دوره و شماره: دوره 70، شماره 3، آبان 1396، صفحه 371-541 
پاسخ‌های فیزیولوژیک نهال‌های اقاقیا Robinia pseudoacacia L.)) به تنش خشکی

صفحه 393-400

فرشته کرد رستمی؛ انوشیروان شیروانی؛ پدرام عطارد؛ مصطفی خوشنویس


تحمل نهال‌های اقاقیا (L. Robinia pseudoacacia) و ارغوان معمولی (Cercis siliquastrum L.) به شوری

صفحه 401-408

ناصر نوروزی هارونی؛ مسعود طبری کوچکسرایی؛ ثریا یوسف وند


روند تغییرات سبزشدگی در جنگل‌های هیرکانی با استفاده از سری زمانی NOAA-NDVI در دورۀ 2012-1981

صفحه 409-420

خدیجه کیاپاشا؛ علی اصغر درویش صفت؛ نصرت اله ضرغام؛ پدارام عطارد؛ مهدی نادی؛ مایکل شپمن


بهترین فرمول ضریب شکل برای کاج بروسیا (Pinus Brutia Ten.) در شهرستان خرم‌آباد

صفحه 461-468

عصمت اوستاخ؛ جواد سوسنی؛ بابک پیله ور؛ مهری خسروی؛ لادن پورسرتیپ؛ سارا هدایتی


آب‌گریز کردن سطح چوب بلوط با استئاریک اسید

صفحه 509-518

بهبود محبی؛ رامین فتحی؛ نادر بهرامی فر


تأثیر نانوالیاف سلولز کاتیونی‌شده و نانوالیاف سلولز- نشاستۀ کاتیونی بر ویژگی‌های خمیر کاغذ باگاس

صفحه 529-537

میلاد تاجیک؛ حسین رسالتی؛ یحیی همزه؛ حسین جلالی ترشیزی؛ حسین کرمانیان؛ بهزاد کرد