تأثیر تنش خشکی بر خصوصیات فتوسنتزی دانهال‌های گردو (Juglans regia L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه ارومیه

2 دانشیار دانشگاه ارومیه

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه

چکیده

محدودیت در تبادلات گازی یکی از عوامل کاهش رشد گیاهان در شرایط کم‌آبی و تنش خشکی است. در این پژوهش اثر تنش خشکی بر برخی خصوصیات تبادلات گازی 36 دانهال دوسالۀ گردوی ایرانی (Juglans regia L.) در قالب طرح کاملاً تصادفی با 9 تکرار و چهار تیمار بررسی شد. در شرایط تنش خشکی، تیمارهای آبیاری 100 (شاهد)، 75، 50 و 25 درصد پتانسیل آب با توجه به نیاز آبی گردو در ظرفیت زراعی اعمال شدند. اندازه­گیری مشخصه­های فتوسنتز، تعرق، هدایت­روزنه­ای و غلظت Co2 زیر روزنه‌ای، با استفاده از دستگاه تبادلات گازی IRGA در مراحل قبل و بعد از تنش انجام شد. بر اساس نتایج تجزیه واریانس مقدار فتوسنتز، هدایت روزنه‌ای و‌ هدایت مزوفیلی بعد از اعمال تنش بین تیمارهای مختلف آبیاری اختلاف معنی‌داری وجود داشت. مقایسه میانگین‌ها با آزمون چند دامنه‌ای دانکن نشان داد که مقدار فتوسنتز و هدایت روزنه‌ای در تیمارهای 25 و 50 درصد آبیاری اختلاف معنی‌داری با شاهد داشتند. همچنین مقدار هدایت مزوفیلی نیز در تیمار 50 درصد آبیاری با شاهد اختلاف معنی‌دار نشان داد درحالی‌که در تیمار 75 درصد آبیاری هیچ‌یک از مشخصه­های مورد بررسی با شاهد اختلاف معنی‌داری نداشتند؛ بنابراین به‌منظور صرفه­جویی در مصرف آب می­توان مقدار آبیاری در این گیاه را به 75 درصد ظرفیت زراعی کاهش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of drought stress on photosynthetic characteristics in Walnut (Juglans regia l.) seedlings

نویسندگان [English]

  • Nasrin Seyedi 1
  • Ahmad Alijanpour 2
  • Abbas Banj Shafiei 2
  • Hadi Beygi Heidarlou 3
1 Urmia University
2 Urmia University
3 Urmia University
چکیده [English]

Restriction in gas exchanges is one of the reasons in reduction of the plant growth in water scarcity and drought stress conditions. In this study, the effect of drought stress on gas exchange characteristics of 36-two year old Persian walnut (Juglans regia L.) seedlings were studied in complete randomized design with nine replicates and four treatments. In terms of drought, irrigation treatments 100 (control), 75, 50, and 25 percent of the potential water were applied according to water requirement of walnut in field capacity. Photosynthesis, transpiration, stomatal conductance, and CO2 concentration were measured before and after the stress using IRGA gas exchange instrument. Based on the analysis of variance, photosynthesis, stomatal conductance and mesophilic conductance had significant difference among irrigation treatments. The statistical comparison with Duncan's multiple range test showed that the rate of photosynthesis and stomatal conductance at 25 and 50 percent of irrigation treatments had significant differences with the control. Significant difference was also observed for mesophilic conductance between 50 percent and control treatment. Meanwhile, there was no significant difference for all measured parameters between 75 percent and control treatment. Therefore, saving water for irrigation of the plants can be reduced to 75 percent of field capacity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Field capacity
  • gas characteristics
  • gas exchanges
  • Irrigation
  • Walnut