ترکیب گیاهی بانک بذر دایمی خاک در جنگل حفاظت شده خیبوس

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جنگلداری دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران

2 دانشیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران

3 استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران

چکیده

هدف این مطالعه شناسایی ترکیب گیاهی بانک بذر دایمی خاک و مقایسه آن با پوشش گیاهی رو زمینی در جنگل حفاظت شده خیبوس به عنوان یکی از بهترین و بکرترین رویشگاه‌های شمشاد (Buxus hyrcana Pojark.) در جنگل‌های هیر کانی بود. بدین منظور تعداد 64 رولوه 400 متر مربعی با تاکید بر اصل توده معرف، در سطح منطقه پیاده شدند. نمونه برداری از بانک بذر خاک نیز در داخل هر رولوه، با استفاده از یک قاب 20 × 20 سانتی متر مربعی تا عمق 10 سانتی متر در 2 تکرار انجام شد. در مطالعه بانک بذر خاک، تعداد 52 گونه گیاهی با متوسط 3880 عدد بذر در متر مربع شمارش گردید. گونه‌های Pteris cretica L. ، Hypericum androsaemum، Rubus hyrcanus Woron. ، Carex sylvatica L.، Athyrium flix- femina (L.) Roth، Atropa belladonna L. به همراه گونه درختی Diospyrus lotus L. به ترتیب با تراکم بذر 3132، 213، 154، 4/125، 5/98، 4/34 و 17 در متر مربع بالاترین اندازه بانک بذر دایمی خاک منطقه را به خود اختصاص می دهند. گونه‌های علفی با اختصاص دادن بیش از 64 درصد ترکیب گیاهی بانک بذر خاک فرم رویشی غالب بانک بذر خاک منطقه می باشند. مقایسه ترکیب گیاهی بانک بذر خاک با پوشش گیاهی رو زمینی نیز نشان داد درجه تشابه گونه‌ای بانک بذر خاک با پوشش گیاهی رو زمینی در سطح پایینی قرار دارد. به طور کلی نتیجه گیری می‌شود که بانک بذر دایمی خاک منطقه همانند سایر نواحی مشابه نمی تواند منبع قابل اتکایی در بازسازی و تجدید حیات...

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Persistent soil seed bank in Khybus protected area

نویسندگان [English]

  • x x 1
  • x x 2
  • w w 3
چکیده [English]

The objective of this study was to determine the floristic composition of the persistent soil seed bank and comparison of its seed bank composition with its above- ground vegetations in Khybus protected forest that is one of the best and most virgin Habitats of Box trees in Hyrcanian forest. The study of ground vegetation was carried out with releve method and the soil seed bank was estimated using the seedling emergence method. For this purpose 64 releves with 400 m2 area were made by systematic- selective method and considering indicator stand concept. For sampling of soil seed bank within each releve, two soil samples were randomly collected by hammering a 20 cm × 20 cm square (400 cm2) hollow metal frame into the soil to a depth of 10 cm. 52 species with mean of 3880 seeds per m-2 emerged from soil seed banks. Pteris cretica L., Hypericum androsaemum, Rubus hyrcanus Woron., Carex sylvatica L., Rubus hyrcanus Woron, Athyrium flix- femina (L.) Roth, Atropa belladonna L. and Diospyrus lotus L. with the mean density of 3132, 213, 154, 125.4, 98.5, 34.4 and 17 seeds per m-2 were exhibited as the most abundant taxa respectively. Forbs, with the possession of the 64 percent seed bank flora, were the most numerous growth forms in soil seed bank. The comparison of seed bank and above vegetation revealed that the similarity between soil seed bank and vegetation is low. Finally, we are concluded that persistence soil seed ...

کلیدواژه‌ها [English]

  • above ground vegetation
  • Box tree (Buxus hyrcanus Pojark)
  • Hyrcanian forests
  • Khybus protected area
  • Persistent soil seed bank
  • species similarity