تحمل نهال‌های اقاقیا (L. Robinia pseudoacacia) و ارغوان معمولی (Cercis siliquastrum L.) به شوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه آموزشی منابع طبیعی، دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه لرستان، ایران

2 استاد دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران

چکیده

اقاقیا (L. Robinia pseudoacacia) و ارغوان (Cercis siliquastrum L.) دو گونۀ مناسب برای تولید نهال در نهالستان‌ها و توسعۀ فضای سبز مناطق خشک هستند. پژوهش حاضر پاسخ زنده‌مانی و برخی صفات رویشی نهال‌های گلدانی این دو گونه را تحت تأثیر تنش شوری بررسی می‌کند. آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی و در چهار تکرار صورت گرفت. نهال‌های دو گونه با محلول کلرید سدیم به‌مدت 90 روز در مکانی مسقّف در چهار سطح شوری 0، 5، 10 و 20 دسی‌زیمنس  بر متر آبیاری شدند. از نظر بیشتر پارامترهای رویشی، اقاقیا نسبت به ارغوان پاسخ بهتری به شوری تا 10 دسی‌زیمنس بر متر نشان داد. در شوری 20 دسی‌زیمنس بر متر، نهال‌های اقاقیا دارای زنده‌مانی بیشتری نسبت به ارغوان بودند (به‌ترتیب 45 و 30 درصد). در هر دو گونه، زنده‌مانی در شوری 10 دسی‌زیمنس بر متر بیش از 50 درصد بود؛ اما در شوری 5 دسی‌زیمنس بر متر دچار کاهش نشد و همچنان 100 درصد بود. با توجه به اینکه اغلب صفات رویشی در برخی غلظت‌های شوری کاهش یافتند، به‌ویژه از نظر زنده‌مانی می‌توان تحمل نهال هر دو گونه را تا آستانۀ شوری 5 دسی‌زیمنس بر متر گزارش کرد. بدین ترتیب، تولید آنها در بسترهای شور (تا 5 دسی‌زیمنس بر متر) نهالستان‌های مناطق خشک کشور امکان‌پذیر است. پژوهش‌های مشابه در مراحل رویشی بالاتر،  قدرت تحمل به شوری بهتر این دو گونه را برای توسعۀ فضای سبز و احیای مناطق خشک کشور که دارای خاک‌های شور هستند نمایان خواهد ساخت..

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tolerance of black locust and Judas tree seedlings to salinity

نویسندگان [English]

  • Naser Norouzi haroni 1
  • M. Tabari Kouchaksaraei 2
  • S. Yousefvand 3
1 Ph.D. Student, Department of Natural Resources, Faculty of Agriculture, Lorestan University, I.R. Iran.
2 Prof., Faculty of Natural Resources, Tarbiat Modares University, I.R.Iran.
3 M.Sc. Student, Faculty of Natural Resources, Tarbiat Modares University, I.R. Iran.
چکیده [English]

Black locust (Robinia pseudoacacia L.) and Judas tree (Cercis siliquastrum L.) are two suitable species for seedling production in nurseries and green space development in arid lands. The current research aimed to study the response of potted-seedlings of these species to salinity based on survival and some growth characteristics. Experiment was performed in a completely randomized design with 4 replicates. In an open place, under a shelter, seedlings were irrigated by NaCl solution for 90 days at four salinity levels including 0, 5, 10 and 20 ds.m-1. The most growth parameters in black locustshowed better response to salinity up to 10 dS.m-1 compared to Judas tree. At 20 dS.m-1 salinity, the survival of black locust seedlings was greater than those of Judas tree (respectively, 45% and 30%). In both species, survival was greater than 50% in 10 dS.m-1, while in 5 dS.m-1 it was not decreased and still was 100%. Considering that the most growth characteristics were decreased in some levels of salinity, threshold of salinity tolerance of both species can be cited 5 ds.m-1. Therefore, these species can be produced in saline soils (up to 5 ds.m-1) of nurseries of arid lands. Similar investigations at next growth stages would reveal the better tolerance of these species to salinity in order to develop the green spaces and rehabilitation of arid lands with saline soils..

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cercis siliquastrum L
  • Robinia pseudoacacia L
  • salinity
  • shoot growth
  • Survival