اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مهدی قربانی

حکمرانی و تاب اوری نظام های اجتماعی- اکولوژیک دانشیار دانشگاه تهران

mehghorbaniut.ac.ir
02632223044
0000-0001-6891-8369

h-index: 12  

سردبیر

دکتر یحیی همزه

علوم و صنایع چوب و کاغذ استاد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ - دانشکده منابع طبیعی – دانشگاه تهران

hamzehut.ac.ir
02632223044
0000-0001-5237-9866

اعضای هیات تحریریه

دکتر علی اصغر درویش صفت

سنجش از دور و GIS استاد، گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

adarvishut.ac.ir
02632249312
0000-0002-4742-1799

دکتر مصطفی اسدی

سیستماتیک گیاهی استاد، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور

assadirifr-ac.ir
02144580280
0000-0001-9014-585X

دکتر امیراسلام بنیاد

دانشیار، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان

bonyadguilan.ac.ir
01823223024
0000-0002-1048-8893

دکتر مسعود طبری کوچکسرائی

احیای جنگل استاد، گروه جنگلداری، دانشگاه تربیت مدرس

mtabarimodares.ac.ir
0000-0003-3267-1872

دکتر سید عطا اله حسینی

جنگلدارى استاد، گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

at.hosseiniut.ac.ir
02632249312
0000-0003-2996-552X

دکتر انوشیروان شیروانی

جنگلدارى دانشیار، گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

shirvanyut.ac.ir
02632249312
0000-0001-9953-3779

دکتر سید مهدی حشمت الواعظین

جنگلدارى دانشیار، گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

mheshmatut.ac.ir
02632249311
0000-0003-1512-0606

دکتر مهرداد نیکوی

علوم و مهندسی جنگل دانشیار،‌ گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان

staff.guilan.ac.ir/nikooy/
nikooyguilan.ac.ir
+981344320895
0000-0002-4985-2648

دکتر احمد جهان لتیباری

استاد، گروه مهندسی کاربرد چوب- دانشگاه آزاد اسلامی کرج

latibari.ajgmail.com
0000-0001-8153-7755

دکتر علیرضا عشوری

بایوکامپوزیت استاد، پژوهشکده فناوریهای شیمیایی، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

ashoriirost.org
02156276637
0000-0003-0946-1965

دکتر مجید عزیزی

مدیریت و اقتصاد صنایع چوب و کاغذ استاد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

maziziut.ac.ir
02632249311
0000-0001-5215-1298

دکتر کامبیز پورطهماسی

بیولوژی و آناتومی چوب و گاهشناسی درخت استاد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

portahmsiut.ac.ir
02632249311
0000-0002-1858-7765

دکتر حمیدرضا منصوری کمساری

صنایع چوب دانشیار، دانشگاه زابل

hamidreza.mansouriuoz.ac.ir
0000-0002-5485-3848