ارزیابی روش پیش‌بینی فراورده‌های چوبی در طرح‌های جنگلداری و تأثیر آن بر درآمد و میزان بهرۀمالکانه (مورد مطالعه: طرح جنگلداری لاویج)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سازمان جنگلها و مراتع، دفتر امور بهربرداری جنگل و مرتع

2 استاد/دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 کارشناس ارشد/سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری-معاونت امور جنگل

چکیده

معرفی راهکار علمی مشخص در دستورالعمل تهیة طرح جنگلداری و نیز برنامۀ بهره­برداری به­منظور پیش‌بینی حجم فراورده‌های تولیدی ده‌ساله، برآورد میزان درآمد و تهیۀ بیلان اقتصادی طرح از ضروریات است. هدف این تحقیق، ارزیابی روش موجود در توزیع امکان برداشت بین گونه­های تشکیل دهندۀ ساختار جنگل و پیش­بینی محصولات چوبی در طرح­های جنگلداری و تأثیر آن بر درآمد و میزان بهرۀ مالکانه است. بدین منظور، حجم برداشت، نوع گونه­های مورد برداشت و فراورده­های تولیدی پیش­بینی­شدۀ مندرج در کتابچۀ مصوب جنگلداری و برنامۀ بهره­برداری با رقم‌های متناظر حاصل از عملیات اجرایی ده‌ساله در طرح جنگلداری لاویج بررسی و به‌صورت توصیفی - تحلیلی مقایسه شد. نتایج نشان داد که حجم ‌نشانه‌گذاری به تفکیک گونه، تجدید حجم و فراورده‌های چوبی پیش‌بینی‌شده براساس دستورالعمل برنامة بهره‌برداری با عملکرد ده‌سالة طرح مطابقت ندارد. با فرض ثابت نگه‌ داشتن واحد بهای درآمد و هزینه در بخش تولیدات و نیز دیگر هزینه‌های اجرایی طرح، تغییرات حاصل در نوع گونه، حجم و شکل فراورده‌های چوبی تولیدشده، به‌ترتیب سبب افزایش 29/9 و 03/1 درصدی درآمد و هزینه شد. تأثیر این تغییرات موجب افزایش سهم دولت به میزان 237 درصد و در نتیجه ضریب پایة بهرة ‌مالکانة تنة صنعتی و بهرة هر استر هیزم به‌ترتیب از 3/5 درصد و 1630 ریال به 03/18 درصد و 4808 ریال تغییر یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the quantitative estimation of wood products in forest management planning and its effect on income and stumpage price (case study: Lavij forest management planning)

چکیده [English]

Presenting a certain scientific approach in forest management planning and utilization guideline with the aim of prediction of forest wood products for a certain period for estimating the income amount and economical balance of the plan is essential. The purpose of this research is to evaluate the existing method in distribution of harvesting between species forming the forest structure and predicting forest products in forest management planning and its effect on income and stumpage price. So, harvesting volume, type of removal species and the estimated forest products in the approved booklet and harvesting program are compared with corresponding numbers of the ten-year implementation of Lavij forest management planning and the result were presented as descriptive and analytical. The results showed that the marked volume by species, volume renewal and predicted wood products based on harvesting manual are not compatible with ten-year operations of the forestry plan. Assuming that the income and cost indices are fixed in all wood product sectors and other operational costs of this plan, the variations obtained through the species, volume and form of wood products caused increase of income and cost 9.29 and 1.03 percent, respectively. The effect of these variations caused the increase of government contribution amount of 237 percent. Consequently, the base stumpage price of industrial stems and fuel woods changed from 5.3% and 1630 Rails to 18.03% and 4808 Rails, respectively.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • volume percent
  • forest harvesting manual
  • state share
  • product form
  • type of species