کاهش ارزش اقتصادی ترسیب کربن در اثر فعالیتهای بهره برداری در مسیرهای چوبکشی (مطالعۀ موردی: بخش گرازبن جنگل خیرود)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی جنگل، دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

2 دانشیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

3 استاد گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

چکیده

استفاده از ماشین‌های پیشرفتۀ بهره‌برداری سنگین در مسیرهای چوبکشی، نیروی زیادی را به خاک وارد می‌آورد و سبب تخریب و آسیب جدی خاک و کاهش ذخیرۀ کربن در آن می‌شود. بررسی‌‌های متعدد نشان‌دهندۀ بازیابی طولانی‌مدت خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک است. این پژوهش به‌منظور تعیین تأثیرات شیب مسیر، مقدار تردد و رد چرخ چوبکشی زمینی بر مقدار ذخیرۀ کربن و برآورد ارزش اقتصادی این مقدار ذخیره، به‌منظور برنامه‌ریزی برای کاهش خسارت به خاک انجام گرفت. به ‌این منظور، مسیرهای تردد با توجه به شیب مسیر به دو دستۀ شیب کمتر از 10 درصد و شیب بیشتر از 10 درصد و هر دسته نیز با توجه به تعداد تردد، به سه دستۀ کم‌تردد، متوسط و پر‌تردد تقسیم‌ شد. در هر دسته، در مسیر از رد چرخ­ها، وسط مسیر و منطقۀ شاهد در سه تکرار نمونه‌برداری شد ­و ارزشگذاری اقتصادی کارکرد ترسیب کربن به روش ارزش سایه‌ای تعیین شد. نتایج نشان داد که با افزایش شیب مسیر، تعداد تردد و در محل رد چرخ‌ها، مقدار ترسیب کربن به‌طور معنی‌داری کاهش می‌یابد. ارزش هر هکتار از زمین‌های مورد مطالعه به‌لحاظ ترسیب کربن خاک و لایۀ آلی تا عمق 10 سانتی‌متری، 8/1798 دلار در هکتار برآورد شد. از ‌طرفی، کاهش ترسیب کربن در مسیرهای چوبکشی، سالانه 12/516 دلار در هکتار هزینۀ اقتصادی دارد. آگاهی از این‌گونه هزینه‌ها به سیاست‌گذاران در حفاظت و تخصیص منابع مالی به‌ویژه در وضعیت محدودیت بودجه، کمک شایانی خواهد کرد..

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of economic value decrease in soil carbon sequestration due to skidding operation in the skid trails (A case Study: Gorazbon district)

نویسندگان [English]

  • V. Rizvandi 1
  • M. Jourgholami 2
  • B. Majnounian 3
  • Gh. Zahedi Amiri 3
1 Ph.D. Student of Forest Engineering, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, I.R. Iran
2 Assoc. Prof., Department of Forestry and Forest Economics, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, I.R. Iran
3 Prof., Department of Forestry and Forest Economics, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, I.R. Iran
چکیده [English]

Using modern machinery for logging will entail considerable pressure to the soil and cause serious damage to the soil and reduce the carbon sequestration. Many studies show the long-term recovery of soil physical and chemical properties. The aim of this study was to investigate the effects of skidding slope, traffic, and place of the wheel on the carbon stocks and estimate the economic value of these reserves to obtain the information needed for comprehensive decision-making about the management of forest resources. The treatments included two slope classes (>10% and ≤10%), each class includes three traffic levels (low, medium and high), and in each group, on the wheels route, middle route, and control area, four samples were taken in three replicates. The economic valuation of the carbon sequestration function was determined using the shadow value method. The results showed that with increasing the slope path, the number of traffic and on the wheel route, the amount of carbon sequestration decreased significantly. The value of each hectare of the study area in terms of soil carbon sequestration and organic layer up to a depth of 10 cm was estimated about 1798.8 $ per hectare. On the other hand, reducing carbon sequestration in skid trails costs an average of 5,166 $ per hectare annually. Awareness of these costs will help the policymakers in the conservation and allocation of financial resources, especially in the context of budget constraints.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Forest harvesting
  • skid trails
  • Carbon sequestration
  • Slope
  • Traffic
  • Wheel rut