مطالعة تولید و هزینة خروج چوب با تراکتور کشاورزی (مطالعة موردی: جنگل‏کاری‏ های منطقة شیخ ‏‏نشین شفارود)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جنگل‏داری دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه گیلان، صومعه‏سرا، ایران.

2 دانشیار گروه جنگل‏‏داری دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه گیلان، صومعه‏سرا، ایران.

3 کارشناس ارشد مهندسی جنگل، دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه گیلان، صومعه‏سرا، ایران.

چکیده

تراکتورهای کشاورزی ماشین‏های چندکاره‏ای هستند که کاربرد زیادی به‏خصوص در کشاورزی و بهره‏برداری جنگل دارند. حمل به روش چوب کوتاه با استفاده از تراکتور کشاورزیِ مجهز به یدک‏کش از روش‏های خروج چوب است که در جنگل‏کاری‏های شمال ایران مانند بسیاری از نقاط دیگر دنیا رایج است که طی آن گرده‏بینه‏های کوتاه از کنار کنده به محل دپو حمل می‏شوند. در این مطالعه، که در عرصه‏های جنگل‏کاری منطقة شیخ‏نشین حوزة آبخیز شفارود انجام شده است، 69 نوبت چوب‏کشی با تراکتور کشاورزی مطالعه و پس از تعیین عوامل تأثیرگذار بر زمان چوب‏کشی، مطالعة زمانی اجزای یک نوبت چوب‏کشی برای تعیین مدل پیش‏‏بینی زمان آن انجام و هزینة تولید بهره‏برداری در ساعات کار مفید و برنامه‏ریزی‏شده محاسبه شد. زمان چوب‏کشی تحت تأثیر تعداد گرده‏بینه، حجم بار، و فاصلة چوب‏کشی است. نتایج نهایی نشان داد متوسط تعداد بینه در هر نوبت چوب‏کشی 59 عدد، حجم بار 81/3 متر مکعب، و فاصلة چوب‏کشی 202 متر است و با این مقادیر میزان تولید ساعتی تراکتور کشاورزی در ساعات کار مفید 66/5 متر مکعب و در ساعت کار برنامه‏ریزی‏شده 34/5 متر مکعب و هزینة واحد تولید با و بدون احتساب زمان‏های تأخیر به‏ترتیب 88196 و 80354 ریال بود. نتایج این مطالعه، همگام با تحقیقات پیش رو، با برآورد دقیق و با جزئیات هزینه‏های بهره‏برداری به برنامه‏ریزان بهره‏برداری جنگل، مدیران جنگل، و بهره‏برداران اجازه می‏دهد تا با مقایسه، ماشین مناسب را انتخاب کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Production and Cost of Wood Extraction using Farm Tractor Case Study: Sheikhneshin Plantation Area in Shafaroud Watershed

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Nikooy 1
  • Ramin Naghdi 2
  • Arezo Esmail Nezhad 3
1 Assistant Professor, Faculty of Natural Resources, the University of Guilan, Somehesara, I.R. Iran
2 Associate Professor, Faculty of Natural Resources, the University of Guilan, Somehesara, I.R. Iran
3 MSc. Graduate, Faculty of Natural Resources, the University of Guilan, Somehesara, I.R. Iran
چکیده [English]

Farm tractors are a multipurpose machine in many applications, especially in agriculture and forest logging activity. Short log skidding with farm tractors is one of logging systems in plantation area in north of Iran as in many other areas in the word. In forest logging operation, equipped farm tractor with trailer can be used to skid short logs from stump area to landing. In this study, that has been carried out in Sheikhneshin plantation area of Shafaroud watershed, 69 skidding cycle studied and, after determination of skidding affective factors, the elemental time study method was applied to develop the skidding time predicting model. The efficiency and unit costs of logging were calculation in the operational and scheduled working time for farm tractor operators. Skidding time was most affected by number of log per turn, volume per turn and skidding distance. The logging productivity was 5.66 m3/PH or 5.34m3/SH with an average log number pre turn 59, an average volume per turn 3.81m3, and the average forwarding distance 202m. The cost of skidding using with and without delays was 88196 and 80354 Rials per cubic meter, respectively. Result of this study consistent with the result of research in progress should provide forest manager, planner and logger with detailed and accurate logging cost estimators allow for comparison and selection of equipment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cost and production
  • forest plantation
  • skidding
  • Time Study