بررسی تأثیر مونه بندی جنگل بر دقت برآورد مشخصه های کمّی درختان با روش نمونه برداری چنددرختی در جنگل های غرب ایران (مطالعۀ موردی: دورود لرستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه

2 استاد گروه جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه گیلان

چکیده

کسب اطلاعات کمی و کیفی از ساختار جنگل در مدیریت جنگل­های زاگرس اهمیت بسیاری دارد. این تحقیق به‌منظور بررسی اثر مونه­بندی بر دقت برآورد مشخصه­های کمّی درختان در روش­­های نمونه­برداری چنددرختی (یک، دو، چهار، شش و هشت‌درختی) در جنگل­های دورود لرستان صورت گرفت. بدین منظور در منطقه­ای به وسعت 42 هکتار، 141 قطعه نمونۀ مربعی هر کدام به مساحت 2500 متر مربع (50×50 متر) انتخاب و به‌صورت صد­در­صد آماربرداری شد. در هر قطعه نمونه، اطلاعات همۀ درختان با قطر برابرسینۀ بیش از 5/7 سانتی­متر، شامل تعداد درختان، قطر برابرسینه و تاج‌پوشش هر درخت (قطر بزرگ و کوچک تاج) ثبت شد. روش­های نمونه­برداری چنددرختی با استفاده از نرم‌افزار جی‌آی­اس طراحی و با توجه به مقیاس نقشه در جنگل اجرا شد. سپس جنگل با استفاده از تراکم (تعداد در هکتار)، به سه مونه (125>، 250-125 و 250< اصله درخت در هکتار) تقسیم شد. شاخصه­های آماری برای مشخصه­های تعداد در هکتار، سطح مقطع برابرسینه در هکتار و درصد تاج‌پوشش در هکتار قبل و پس از مونه­بندی محاسبه شد. نتایج نشان داد که با اجرای مونه­بندی در روش نمونه­برداری چنددرختی، میانگین برآورد‌شده مشخصه­های بررسی‌شده به میانگین واقعی نزدیک‌تر شده است؛ همچنین مونه­بندی ناهمگنی موجود در منطقۀ تحقیق را برطرف کرده و موجب کاهش انحراف معیار و درصد ضریب تغییرات شده است. همین امر سبب افزایش دقت روش نمونه­برداری چنددرختی در جنگل‌های دورود لرستان شده ­است، بنابراین اجرای مونه­بندی در روش چنددرختی مثبت ارزیابی می‌شود..

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of forest stratification on precision estimation of quantitative features of trees by using N-tree sampling method in the forests of West Iran (Case Study: Dorood Lorestan province)

نویسندگان [English]

  • H. Salarvand 1
  • A.E. Bonyad 2
  • H. Pourbabaei 2
1 M.Sc, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, I.R.Iran
2 Prof., Faculty of Natural Resources, University of Guilan, I.R.Iran
چکیده [English]

Quantitative and qualitative information of forest structure is the most important for forest management in Zagros forests.  This study was done in order to investigate of effect forest stratification approach on the precision estimation of the quantitative features of trees in N- tree sampling methods (one, two, four, six and eight trees) in Dorood forest, Lorestan province. For this purpose, 141 2500 m2 (50 × 50 m) sample plots were selected in an area ca. 42 hectares and full-calipering inventory was done. Within each plot, the number of trees, diameter at breast height and canopy of each tree (largest/smallest crown diameter) were recorded for all trees with DBH ≥ 7.5 cm. The N-trees sampling methods were then designed in GIS software and according to the scale of the map were implemented in the forest. The forest was then stratified into three types (< 125, 125-250 and > 250 trees per hectare) by using the density (number per hectare). The statistical parameters for the number of trees per hectare, basal area per hectare and canopy cover percentage per hectare were calculated before and after the stratification. Results showed that with the implementation of the stratification in the N-tree sampling method, the estimated mean of the characteristics was closer to the real mean. It also eliminates the heterogeneity in the study area and reduces the standard deviation and the coefficient of variation. As well as stratification improved the heterogeneity in the study area and standard deviation and coefficient of variation were reduced. This increases the precision of the N-tree sampling method (one, two, four, six and eight trees) in Dorood forest. Therefore implementation of stratification in N-tree sampling method was positively assessed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Forest inventory
  • Dorud Lorestan
  • Stratification
  • N-tree sampling