تأثیر نسبت پراکسید هیدروژن و هیدروکسید سدیم در جوهرزدایی مخلوط کاغذهای بازیافتی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد شرکت محصولات کاغذی لطیف، ایران

2 استادیار دانشکده منابع طبیعی نور، دانشگاه تربیت مدرس، ایران

چکیده

فرایند جوهرزدایی کاغذ باطله به روش شناورسازی یک فناوری غالب جهانی برای حذف جوهر از کاغذ باطله و استفاده مجدد از الیاف است. در این مطالعه جوهرزدایی از مخلوطی از کاغذ باطله مکانیکی و شیمیایی (Mixed Office Waste) ، کاغذ روزنامه چاپ رنگی (Old Newsprint) وکاغذ مجله باطله (Old Magazine) به نسبت 30:30:40 درصد وزنی، به روش شناورسازی انجام شد. عوامل متغیر شامل مصرف پراکسید هیدروژن (H2O2) و هیدروکسید سدیم (NaOH) به ترتیب در پنج و دو سطح انتخاب شده و هدف، یافتن بهترین کارآیی نسبت این دو ماده در مرحله جوهرزدایی بود. به منظور بررسی و مقایسه خمیر کاغذهای جوهرزدایی شده، روشنی، زردی و تعداد لکه کاغذهای دست ساز اندازه‌گیری گردید. سپس، رتبه بندی تیمارها از طریق ارزش‌گذاری ویژگی‌های اندازه‌گیری شده انجام شد. نتایج نشان دادند که افزایش پراکسید هیدروژن تا حدی باعث افزایش روشنی می‌شود اما پس از آن افزایش این ماده نه تنها باعث افزایش روشنی نمی‌شود، بلکه کاهش آن را نیز در پی دارد. به نظر می‌رسد که‌این پدیده به واسطه اثر منفی استفاده بیشتر از هیدروکسید سدیم و محدودیت واکنش پراکسید هیدروژن روی ساختار لیگنین باشد. استفاده از نسبت مناسب پراکسیدهیدروژن به هیدروکسیدسدیم تأثیر قابل ملاحظه‌ای در کارایی عملیات جوهرزدایی دارد به نحوی که با استفاده از قلیای کمتر می‌توان کارآیی بیشتری را به‌دست آورد. این تحقیق نشان داد که افزایش میزان مواد شیمیایی مورد استفاده الزامأ باعث افزایش کارآیی عملیات جوهرزدایی نمی‌گردد، بلکه انتخاب نسبت مناسب مواد شیمیایی تأثیر زیادتری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation on the Optimal Dosage of Hydrogen Peroxide and Sodium Hydroxide to Improve Flotation Deinking Efficiency for Mixed Waste Papers

نویسندگان [English]

  • s s 1
  • a a 2
چکیده [English]

Flotation deinking is the prominent technology for ink removal from waste paper. In this study, flotation deinking was carried out applying two levels of sodium hydroxide and five levels of hydrogen peroxide on a mixture of waste papers consisting of: 30, 30 and 40 weight percent OMG, ONP and MOW, respectively. The deinking efficiency was evaluated based on brightness, yellowness and dirt count of hand sheets. The results showed that increasing hydrogen peroxide dosage can increase hand sheets brightness, however, at higher hydrogen peroxide levels, the brightness was reduced probably due to the presence of more NaOH and the limitation of hydro peroxide efficiency for chromophore elimination. Optimal ratio of H2O2/NaOH, significantly increase the efficiency of deinking at lower alkali usage. This research showed that higher deinking efficiency may not be necessarily reached applying more chemicals, but optimal chemicals ratio plays an important role in deinking efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • brightness
  • Dirt count
  • Flotation deinking
  • hydrogen peroxide
  • Sodium hydroxide
  • Waste paper recycling
  • Yellowness