژاد، رضا [1] استادیار، گروه اصلاح نباتات، دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران
 • عسکری، یوسف [1] کارشناس ارشد جنگل‌داری دانشگاه شهرکرد
 • عیسوند، حمید رضا [1] استادیار گروه زراعت، دانشگاه لرستان، دانشکدۀ کشاورزی، خرم‌آباد، ایران
 • عشوری، علیرضا [1] استاد، پژوهشکدۀ فناوری‌های شیمیایی، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، تهران
 • عشوری، علیرضا [1] پژوهشکدۀ فنّاوری‏های شیمیایی، سازمان پژوهش‏های علمی و صنعتی ایران
 • عشوری، علیرضا [1] دانشیار پژوهشهای صنعتی
 • عشوری، علیرضا [1] دانشیار، تهران، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده فناوری‌های شیمیایی، تهران، ایران
 • عطارچی، سارا [1] استادیار، گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشکدة جغرافیا، دانشگاه تهران
 • عطارد، پدارام [1] دانشیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج
 • عطارد، پدرام [1] استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران
 • عطارد، پدرام [1] استاد گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • عطارد، پدرام [1] دانشیار دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • عطارد، پدرام [1] دانشیار گروه جنگل‏داری و اقتصاد جنگل، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • عطارد، پدرام [2] دانشیار گروه جنگل‏داری و اقتصاد جنگل، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • عطارد، پدرام [1] دانشیار گروه جنگل‌داری و اقتصاد جنگل، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • عطارد، پدرام [2] دانشیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • عطارد، پدرام [1] دانشیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • عطارد، پدرام [2] عضو هیات علمی دانشگاه تهران، دکتری
 • عطارد، پدرام [1] دانشیار دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • علائی، حسین [1] سازمان جنگلها و مراتع، دفتر امور بهربرداری جنگل و مرتع
 • علی بابایی عمران، الهه [1] دانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه تهران
 • علیپور فرد، مریم [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • علیجانپور، احمد [1] دانشیار دانشگاه ارومیه
 • علیجانپور، احمد [1] دانشیار/ دانشگاه ارومیه
 • علیجانپور، احمد [1] دانشیار گروه جنگلداری، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • علی خوجه، پرویز [1] کارشناس ارشد مهندسی عمران - سازه، دانشکدۀ فنی مهندسی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • علی زاده، پیمان [1] کارشناس ارشد علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • علی زاده، طاهره [1] کارشناسی ارشد پزوهشی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور
 • علیزاده، حسن [1] دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع چوب و کاغذ، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • علیزاده، مهدی [1] دانشیار گروه باغبانی، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • علی زاده بنوتی، رقیه [1] کارشناس ارشد جنگلداری دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه گیلان، صومعه سرا
 • علی عرب، علیرضا [1] استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گرگان، گرگان، ایران
 • علی عرب، علیرضا [1] استادیار گروه جنگلشناسی و اکولوژی جنگل دانشکده علوم جنگل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • علی عرب، علیرضا [1] استادیار گروه جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل، دانشکدۀ علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • علی عرب، علیرضا [1] دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان،
 • علوی، سیدجلیل [1] استادیار دانشگاه تربیت مدرس
 • علوی، سیدجلیل [1] استادیار گروه جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس
 • علوی، سیدجلیل [1] استادیار گروه جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور
 • علوی، سیدجلیل [1] استادیار گروه علوم و مهندسی جنگل دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور
 • علوی، سیدجلیل [1] استادیار گروه جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور
 • علوی، سید جلیل [1] استادیار گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور/ایران
 • عنایتی، علی اکبر [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران
 • عنایتی، علی اکبر [1] استاد دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • عنایتی، علی اکبر [1] استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • عنایتی، علی اکبر [1] استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • عندلیبیان، محمد امین [1] کارشناس ارشد، دانشکدة مهندسی انرژی و فناوری‏های نوین، دانشگاه شهید بهشتی، زیراب، ایران
 • عواطفی همت، محمد [2] استادیار دانشکده ی منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • عواطفی همت، محمد [1] استادیار دانشگاه تهران
 • عواطفی همت، محمد [1] استادیار دانشگاه تهران
 • عواطفی همت، محمد [1] استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

غ

 • غدیری‌پور، پدرام [1] کارشناس ارشد پژوهش مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور
 • غدیری‌پور، پدرام [1] کارشناس‌ارشد پژوهش، مؤسسۀ تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، تهران، ایران
 • غفاری، رباب [1] کارشناس ارشد صنایع چوب و کاغذ، دانشکدة‌ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • غفاری، رباب [1] کارشناس ارشد صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران،کرج، ایران
 • غفاری دهکردی، سید فرید [1] کارشناس ‏ارشد جنگل‌داری، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • غفرانی، محمد [1] دانشیار گروه صنایع چوب دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
 • غلامی، پیمان [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
 • غلامیان، هادی [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج

