شیوه‌نامه جدید نگارش مقاله در نشریه جنگل و فرآورده‌های چوب تدوین شد.

شیوه‌نامه جدید نگارش مقاله در نشریه جنگل و فرآورده‌های چوب تدوین شد. راهنمای نگارش از در لینک مربوط به راهنمای نویسندگان قابل مشاهده است. در نظر داشته باشیدکه مقالاتی که چارچوب تدوین را رعایت نکنند به نویسندگان عودت داده می شود.