اهداف و چشم انداز

-  کمک به پیشرفت و گسترش علوم جنگل و چوب به عنوان ارکان اصلی منابع طبیعی کشور
-  تحقق بخشیدن به برنامه ها و طرح‌های ملی در زمینۀ توسعه علوم جنگل و چوب
-  ایجاد ارتباط علمی مناسب و همکاری و همسویی بین دانشگاه ها و مراکز پژوهشی
-  عرصه‌­ای برای تبادل افکار و اطلاعات در مجامع علمی - پژوهشی و دانشجویی کشور
-  انتشار تازه‌ترین نتایج پژوهش های انجام شده توسط گروه‌های پژوهشی در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی