غلبه بر خواب بذر و بهبود صفات جوانه زنی در بذور Acer monspessulanum sub turcomanicum

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان

3 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان،

چکیده

تحقیق حاضر، با هدف یافتن بهترین تیمار جهت شکستن خواب بذر و بهبود صفات جوانه‌زنی و رویشی سیاه‌کرکو زیر‌گونۀ ترکمن انجام شد. بدین منظور بذور لازم از منطقۀ سیاه‌مرز‌کوه در 18 کیلومتری جنوب شرق گرگان- گلستان جمع‌آوری و پس از دو، چهار و شش ماه چینۀ سرمایی تحت تأثیر تیمارهای جیبرلیک اسید (250 و 500 پی‌پی‌ام)، قارچ‌کش (دیفنوکنازول) و آفت‌کش (ایمیراکلراید) قرار گرفت و صفات جوانه‌زنی شامل درصد جوانه‌زنی، ظرفیت حیاتی، انرژی جوانه‌زنی، ارزش جوانه‌زنی، سرعت جوانه‌زنی و شاخص بنیۀ بذر و صفات رویشی گیاهچه‌های ظاهر‌شده شامل طول ریشه‌چه، طول ساقه‌چه و زی­توده گیاهچۀ آنها بررسی شد. نتایج نشان داد بذور این گونه جهت غلبه بر خواب به شش ماه چینۀ سرمایی نیاز دارد و اعمال تیمار جیبرلیک اسید با غلظت 250 پی‌پی‌ام پس از طی این دوره می‌تواند افزایش چشمگیری در صفات مربوط به جوانه‌زنی ایجاد کند. استراتیفۀ چهارماهه حتی برای بذور تحت تیمار با جیبرلیک اسید که اعمال آن به‌طور معمول سبب کوتاه شدن دورۀ چینۀ سرمایی می‌شود، بی‌تأثیر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Overcoming seed dormancy and improving germination characteristics in Acer monspessulanum sub turcomanicum

نویسندگان [English]

  • Ali Arab 3
  • Vahide Mohhamadi 3
چکیده [English]

This research aims at finding the best treatment for seed dormancy breaking, improvement of germination and vegetative characteristics of Acer monspessulanum sub turcomanicum. Seeds were collected from Siah Marz Kouh, 18 kilometers from south east of Gorgan city, Golestan province and were treated under cold stratification for 2, 4 and 6 months as well as gibberllic acid (250 and 500 ppm), fungicide (Dyphno Conazol) and pesticide (Imida Cloride). Germination characteristics including germination percent, germination capacity, germination energy, germination value, germination speed, vigor index and vegetative characteristics including root length, shoot length and plant biomass were also measured. Results showed that the seeds need six-month stratification for seed dormancy breaking. Gibberellic acid at 250 ppm concentration increases the germination characteristics after this period. Four-month stratification had no effect even for seeds treated with gibberellic acid that is usually applied to shorten the stratification period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seed dormancy
  • Acer monspessulanum
  • germination
  • vegetation