بررسی مقایسه ‏ای روش‏های خط نمونه در برآورد مشخصه ‏های کمّی جنگل (مطالعة موردی: جنگل‏های دالاب ایلام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جنگل‌داری، دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه گیلان، صومعه‏ سرا، ایران.

2 دانشیار گروه جنگل‌داری، دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه گیلان، صومعه ‏سرا، ایران.

3 دانشیار گروه جنگل‌داری، دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه گیلان، صومعه‏ سرا، ایران.

چکیده

مدیریت جنگل و برنامه‏ریزی اصولی برای آن مستلزم داشتن اطلاعات کمّی و کیفیِ مناسب است. این اطلاعات از طریق آماربرداری از جنگل به‌دست می‌آید. از این رو، آماربرداری جنگل در برآورد وضعیت موجود و برنامه‏‏ریزی آینده نقش اساسی دارد. در این بررسی 2/37 هکتار از جنگل‏های دالاب ایلام به‌صورت صددرصد با قطعات نمونۀ 1 هکتاری آماربرداری شد. برای برآورد مشخصه‏های کمّی، دو روش خط‏ نمونه با طول ثابت 50 متر و خط ‏نمونه با تعداد ثابت 5 درخت، مقایسه شدند. مشخصه‏های اندازه‏گیری‌شده شامل تعداد درختان در هکتار، سطح مقطع برابر‌سینه، و درصد تاج‌‏پوشش بود. برای هر روش تعداد 37 قطعه‌نمونه براساس الگوی منظم تصادفی با ابعاد شبکۀ 100×100 متر برداشت و مشخصات مورد نیاز درختان اندازه‏گیری شد. نتایج این بررسی نشان داد که با در‌نظر‌گرفتن دقت و هزینه، روش خط نمونه با تعداد درخت ثابت، روش مناسب برای برآورد مشخصه‏های کمّی جنگل‏های منطقۀ دالاب استان ایلام است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation Comparison of Transect Sampling Methods in Estimation of Quantitative Characteristics of Forest (Case study: Daalaab forests of Ilam)

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Mirzaei 1
  • Amir Eslam Bonyad 2
  • Hassan Pourbabaei 3
1 M.Sc. Student., Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Somehesara, I.R. Iran
2 Associate Professor, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, , Somehesara, I.R. Iran
3 Associate Professor, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Somehesara, I.R. Iran
چکیده [English]

Basic forest management and planning require appropriate quantitative and qualitative information. This information obtained from forest inventory. So forest inventory have an essential role in estimating present situation and future planning. In this study, 37.2 hectares of Daalaab forest of Ilam province were calculated with 1 hectare samples. To analyze quantitative characteristics, “transect with fixed length (50 m)” and “transect with fixed number of tree (5 trees)” were selected for comparison. Measured characteristics were density (number tree per hectare), crown cover and basal area. Based on systematic-random sampling pattern with 100 × 100m dimension, 37 samples were selected for each sampling method. In each sample, characteristics of trees were recorded and measured. Results this investigation showed that based on precision and cost criteria, transect with fixed number tree sampling method is a more suitable method for analysis of quantitative characteristics in the studied forests.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ilam
  • Inventory
  • Quercus persica
  • transect method
  • Zagros forests