بررسی جنگلکاری گونۀ ون (Fraxinus excelsior) در شرایط مختلف فیزیوگرافی (مطالعۀ موردی: منطقۀ دولی‌چال ماسوله، استان گیلان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جنگلداری دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه گیلان، صومعه سرا

2 دانشیار گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا، ایران

3 دانشجوی دکتری جنگلداری دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه گیلان، صومعه سرا

چکیده

هدف این تحقیق، بررسی تأثیر عوامل فیزیوگرافی بر خصوصیات کمی و کیفی جنگلکاری گونۀ­ ون در منطقۀ دولی‌چال ماسوله در استان گیلان است. بدین منظور در منطقه­ای به وسعت 400 هکتار، تعداد 100 قطعه ‌نمونۀ دایره‌ای به وسعت 2 آر، براساس الگوی منظم تصادفی پیاده شد. در داخل هر قطعه‌نمونه عوامل فیزیوگرافی (شیب، جهت و ارتفاع از سطح دریا)، ویژگی­های کمی (قطر یقه و ارتفاع کل) و ویژگی­های کیفی (شادابی و چندشاخگی) اندازه­گیری شد. نتایج آزمون تجزیۀ واریانس نشان داد که اختلاف معنی‌داری بین قطر متوسط یقه و ارتفاع کل درخت ون در جهت‌های مختلف وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که بین قطر یقه در شیب‌های مختلف اختلاف معنی‌داری وجود ندارد، درحالی‌که بین ارتفاع درخت ون در شیب‌های مختلف اختلاف معنی‌داری وجود دارد. نتایج آزمون t نیز نشان داد که اختلاف معنی‌داری بین قطر یقه در ارتفاعات مختلف وجود دارد، درحالی‌که اختلاف معنی‌داری بین ارتفاع ون در ارتفاعات مختلف مشاهده نشد. بررسی اثر جهت بر ویژگی­های کیفی نشان داد که بیشترین شادابی در جهت شمال و بیشترین چندشاخگی در جهت جنوب است. بررسی اثر شیب بر ویژگی­های کیفی نشان داد که بیشترین شادابی و چندشاخگی در شیب 20-0 درصد است. بررسی اثر ارتفاع از سطح دریا بر روی ویژگی­های کیفی نشان داد که بیشترین درصد شادابی و چندشاخگی در ارتفاع 1900- 1700 متر است..

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An investigation on the Fraxinus excelsior plantation under different situations of physiography (Case Study: Dooleychal, Masouleh, Guilan province)

نویسندگان [English]

  • R. Alizadeh Banouti 1
  • M. Mohebi Bijarpas 3
1 M.Sc. Graduated, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Someh sara, I.R.Iran
3 Ph.D. Student, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Someh sara, I.R.Iran
چکیده [English]

The aim of this research was to investigate the effect of physiographic effects (slope, aspect and altitude) on the quantitative and qualitative characteristics of Fraxinus excelsior plantation in Dooleychal in Masouleh, Guilan province. For this purpose, 100 0.2 ha circular sample plots were established as systematic random in an area about 400 ha. Within each sample plots, the physiographic factors (slope, aspect and altitude m a.s.l), quantitative characteristics (collar diameter and total height) and qualitative characteristics (vitality and multi-branching) were measured and recorded. The results of analysis of variance showed that there is a significant difference between the mean diameter of the collar and the total height of ash tree in different directions. Also, the results showed that there was no significant difference between the diameter of the collar in different slopes, while there was a significant difference between the height of the ash tree in different slopes. The results of t-test showed that there was a significant difference between the collar diameter at different altitudes, while there was no significant difference between the height of the ash tree at different altitudes. The study of the effect of aspect on the qualitative characteristics showed that highest level of vitality and multi-branching were observed on the north- and south-facing slopes, respectively. The study of slope effect on qualitative characteristics showed that highest level of vitality and multi-branching were in the range of 0-20%. Investigation of the effect of altitude m a.s.l on qualitative characteristics showed that the highest level of vitality and multi-branching were at 1700-1.900 meters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • plantation
  • quantitative and qualitative characteristics
  • Fraxinus excelsior
  • Guilan