شیوه‌نامه جدید نگارش مقاله در نشریه جنگل و فرآورده‌های چوب تدوین شد.

شیوه‌نامه جدید نگارش مقاله در نشریه جنگل و فرآورده‌های چوب تدوین شد. راهنمای نگارش از در لینک مربوط به راهنمای نویسندگان قابل مشاهده است.