ف

ق

 • قاسمی، اسماعیل [1] استاد پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
 • قاسمی، اکبر [1] دانشجوی دکتری جنگلداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • قاسمی، فرهاد [1] عضو هیات علمی دانشگاه ملایر
 • قاسمی، محمد هادی [2] کارشناس ارشد شیمی آلی، جهاد دانشگاهی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • قاسمیان، علی [1] دانشیار، دانشکدة مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • قاسمیان، علی [1] دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • قاسمیان، علی [1] دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، گروه صنایع خمیر و کاغذ،‌ گرگان، ایران.
 • قاسمیان، علی [1] دانشیار گروه صنایع خمیر و کاغذ، دانشکدۀ مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • قاسمیان، علی [1] دانشیار گروه صنایع خمیر و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • قاسمیان، علی [1] دانشیار، گروه صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکدۀ مهندسی چوب و کاغذ، گرگان، ایران
 • قاسمیان، علی [1] دانشیار گروه صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • قاسمی بزدی، کمال [1] دانشیار بیوتکنولوژی گیاهی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه تحقیقات پنبه کشور، گرگان
 • قاسمی بزدی، کمال [1] دانشیار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه تحقیقات پنبه کشور
 • قاسمی منفرد راد، حمیدرضا [1] استاد دانشکدة فنی مهندسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • قاضی طباطبایی، محمود [1] دانشیار، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • قائدی، میترا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان، یزد
 • قجر، اسماعیل [1] دانش‌آموخته دکتری، دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور
 • قجر، اسماعیل [1] استادیار دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه گیلان
 • قدیری خرزوقی، مریم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی ‌‌واحد کرج، گروه خاک‌شناسی، کرج، ایران
 • قدس خواه دریایی، مهرداد [1] استادیار دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‏سرا، ایران
 • قربانی، زهرا [1] دانشجوی کارشناسی ‏ارشد مهندسی جنگل، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • قربانی، ماهان [1] کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
 • قربانی، مریم [1] دانشگاه کشاورزی ساری، دکتری
 • قربانی، مسعود [1] دانشجو کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
 • قربانی، مهدی [1] استادیار دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • قربانی، مهدی [1] استادیار دانشگاه تهران
 • قربان زاده، ندا [1] دانش‌آموختۀ دکتری جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا، ایران
 • قربانی کوکنده، مریم [1] استادیار دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • قربانی کوکنده، مریم [1] استادیار دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • قربانی‌کوکنده، مریم [1] استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران
 • قربانی واقعی، حجت [1] استادیار، گروه منابع طبیعی، دانشکدۀ کشاورزی و منابع ‌طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس
 • قزوینی، زهره [1] مسیول آموزش تحصیلات تکمیلی دانشکده منابع طبیعی ساری
 • قلیزاده، بهزاد [1] دانش آموختۀ کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • قلیزاده، محمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد فرآورده‌های چندسازة چوبی، دانشکدة کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس، گنبد، ایران
 • قمری، رضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع چوب و کاغذ، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • قنبری، احسان [1] کارشناس ارشد جنگل‌داری، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • قنبری، سجاد [1] استادیار گروه جنگلداری، دانشکدة کشاورزی و منابع طبیعی اهر، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • قنبری، عباس [1] دانشجوی دکتری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • قهری، سامان [1] دانشجوی دکتری فرآورده‌های چندسازة چوب گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشکدة منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • قهرمانی، صالح [1] کارشناس ارشد دانشگاه تهران

