دوره و شماره: دوره 65، شماره 4 - شماره پیاپی 1468042، زمستان 1391، صفحه 391-407 (زمستان) 
7. برآورد مشخصه‌‌های ساختاری جنگل با استفاده از داده‌‌های سنجندة ASTER

صفحه 461-474

سیاوش کلبی؛ اصغر فلاح؛ شعبان شتایی جویباری؛ جعفر اولادی قادیکلایی


8. مقایسة شاخص‌های فاصله‌ای و مبتنی بر کوادرات در تعیین الگوی پراکنش تاغ (منطقه سیاه‌کوه یزد)

صفحه 475-486

بهمن کیانی؛ اصغر فلاح فلاح؛ مسعود طبری کوچکسرایی؛ سید محسن حسینی حسینی؛ محمد حسین ایران‌‌نژاد پاریزی


10. تنوع ریختی گل و دانه گرده در جمعیت‌های نمدار جنگل‌های هیرکانی

صفحه 497-508

حامد یوسف زاده؛ مسعود طبری کوچسرایی؛ اباصلت حسین‌زاده کلاگر حسین‌زاده کلاگر؛ علی ستاریان؛ مصطفی اسدی