بررسی اثر پرکننده معدنی (دولومیت) و جفت‌کننده برخواص مکانیکی چندسازه‌های آردچوب راش- پلی‌اتیلن

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

2 استاد دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

3 دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

4 استادیار پژوهشی مؤسسه تحقیقات جنگل¬ها و مراتع، ایران

چکیده

در این تحقیق اثر افزودن پرکننده معدنی(دولومیت) بر روی خواص مکانیکی چندسازه‌های حاصل از آرد چوب راش و پلیمر پلی-اتیلن به روش پرس گرم مورد بررسی قرار گرفت. همچنین به منظور بررسی اثر جفت‌کننده در بهبود اتصال بین فاز پرکننده سلولزی و ماده زمینه، از پلی‌اتیلن جفت‌شده با ‌انیدرید مالئیک (MAPE) در دو سطح (1% و 3%) استفاده شد. پس از ساخت تخته در شرایط آزمایشگاهی و تهیه نمونه‌های آزمونی، ویژگی‌های کاربردی تخته شامل خمش استاتیک، کشش، ضربه و سختی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان دادند که با افزایش ماده معدنی دولومیت، خواص مکانیکی به جز سختی چند سازه، کاهش می‌یابند. به طور کلی افزودن MAPE به ترکیبات چندسازه، باعث بهبود خواص مکانیکی تخته‌های مورد مطالعه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Influence of Mineral Filler (Dolomite) and Coupling Agent on Mechanical Properties of Beech Wood Flour-Polyethylene Composites

نویسندگان [English]

  • q q 1
  • z z 2
  • w w 3
  • a a 4
چکیده [English]

In this research, the effect of Dolomite mineral filler on mechanical properties of composites produced from beech wood flour and polyethylene using hot pressing method was examined. In order to evaluate the effect of coupling agent on bonding between cellulosic fibers phase and the matrix, two levels (1%, 3%) of polyethylene grafted with maleic anhydride were used. Standard experimental samples were prepared and properties such as static bending, tension, impact and hardness, were measured. The results showed that, when the mineral material content was increased, all mechanical properties except hardness decreased. In principle, addition of MAPE to the compound improved mechanical properties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Beech Wood Flou
  • Dolomite
  • Maleic Anhydride¬ Polyethylene
  • Mechanical properties
  • -Polyethylene Composite