ارتقای ویژگی‌های کیفی مخلوط خمیرکاغذهای روزنامه و مجلۀ بازیافتی با تیمار آنزیمی همی‌سلولاز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، گروه صنایع خمیر و کاغذ،‌ گرگان، ایران.

3 استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، گروه صنایع چوب و کاغذ،‌ ساری، ایران.

4 استاد، دانشگاه آزاد اسلامی کرج، دانشکده چوب و کاغذ، کرج، ایران.

چکیده

مرکب‌زدایی آنزیمی به‌عنوان روش سازگار با محیط زیست برای تکمیل یا جایگزینی مرکب‌زدایی متداول شیمیایی پیشنهاد شده است. در این پژوهش تأثیر آنزیم همی‌سلولاز استخراج‌شده از قارچ Aspergillus niger بر ویژگی‌های کیفی کاغذ حاصل از مخلوط 70 درصد خمیرکاغذ روزنامه و30 درصد مجلۀ باطله ارزیابی شد. آنزیم همی‌سلولاز در سطوح مختلف 1/0 (H1)، 2/0 (H2)، 5/0 (H3) و 1 درصد (H4) براساس وزن خشک خمیرکاغذ و زمان‌های مختلف 40 (T1)،50 (T2) و60 دقیقه (T3) در شرایط ثابت درصد خشکی10 درصد، درجۀ حرارت °C60-55 در محدودۀ 7-5/6 pH به‌کار گرفته شده و در ادامه خمیرکاغذها شست‌وشو و شناورسازی شدند. نتایج نشان داد که در غلظت آنزیم 2/0 درصد و مدت زمان60 دقیقه (تیمار H2T3) یا غلظت آنزیم 5/0درصد و مدت زمان50 دقیقه (تیمار H3T2)، می‌توان کاغذهای به‌مراتب‌ روشن‌تر، سفیدتر و همزمان ماتی مناسب در مقایسه با خمیرکاغذ مرکب‌زدایی‌نشده (تیمار C1) و خمیرکاغذ مرکب‌زدایی‌شدۀ شیمیایی (تیمار C2) تولید کرد. همچنین در تیمارهای H2T3وH3T3  بیشترین میانگین شاخص‌ مقاومت به کشش (271/32 و 017/30 نیوتن متر بر گرم)، طول پارگی (131/3 و 974/2 کیلومتر) و سفتی کاغذ (94/3و 12/4 میلی‌نیوتن) و همچنین بیشترین شاخص مقاومت به ترکیدگی (73/2 و 475/2 کیلوپاسکال متر مربع بر گرم) به‌ترتیب در تیمارهایH2T3  وH4T2  و بیشترین شاخص مقاومت به پارگی (688/7 و 34/7 میلی‌نیوتن متر مربع بر گرم) در تیمارهای H1T1  وH1T2  مشاهده شد که این مقادیر به‌مراتب مطلوب‌تر از کاغذهای حاصل از تیمارهایC1 و C2 است. به‌طور کلی نتایج به‌دست آمده از این پژوهش بیانگر آن است که آنزیم همی‌سلولاز پتانسیل خوبی را در بهبود ویژگی‌های کیفی مخلوط کاغذ روزنامه و مجله بازیافتی (در مقایسه با سیستم متداول صنعتی) دارا می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Upgrading the qualitative characteristics of mixed recycled ONP and OMG pulps with hemicellulase

نویسندگان [English]

  • Iman Akbarpour 1
  • Ali Ghasemian 2
  • Hossein Resalati 3
  • Ahmadreza Saraeian 2
  • Ahmadjahan Latibari 4
1 Ph.D Student of Pulp and Paper Industries, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Faculty of Wood and Paper Engineering, Dept. of Pulp and Paper Industries
2 Associate Professor, Department of Pulp and Paper Industries, Faculty of Wood and Paper Engineering, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.
3 Professor, Department of Wood and Paper Engineering, Faculty of Wood and Paper Engineering, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Sari,Iran.
4 Professor, Faculty of Wood and Paper Engineering, Azad University, Karaj, Iran.
چکیده [English]

Enzymatic deinking has been suggested as an environmentally friendly alternative to complement and replace for conventional chemical deinking. In the present research, the effect of hemicellulase from Aspergillus niger has been evaluated on paper quality of mixed 70% old newspaper (ONP) and 30% old magazine (OMG) pulp. Hemicellulose was used at different charges of 0.1 (H1), 0.2 (H2), 0.5 (H3) and 1 (H4) percentages based on oven dry weight of pulp and different times of 40 (T1), 50 (T2), and (T3) under constant conditions of %10 consistency, temperature 55-60 °C at pH range of 6.5-7 and then the pulps were washed and floated. The results showed that compared to undeinked pulp (C1) and chemical deinked pulp (C2), papers with higher brightness, whiteness and appropriate opacity could be achieved at % 0.2 enzyme concentration and duration time of 60 min (H2T3) and also % 0.5 enzyme concentration and duration time of 50 min (H3T2). Also, the results of assessments indicate that the highest tensile index (32.271 and 30.017 Nm/g), breaking length (3.131 and 2.974 km) and stiffness (3.94 and 4.12 mN) were observed in treatments of H2T3 and H3T3, and the highest tear index (7.688 and 7.34 mN.m2/g) was observed in treatments of H1T1 andH1T2 respectively. These results are more desirable than paper produced with treatment samples of C1 and C2. In general, achieved results from this research indicate that hemicellulase has a good potential to improve the quality of mixed recycled ONP and OMG waste papers vs. standard conventional system. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Old newspaper
  • Old magazine
  • Hemicellulase
  • Optical properties
  • Strength properties