بررسی تأثیر آتش سوزی بر فلور و شکل زیستی گونه های گیاهی در جنگل های زاگرس، کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه گیلان

2 استاد گروه جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه گیلان

3 دکتری اکولوژی جنگل، مرکز تحقیقات منابع طبیعی شهرستان کرمانشاه

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی تأثیر آتش­­سوزی بر فلور و شکل زیستی گونه­­های علفی در منطقۀ جنگلی تنگۀ بزاز­خانه در شمال شرق کرمانشاه انجام گرفت. پس از تعیین مساحت قطعه نمونه­ها به ­روش حداقل سطح، 40 قطعه نمونه در هریک از مناطق سوخته و شاهد برداشت شد. گونه­های گیاهی حاضر در سطح قطعه نمونه­ها جمع­آوری و شناسایی شد و شکل زیستی آنها براساس روش رانکایر تعیین شد. نتایج نشان داد که در منطقۀ سوخته، 48 گونۀ گیاهی متعلق به 37 جنس و 14 تیره و در منطقۀ شاهد نیز 50 گونۀ گیاهی متعلق به 36 جنس و 13 تیرۀ گیاهی وجود دارد. در بین تیره­های شناسایی‌شده، تیره­های Malvaceae، Guttiferae، Iridaceae و Caryophyllaceae فقط در منطقۀ سوخته و تیره­های Papaveraceae و Brassicaceae در منطقۀ شاهد به‌صورت اختصاصی حضور داشتند. همین امر سبب بروز اختلافاتی در ترکیب گونه­های بین دو منطقه شد. بررسی شکل زیستی گونه­ها در مناطق بررسی‌شده نشان داد که تروفیت­ها بیشترین درصد پوشش را در دو منطقه به خود اختصاص داده‌اند، به‌طوری که درصد این گونه­ها در منطقۀ سوخته بیشتر از منطقۀ شاهد بود. به­طور کلی با توجه به گذشت 9 سال پس از آتش‌سوزی، حضور و نبود یا بازسازی برخی گونه­ها توسط آتش­سوزی تحت تأثیر قرار گرفته است..

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of fire on the flora and life forms of plant species in Zagros forests, Kermanshah

نویسندگان [English]

  • S. Karimi 1
  • H. Pourbabaei 2
  • Y. Khodakarami 3
1 M.Sc. Student, Department of Natural Resources, University of Guilan, I.R. Iran
2 Prof., Department of Forestry, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, I.R. Iran
3 Ph.D. Forest Ecology, Center of Natural Resources Researches, Kermanshah, I.R. Iran
چکیده [English]

This study aimed to investigate the effect of fire on flora and life forms of herbaceous species in the Strait of Bzazkhaneh forest zone in the North East of Kermanshah. After determining the sample area using minimal area method, 40 sampling plots were laid out in each area: burned and unburned (control area).  Plant species within each sample plot were collected and identified and their life form was recorded based on Raunkiaer system. The results of this study showed that the burned area had 48 plant species belonging to 37 genera and 14 families and the unburned area had 50 plant species belonging to 36 genera and 13 families. Among the identified families, Malvaceae, Guttiferae, Iridaceae, and Caryophyllaceae occurred only in burned area and Papaveraceae and Brassicaceae were observed in control area leading to differences in plant species composition between the two areas. Investigating the life forms of the species in the study areas showed that therophytes had the highest coverage percentage in two areas so that the percentage of these species in burned area was higher than the control area one. In general, after nine years of fire occurrence, the presence, absence and or restoration of some species have been affected by fire factor..

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fire
  • Floristic
  • Lifeform
  • Frequency distribution
  • Kermanshah