برآورد ارزشتفرجی پارک جنگلی نور با روشتمایل به پرداخت افراد

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران

2 استادیار دانشگاه تربیت مدرس، ایران

3 استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران

4 کارشناس اقتصاد کشاورزی، ایران

چکیده

این مطالعه به برآورد ازش تفرجی پارک جنگلی نور و اندازهگیری میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان برای منافع تفریحی این پارک با
استفاده از روش ارزشگذاری مشروط و پرسشنامه انتخاب دو بخشی دو بعدی میپردازد. بدین منظور تعداد ??? پرسشنامه در داخل پارک
استفاده شد Logit تکمیل شده است. برای بررسی تأثیر متغیرهای توضیحی از قبیل سن و درآمد بر میزان تمایل به پرداخت افراد، از مدل
?? درصد بازدیدکنندگان، حاضرند / و پارامترهای این مدل با استفاده از روش حداکثر راستنمایی برآورد شدند. نتایج نشان داده است که ?
جهت استفاده تفریحی از پارک جنگلی نور مبلغی پرداخت نمایند. متوسط تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان برای ارزش تفریحی این پارک
???? ریال به ازای هر بازدید و ارزش تفریحی سالانه پارک برای هر هکتار ??????? ریال برآورد شد. نتایج بیانگر این است که پارکهای
جنگلی از ارزش تفریحی بالایی برخوردار هستند که این نکته میتواند برنامهریزان و مدیران اجرایی، اجتماعی و اقتصادی را در برنامهریزی
حفاظت و بهرهبرداری پایدار منابع طبیعی یاری دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of the Recreational Value of Nour Forest Park Using Individual’s Willingness to Pay

نویسندگان [English]

  • Najmeh Nakhaei 1
  • A M 2
  • H A 3
  • M N 4
چکیده [English]

The aim of this study was to estimate recreational value of Nour Forest Park and measure of visitor’s
willingness to pay for recreational benefits of the concerned park based on contingent valuation method
and double-bounded dichotomous choice questionnaire. To do this, 353 questionnaires were completed
in the park. To investigate the effect of explanatory variables like age and gender on individual’s
willingness to pay, logit model was used and its parameters were estimated based on maximum
likelihood method. The results showed that 80.2 percent of visitors had willingness to pay for
recreational use of Nour Forest Park. The mean of willingness to pay for recreational value of the
concern park was dollar 0.42 per visit and the recreational annual value was estimated $/ha 114.5. The
results revealed that, forest parks had considerable recreational values that this may help the decision
makers and social and economic managers, in the preservation planning and sustainable utilization of
natural resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • contingent valuation
  • Logit Model
  • Nour forest park
  • Recreational value
  • Willingness to Pay