نشریه جنگل و فرآورده های چوب (JFWP) - اهداف و چشم انداز