روند تغییرات سبزشدگی در جنگل‌های هیرکانی با استفاده از سری زمانی NOAA-NDVI در دورۀ 2012-1981

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 استاد گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

3 دانشیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

4 استادیار گروه مهندسی آب دانشکده مهندسی زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

5 استاد سنجش ازدور دانشگاه زوریخ، سوییس

چکیده

جنگل‌های هیرکانی از مهم‌ترین اکوسیستم­های خشکی جهان و تأثیر‌گذار بر توسعۀ پایدار جوامع انسانی است و باید به‌طور مستمر پایش شود. آگاهی از روند تغییرات فنولوژیکی این جنگل‌ها، به درک بهتر چگونگی پاسخ آن به تغییرات آب­و­هوایی بسیار کمک ­می‌کند. این پژوهش با هدف بررسی روند تغییرات بلندمدت فعالیت گیاهی، با به‌کارگیری آزمون‌ تحلیل روند من­کندال به‌صورت پیکسل به پیکسل در کل سطح جنگل بر روی سری ­زمانی تصاویر ماهواره­ای NOAA-NDVI شامل 756 تصویر دوهفته‌ای در دورۀ 2012-1981 انجام گرفت. همچنین روند تغییرات دما و بارش و رابطۀ رگرسیونی آنها با NDVI ارزیابی شد. در 35/75 درصد از این جنگل­ها، روند Greening و تنها در پیکسل‌های کمی از منطقه، روند Browning مشاهده شد. در تغییرات بارش در بیشتر پیکسل‌های منطقه روندی مشاهده نشد، ولی تحلیل روند سری زمانی دما به‌طور تقریبی در کل منطقه، روند افزایشی معنی‌دار در سطح احتمال 1 درصد را نشان داد. نتایج بررسی رابطۀ رگرسیونی سری‌های زمانی NDVI با دما و بارش، حاکی از رابطۀ ضعیف بین متغیرهای آب­و­هوایی و تغییرات فعالیت پوشش گیاهی در منطقه در دورۀ زمانی تحقیق است. نتایج این پژوهش نشان داد تغییراتی در روند سبزشدگی جنگل‌های هیرکانی رخ داده که ممکن است ناشی از عوامل دیگری غیر از عامل‌های آب‌و‌هوایی باشد..

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Greening trend in the Hyrcanian forests using NOAA NADVI time series during 1981-2012

نویسندگان [English]

 • K. Kiapasha 1
 • A. Darvishsefat 2
 • N. Zargham 3
 • P. Attarod 3
 • M. Nadi 4
 • M. Schaepman 5
1 Ph.D. candidate, Department of Forestry and Forest Economics, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, I.R. Iran
2 Ph.D. candidate, Department of Forestry and Forest Economics, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, I.R. Iran.
3 Assoc. Prof., Department of Forestry and Forest Economics, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, I.R. Iran
4 Assist. Prof., Department of Irrigation, Faculty of Agricultural Engineering, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, I.R. Iran
5 Prof., Department of Geography, University of Zurich, Zurich, Switzerland
چکیده [English]

The Hyrcanian forests are one of the most important global terrestrial ecosystems influenced by environmental factors. They have significant impacts on sustainable development of human communities. The forest monitoring based on phenological trends is essential for understanding the response of forest ecosystems to climate variability. The objective was thus to analyze long-term trends of vegetation activity using Mann Kendall test pixel by pixel on 756 biweekly NOAA NDVI time series in the forest areas of northern Iran during 1981-2012. Trends of temperature and precipitation and their regression relationships with NDVI were considered. The greening and browning trends appeared in 75.35% and 7.41% of these forests areas, respectively. The precipitation trend analysis exhibited no obvious significant trend in most pixels of the study area, however, trend analysis of temperature time series showed significant increasing trends (α = 0.01) in the whole region. Results of regression relationship between time series NDVI and temperature and precipitation demonstrated a weak relationship with changes in vegetation activities and climatological parameters during 1981-2012. The results of this research demonstrated that greening phenomenon in the Hyrcanian forests cannot be solely related to the climatological factors..

کلیدواژه‌ها [English]

 • Browning
 • Greening
 • Long-term trend
 • Mann Kendall analysis
 • NOAA NDVI
 • time series
 • Trend Analysis