ک

 • کیاپاشا، خدیجه [1] دانشجوی دکتری جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • کیادلیری، هادی [1] استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران
 • کیادلیری، هادی [1] استادیار گروه جنگلداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • کارگرفرد، ابوالفضل [1] دانشیار پژوهش ‌مؤسسه تحقیقات جنگل‎ها و مراتع کشور، ایران
 • کارگرفرد، ابوالفضل [1] عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، ایران
 • کاظمی، مرضیه [1] کارشناسی ارشد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • کاظم پور لارسری، مریم [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد/ دانشکده منابع طبیعی/ دانشگاه گیلان
 • کاظمی طالکویی، عادل [1] دانشجوی دکتری مهندسی جنگل، دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج
 • کاظمی نجفی، سعید [1] استاد دانشگاه تربیت مدرس
 • کاظمی نجفی، سعید [1] استاد گروه چوب و کاغذ دانشگاه تربیت مدرس، ‌نور، ایران
 • کاظمی نجفی، سعید [1] استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشکدة منابع ‏طبیعی دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • کاظمی نجفی، سعید [1] استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشکدة منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • کاظمی نجفی، سعید [1] استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس
 • کاظمی نجفی، سعید [1] دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • کاظمی نجفی، سعید [1] عضو هیات علمی گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه تربیت مدرس، ایران.
 • کاظمی نجفی، سعید [1] گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی ، دانشگاه تربیت مدرس
 • کاظمی نجفی، سعید [1] استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکدة منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • کاظمی‌نجفی، سعید [1] دانشیار دانشکده منابع طبیعی ، دانشگاه تربیت مدرس، ایران
 • کاظمی‌نجفی، سعید [1] دانشیار گروه علوم و صنایع چوب وکاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران
 • کاظم نژادی، میلاد [1] دانشجوی دکتری شیمی آلی پلیمر، دانشکدۀ شیمی، دانشگاه شیراز
 • کاکی، روژین [1] دانش‌آموختة کارشناسی‌ارشد صنایع چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • کاکی، روژین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • کاکاوند، مهدی [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • کامیاب، میثم [1] بیکار
 • کیان، سعید [1] کارشناس ارشد/سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری-معاونت امور جنگل
 • کیانی، بهمن [1] 1 دانشجوی دکترای جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران
 • کاوسی، محمد رضا [1] استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گرگان، گرگان، ایران
 • کاوسی، محمد رضا [1] دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • کبودی ترابی، نادیا [1] دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • کخ، گرالد [1] استاد دانشگاه‌ هامبورگ، آلمان
 • کربلایی اسمعیل، محمد حسین [1] گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران
 • کرد، بهزاد [1] استادیار علوم و صنایع چوب و کاغذ، گروه سلولزی و بسته‌بندی، پژوهشکدۀ شیمی و پتروشیمی، پژوهشگاه استاندارد، کرج، ایران
 • کرد، بهزاد [1] استادیار گروه سلولزی و بسته‌بندی، پژوهشکدة شیمی و پتروشیمی، پژوهشگاه استاندارد، کرج، ایران
 • کرد، بهزاد [1] استادیار گروه پژوهشی سلولزی و بسته‌بندی، پژوهشکدۀ شیمی و پتروشیمی، پژوهشگاه استاندارد، کرج
 • کرد رستمی، فرشته [1] دانشجوی دکتری جنگل شناسی و اکولوژی جنگل، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • کردعلیوند، امیر [1] دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد، دانشکدۀ علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • کرمی، امید [1] دانشجوی دکتری گروه علوم جنگل، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • کرمی، جلیل [1] دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • کریمی، خالد [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد جنگلداری، دانشگاه یاسوج، ایران
 • کریمی، خالد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جنگل‌داری دانشگاه یاسوج، ‌یاسوج، ایران
 • کریمی، سعیده [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه گیلان
 • کریمی، سمانه [1] دانش آموختۀ دکتری، دانشگاه پوترا ، پوترا ، مالزی
 • کریمی، علی نقی [1] ؛ استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران؛ و استاد انستیتو جنگل و فرآورده‌های جنگلی (INTROP)، دانشگاه پوترا (UPM)، مالزی
 • کریمی، علی نقی [1] استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران؛ و مؤسسة تحقیقاتی INTROP، دانشگاه پوترا، مالزی.
 • کریمی، علی نقی [1] استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • کریمی، علی نقی [1] استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • کریمی، علی‌نقی [1] استاد دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران
 • کریمی، علی‌نقی [1] استاد دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران و استاد انستیتو جنگل و فرآورده‌های جنگلی (INTROP) دانشگاه پوترا مالزی (UPM)
 • کریمی، علی‌نقی [1] استاد گروه علوم صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع‌طبیعی، دانشگاه تهران، ایران
 • کریمی، علی‌نقی [1] استاد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران؛ و مؤسسه تحقیقاتی INTROP، دانشگاه پوترا، پوترا، مالزی
 • کریمی، مهناز [1] عضو هیات علمی
 • کرمانیان، حسین [1] استادیار دانشکده فناوری‌های نوین، دانشگاه شهید بهشتی، ایران
 • کرمانیان، حسین [1] استادیار دانشگاه شهید بهشتی
 • کرمانیان، حسین [1] استادیار گروه فناوری تولید سلولز و کاغذ، دانشکدة مهندسی انرژی و فناوری‏های نوین، دانشگاه شهید بهشتی، زیراب، ایران
 • کرمانیان، حسین [1] دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
 • کرمانیان، حسین [1] دانشیار گروه مهندسی فناوری سلولز و کاغذ دانشگاه شهید بهشتی، تهران
 • کرمانیان، حسین [1] سرپرست دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین دانشگاه شهید بهشتی- رئیس پارک علمی تحقیقاتی و فناوری دانشگاه شهید بهشتی
 • کرمانیان، حسین [1] عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
 • کریمیان بهنمیری، عاطفه [1] دانشجوی دکتری جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، گیلان
 • کرمی راد، سمیه [1] دانشگاه تهران
 • کشته گر، براتعلی [1] دانشجوی دکتری فرآورده های چندسازه چوب، گروه تکنولوژی و مهندسی چوب، دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان، ایران
 • کلاگر، مهدی [1] دانشجوی دکتری صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • کلاگری، محسن [1] استادیار، مؤسسة تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، تهران، ایران
 • کلاگری، محسن [1] عضو هیات علمی/ مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • کلانتری، سیامک [1] استادیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران
 • کلائی موخر، فاطمه [1] کارشناس ارشد صنایع خمیر و کاغذ، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
 • کلبی، سیاوش [1] دانشجوی دکتری گروه علوم جنگل، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • کلبی، سیاوش [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی – جنگلداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران
 • کمالی علی آباد، کاظم [1] استادیار گروه علوم خاک‌شناسی دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه یزد
 • کنشلو، هاشم [1] استادیار، مؤسسة تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، تهران، ایران
 • کهیانی، صالح [1] استادیار، دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد
 • کهنه، احسان [1] دانشجوی دکتری تخصصی، گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • کیوان بهجو، فرشاد [1] استادیار دانشکدۀ فناوری کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • کیوان بهجو، فرشاد [1] استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
 • کوچ، یحی [1] استادیار گروه جنگلداری، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس
 • کوچ، یحیی [1] استادیار گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس
 • کوچ، یحیی [1] استادیار گروه جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور

