دوره و شماره: دوره 67، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 1-171 
بررسی انحلال و بازسازی سلولز در دو نوع حلال یونی

صفحه 93-103

ابراهیم حجتی مروست؛ علی عبدالخانی؛ علی نقی کریمی؛ یحیی همزه