تاثیر فاصله کاشت و کشت تلفیقی بر سرعت موج تنشی در درختان صنوبر دست کاشت

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده منابع طبیعی ، دانشگاه تربیت مدرس، ایران

2 کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، ایران

3 استاد دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

ارزیابی غیر مخرب کیفیت چوب درختان سرپا در گونه های تند رشد دست کاشت نظیر صنوبر نقش مهمی در مدیریت بهینه تولید چوب با خواص دلخواه و کیفیت مورد نظر دارد. هدف از این پژوهش استفاده از روش غیر مخرب موج تنشی برای ارزیابی درختان صنوبر گونه Populus deltoides و مطالعه اثر کشت تلفیقی و فاصله کاشت بر خواص چوب تولید شده، بود. بدین منظور سرعت موج تنشی در چهار تیمارکشت تلفیقی صنوبر با گندم و با فواصل کاشت 4×3، 66/6×3، 8×3، 10×3 متر و تیمار صنوبرخالص با فاصله کاشت 4×3 و در جهت شعاعی و طولی درختان اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که در فواصل کشت مساوی (4×3)، سرعت موج تنشی در محور طولی و شعاعی در تیمار صنوبر خالص به طور معنی‌داری بیشتر از تیمار کشت تلفیقی می‌باشد. همچنین نتایج نشان داد با افزایش فاصله کاشت صنوبردر کشت تلفیقی سرعت موج تنشی در محور طولی و شعاعی بطور معنی‌داری افزایش می‌یابد. رابطه رگرسیونی ضعیفی بین سرعت موج تنشی در جهت شعاعی و طولی درخت با قطر درختان صنوبر مورد مطالعه بدست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Spacing and Intercropping on Stress Wave Velocity of Planted Poplar Trees

نویسندگان [English]

  • a a 1
  • a a 2
  • e e 3
چکیده [English]

Nondestrutive evaluation of wood quality of fast growing standing trees such as poplar has an important role in optimal management of wood production with desired quality and properties. Tha aim of this research was the use of stress wave technique for nondestructive evaluation of poplar standing trees (Populus deltoids) and to study the effect of intercropping (with wheat) and spacing on wood quality. For this purpose, stress wave velocities were measured in radial and longitudinal directions of poplar trees in four intercropping treatments with different spacing of 3×4 m, 3×6.66 m, 3×8 m, 3×10 m and treatment of net poplar with spacing 3×4 m. The velocities of stress wave in radial and longitudinal directions of poplar trees were determined using stress wave equipment. The results showed that at same spacing (3×4m), the radial and longitudinal velocities of stress wave in net treatment are significantly higher than those of intercropping treatment. The results also showed that increasing spacing in intercropping treatments will increase the stress wave velocities in both directions significantly. A poor regression relationship was obtained between stress wave velocities in radial and longitudinal directions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • intercropping
  • Nondestructive evaluation
  • poplar
  • Spacing
  • Stress wave