دوره و شماره: دوره 70، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-188 
7. اثر تلقیح فرانکیا بر رشد، تغذیۀ معدنی و تثبیت نیتروژن در توسکای قشلاقی

صفحه 61-70

احسان کهنه؛ امیر لکزیان؛ علیرضا آستارائی؛ کاظم خاوازی