تحلیل تغییرپذیری شاخص‌های کیفی لاشبرگ، نیتروژن معدنی، تنفس و زی‌تودة میکروبی خاک در توده‌های جنگلی دست‌کاشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جنگلداری، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکتری علوم جنگل، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در این تحقیق، به‌منظور شناخت و مدیریت پایدار اکوسیستم‌های جنگلی دست‌کاشت، اثر چهار تودة مختلف توسکای ییلاقی، پلت، سکویا و آمیختة سکویا - پلت بر شاخص‌های کیفیت لاشبرگ و خاک در محدودة سلمانشهر مازندران ارزیابی شد. بدین منظور در هر یک از توده‌ها، 15 نمونه از لایة لاشبرگ از عمق 10-0 سانتی‌متری خاک سطحی برداشت شد. مقادیر کربن آلی و نیتروژن کل لاشبرگ و رطوبت، pH، کربن آلی، نیتروژن کل، نیترات، آمونیوم، تنفس میکروبی، زی‌تودة میکروبی کربن و نیتروژن خاک اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که مقدار رطوبت، pH، نیتروژن خاک و لاشبرگ، غلظت نیترات و آمونیوم، تنفس میکروبی و زی‌تودة میکروبی کربن و نیتروژن در گونة توسکای ییلاقی به‌طور معنی‌داری بیشتر از توده‌های پلت > آمیختة سکویا – پلت > و سکویا است. نسبت کربن به نیتروژن لاشبرگ و خاک و همچنین کربن آلی خاک در تودة سوزنی‌برگ سکویا بیشتر از توده‌های پهن‌برگ توسکا و پلت بود. به‌طور کلی تودة آمیختة سکویا - پلت حالت بینابینی را از نظر کیفیت لاشبرگ و حاصلخیزی خاک نشان می‌دهد. براساس پژوهش حاضر، جنگلکاری با گونه‌های پهن‌برگ، به‌ویژه گونة تثبیت‌کنندة نیتروژن توسکای ییلاقی، سبب بهبود کیفیت لاشبرگ و خاک شده، درحالی که جنگلکاری خالص سکویا شرایط نامناسبی را ایجاد کرده است..

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Variability analysis of litter quality, mineral nitrogen, soil respiration and microbial biomass under afforested tree stands

نویسندگان [English]

  • Y. Kooch 1
  • M. Bayranvand 2
1 Assis. prof., Department of Forestry, Faculty of Natural Resources, Tarbiat Modares University, I.R. Iran.
2 Ph.D. Candidate, Department of Forestry, Faculty of Natural Resources, Tarbiat Modares University, I.R. Iran.
چکیده [English]

In order to identify and sustainable management of afforested tree stands, the effects of Alnus subcordata, Acer insigne, Sequoia sempervirens and Acer insigne - Sequoia sempervirens stands on quality of litter and soil were investigated in Salmanshahr areas of Mazandaran Province. Samplings were done from the litter and 0-10cm depth of topsoil using randomly systematic method with 15 replicates for each stand. Organic carbon (C) and total nitrogen (N) content of litter, soil water content, pH, organic C, total N, nitrate and ammonium concentration, microbial respiration, microbial biomass of C and N were measured. Results showed that the highest values of soil water content, litter and soil N, nitrate and ammonium concentration, microbial respiration, microbial biomass of C and N belonged to Alnus subcordata compared with Acer insigne > Acer insigne - Sequoia sempervirens > Sequoia sempervirens pure and mixed stands. Whereas greater amounts of C/N of litter and soil organic C were found under Sequoia sempervirens stand. Generally, Acer insigne - Sequoia sempervirens mixed stand presented intermediate mode viewpoint of litter quality and soil fertility. According to our data, afforestation with broad-leaved species, especially N-fixing trees of Alnus subcordata, improved the litter and soil quality, whereas the Sequoia sempervirens species created the inappropriate condition. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • afforestation
  • Broad-leaved
  • Needle-leaved
  • Soil quality