برآورد میزان تولید و هزینه‌های بهره‌برداری در شرکت شفارود گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

2 استاد دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشگاه تهران

4 استادیار بازنشسته دانشگاه تهران

چکیده

از مقدمات رسیدن به مدیریت پایدار جنگل در جنگل‌های شمال ایران، تجزیه‌و‌تحلیل‌های هزینه-درآمدی به‌منظور کمک به حفظ کیفیت توده‌های جنگلی در عملیات بهره‌برداری است. این بررسی با هدف محاسبۀ هزینه‌ها و درآمدهای به‌دست‌آمده از بهره‌برداری فعلی (ارزش خالص فعلی) انجام گرفت. این مطالعه در سه پارسل مجاور هم در سری دو حوضۀ آبخیز چفرود شاندرمن انجام گرفت که تحت مدیریت شرکت دولتی شفارود گیلان است. مطالعۀ کار و زمان‌سنجی طی عملیات قطع، چوبکشی، بارگیری و حمل صورت پذیرفت. متوسط وزنی قیمت 1 متر مکعب چوب 2565090 ریال به‌دست آمد. مطالعۀ هزینه‌های تولید 1 متر مکعب چوب نشان داد که 128314 ریال مربوط به زیربخش هزینۀ بهره‌برداری، 158175 ریال مربوط به زیربخش هزینۀ ساخت جاده، 8161 ریال مربوط به زیربخش هزینۀ ساخت مسیر چوبکشی و 71223 ریال مربوط به زیربخش هزینۀ بالاسری است؛ به‌عبارتی کل هزینه‌های تولید 1 متر مکعب چوب 365873 ریال است که 90 درصد آن را هزینه‌های ثابت تشکیل می‌دهد. با توجه به نتایج این تحقیق، پیشنهاد می‌شود که دولت اقدام به افزایش قیمت مادۀ اولیه (بهرۀ مالکانه) کند و همچنین شرکت‌های بهره‌بردار دولتی را به‌دلیل آسیب‌هایی زیادی که به جنگل وارد می‌کنند، به پرداخت جریمه وادارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of production and logging costs in Shafaroud logging company

نویسندگان [English]

  • Farshad Keivan Behjou 1
  • Baris Majnounian 2
  • Manuchehr Namiranian 2
  • Jahangir Feghhi 3
  • Arastoo Saeed 4
1 Assisstant professor
چکیده [English]

Sustainable forest management in Caspian forests of Iran requires cost-benefit analysis in order to maintain the quality of timber stands during logging operations. This study was done with the aim of cost and gross revenue computations from current logging (net present value) in three adjacent compartments in district 2 of Shafroud watershed. Motion and time studies were carried out during felling, bucking, skidding, loading, and hauling operations. The weighted average price for one cubic meter wood was computed 2565090 Rials in three compartments. The study of costs per cubic meter showed that 128314 Rials were devoted to logging costs, 158175 Rials to road construction costs, 8161 Rials to skid trail construction costs, and 71223 Rials to overhead costs. On the other hand, the total production cost per m3 is 365873 Rials of which 90% pertains to fixed costs. The results of this study suggest that government should increase the stumpage price, and governmental logging companies should pay costs due to severe damages to forests after logging operations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cost
  • Benefit
  • Net Present Value
  • Average weighted price