تأثیر عوامل فیزیوگرافی بر مشخصه‌های کمّی بلوط ایرانی در جنگل‌های زاگرس میانی (مطالعة موردی: ایلام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد جنگل‌داری، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

2 استاد دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران.

3 دانشیار دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران.

4 استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ایلام، ایلام، ایران.

چکیده

این مطالعه با هدف تعیین اثر عوامل فیزیوگرافی (شیب، جهت، و ارتفاع از سطح دریا) بر مشخصه‌های کمّی بلوط ایرانی در جنگل‌های زاگرس میانی صورت گرفته است. دراین تحقیق که در جنگل‌های شهرستان آبدانان، از توابع استان ایلام، و در منطقه‌ای به وسعت تقریبی 150 هکتار انجام شد، 134 قطعه‌نمونۀ مستطیل‌شکل به ابعاد 50×40 متر به روش آماربرداری منظم‌ـ‌تصادفی در شبکه‏ای به ابعاد 100×100 متر تعیین و مشخصه‏های گونه، قطر برابرسینه، قطر تاج، ارتفاع درختان، و نیز فیزیوگرافی قطعه‌نمونه (شیب، جهت دامنه، و ارتفاع از سطح دریا) برداشت شد. نتایج نشان داد که عوامل فیزیوگرافی بر قطر برابرسینۀ درختان تأثیر معنی‌داری ندارد. جهت دامنه و ارتفاع از سطح دریا بر اندازۀ مشخصه‌های سطح تاج درختان، سطح مقطع برابرسینه، و تعداد در هکتار تأثیر معنی‌داری دارد. در بین عوامل فیزیوگرافی، جهت دامنه بر ارتفاع درختان تأثیر معنی‌داری داشته است. این تحقیق، در حفظ مناطقی که دارای گونه‌های بلوط با مشخصه‌های کمّی بهتر یا مناطقی که در حال تخریب هستند، مؤثر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Physiographic Factors on Mortality of Persian Oak in the Middle of Forests (Case study: Ilam)

نویسندگان [English]

  • Hasan Noshadi 1
  • Manochehr Namiranian 2
  • Pedram Attarod 3
  • Jafar Hoseinzadeh 4
1 M. Sc, student of Forestry, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, I.R. Iran
2 Professor, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, I.R. Iran
3 Associate Professor, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, I.R. Iran
4 Assistant Professor, Research Centre of Agriculture and Natural Resources of Ilam, Ilam, I.R. Iran
چکیده [English]

This study aimed to determine the effect of physiographic factors (slope, aspect and altitude) on quantitative characteristics of Persian Oak (Quercus brantii Lindl) in forests of midlle Zagros. In this study in forests of the Abdanan city if Ilam province and regional functions area were approximately 150 ha, 134 sample plots of rectangular shape with dimensions 40 * 50 m to the systematic – random method in a network with dimensions 100 * 100 m using and species characteristics, dbh, crown diameter, heigh of trees and physiographic sample plot (slope, aspect and altitude) were recorded. Results showed that the effect of physiographic factors on dbh of trees was not significant. The aspect and altitude on the characteristics size canopy of tree, basal area per ha and number of ha has a significant impact. Among the physiographic factors aspect have a significant impact on trees height. This study can conserved areas that Oak species with quantitative characteristics better and special attention to areas that are being destroyed, to be effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian Oak
  • midlle Zagros
  • Physiographic factors
  • quantitative characteristics