گ

ل

 • لایقی، محمد [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران، ایران
 • لایقی، محمد [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • لایقی، محمد [1] استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران
 • لایقی، محمد [1] استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • لتیباری، احمدجهان [1] استاد، دانشگاه آزاد اسلامی کرج، دانشکده چوب و کاغذ، کرج، ایران.
 • لشکربلوکی، ابراهیم [1] دانشجوی دکتری تخصصی، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • لطفعلیان، مجید [1] دانشیار گروه جنگلداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • لقمانپور، مجید [1] ؛ دانشجوی دکتری جنگل‌داری، دانشگاه ملی اراضی ارمنستان، کارشناس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، تهران، ایران
 • لکزیان، امیر [1] استاد، گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • لوتکه، یان [1] استادیار مؤسسۀ پژوهش‌های چوب تونن، هامبورگ، آلمان

م

ن

و

ه

 • هادیلام، محمد مهدی [1] کارشناس ارشد صنایع خمیر و کاغذ، دانشکدة مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • هادیلام، محمد مهدی [1] کارشناس ارشد صنایع خمیرکاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران؛ و عضو باشگاه پژوهشگران و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرضا، باشگاه پژوهشگران جوان، شهرضا، ایران
 • هاشمی، مسعود [1] کارشناس ارشد دانشگاه زابل
 • هدایتی، سارا [1] دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشکدۀ کشاورزی و منابع‏طبیعی دانشگاه لرستان
 • همتی، تکتم [1] دانشجو
 • همزه، یحیی [1] 3 دانشیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران
 • همزه، یحیی [1] استاددانشگاه تهران
 • همزه، یحیی [1] استاد دانشگاه تهران
 • همزه، یحیی [1] استاد گروه صنایع چوب و کاغذ دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • همزه، یحیی [1] استاد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • همزه، یحیی [1] استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • همزه، یحیی [1] استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • همزه، یحیی [1] استاد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • همزه، یحیی [1] استاد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • همزه، یحیی [1] استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
 • همزه، یحیی [1] استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
 • همزه، یحیی [2] استاد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
 • همزه، یحیی [1] دانشیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران
 • همزه، یحیی [1] دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • همزه، یحیی [1] دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • همزه، یحیی [1] دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • همزه، یحیی [1] دانشیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • همزه، یحیی [2] دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • همزه، یحیی [1] دانشگاه تهران- دانشکده منابع طبیعی- گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ
 • هورفر، عبدالحسین [1] استاد دانشکده مهندسی و فناوری دانشگاه تهران

ی