دوره و شماره: دوره 65، شماره 2، تیر 1391، صفحه 131-259 (تابستان) 
ترکیب گیاهی بانک بذر دایمی خاک در جنگل حفاظت شده خیبوس

صفحه 131-145

حامد اسدی؛ سیدمحسن حسینی؛ امید اسماعیل‌زاده


سازگاری سوزنی‌برگان مهم جهان در منطقه ارتفاعی پایین‌بند جنگل‌های نکا (کوهسارکنده)

صفحه 199-209

شیرزاد محمدنژادکیاسری؛ سید علیرضا موسوی؛ شهرام امینی؛ فرهاد نجفی؛ حسن بریمانی؛ محمد فارسی


بررسی امکان استفاده از نانو سیلیکا به عنوان پرکننده در ساخت تخته لایه

صفحه 233-243

بیتا معزی‌پور؛ کاظم دوست‌حسینی؛ مهدی فائزی‌‌پور؛ اصغر طارمیان


برآورد ارزشتفرجی پارک جنگلی نور با روشتمایل به پرداخت افراد

صفحه 245-259

نجمه نخعی؛ سیدابوالقاسم مرتضوی؛ حمید امیرنژاد؛ محمدعلی نوازی