شبیه‌سازی جنگل به منظور مطالعه آمار جنگل (مطالعه موردی بخش گرازبن جنگل خیرود)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جنگلداری دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

2 دانشیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

3 استاد دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

از میان مهمترین ابزار مدیریت منابع، باید از سیستم اطلاعات جغرافیایی و نقش آن در شبیه‌سازی جنگل نام برد که در تهیه طرح جنگلداری، بهره‌برداری پایدار از جنگل و برنامه‌ریزی آینده بر اساس آمار به دست آمده از جنگل، کاربرد فراوان دارد. هدف این پژوهش، شبیه سازی مکانی درختان در جنگل می‌باشد تا بتوان با در دست داشتن نمونه‌ای از یک جنگل ناهمسال روش‌های مختلف آماری و انواع فعالیت‌های مدیریتی را پیش از اجرا در عرصه مورد آزمون قرار داد و روش‌ها و فعالیت‌های بهینه را انتخاب نمود. منطقه مورد مطالعه بخش گرازبن جنگل آموزشی و پژوهشی خیرود به وسعت 1001 هکتار می‌باشد که در 10 کیلومتری شرق نوشهر قرار دارد. آماربرداری به روش سیستماتیک- تصادفی در عرصه انجام گرفت. سپس با استفاده از نتایج آماربرداری صد در صد در محیط ArcGIS، درختان در محدوده پارسل‌های این بخش به شکل تصادفی پراکنده و جنگل ‌شبیه‌سازی‌ شد. در این مرحله اقدام به آماربرداری همانند آماربرداری انجام شده روی زمین در جنگل شبیه‌سازی ‌شده گردید. نتایج حاصل از آن با نتایج حاصل از آماربرداری از عرصه مقایسه شد که از لحاظ آماری تفاوت معنی‌داری در هیچ یک از 30 تکرار جنگل شبیه سازی شده مشاهده نشد. جنگل شبیه‌سازی‌شده ابزار مفیدی در تهیه طرح‌های جنگلداری می‌باشد و امکان بررسی و مقایسه روش‌های مختلف آماربرداری جنگل، شکل و ابعاد قطعه نمونه و شبکه آماربرداری را امکان‌پذیر می‌سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial Forest simulation to obtain Forest Statistics (Case Study: Gorazbon District of Kheyrud Forest)

نویسندگان [English]

  • x x 1
  • q q 2
  • z z 3
1
2
3
چکیده [English]

Geographic Information System (GIS) is one of the most important tools to prepare forest management plan and, in general, as a tool for management, sustainable logging and future planning based on the derived statistical data from forested regions. The purpose of this study was spatial simulation of trees in forest to have in hand an example of an uneven aged forest (simulated forest). By means of the simulated forest, it is possible to test different statistical methods and various management activities before they are carried out in real world. The study area, Gorazbon, is a district of Kheyrud research-educational forest, with 1001 hectares area located in East of Nowshahr city. The inventory was implemented using systematic random sampling. Afterwards, trees were randomly distributed within the compartments of this district, using the results of full callipering inventory with Arc GIS 9.3 software and forest was simulated. In this stage, the inventory process was implemented in simulated forest similar to the inventory of real forest. These results were compared with the results of the ground inventory, and no statistically significant difference was found in any of repetitions. Consequently, it can infer that the simulated forest is remarkably applied to the forest inventory implementations. Furthermore, it is a functional tool to provide forest management plans of Kheyrud forest. To say in other words, this makes possible to test different methods of forest inventory and also type and dimensions of plot and inventory net unquestionably.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Forest inventory
  • forest management plan
  • forest simulation
  • Geographic Information System (GIS)
  • Kheyrud forest