تأثیر بخارزنی چوب نراد بر میزان جذب و عمق نفوذ مادة حفاظتی اسید کرومات مس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

2 دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

3 استادیار گروه علوم و صنایع چوب، دانشکدۀ مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.

چکیده

در این تحقیق، تأثیر پیش‌تیمار بخارزنی چوب نراد بر میزان جذب، ماندگاری، و عمق نفوذ مادة حفاظتی ACC بررسی شد. پیش‌تیمارهای بخارزنی در دماهای 120، 140، و 160 درجة سانتی‌گراد به مدت 1 ساعت و تحت فشار 2 تا 3 اتمسفر انجام گرفت. عملیات بخارزنی بر روی تخته‌‌هایی به ابعاد 50×100×250 میلی‌‌متر با الگوی برش بینابینی و با میانگین رطوبت اولیة 30 درصد انجام شد. پس از متعادل‌سازی رطوبت نمونه‌ها، عملیات اشباع با استفاده از محلول حفاظتی ACC با غلظت 5 درصد تحت فرایند کم‌فشار انجام شد. همچنین، با استفاده از نرم‌افزار Image j درصد اشباع سطح مقطع نمونه‌‌ها با مادة حفاظتی محاسبه شد. نتایج نشان دادند که پیش‌تیمار بخارزنی چوب نراد در دماهای 140 و 160 درجة سانتی‌‌گراد موجب افزایش میزان جذب، عمق نفوذ، و سطح اشباع مادة حفاظتی می‏شود، ولی تفاوت معنی‌‌داری بین نمونه‏های شاهد و نمونه‌‌های بخاردیده در دمای 120 درجة سانتی‌گراد مشاهده نشد. نتایج همچنین نشان داد که با افزایش دمای بخارزنی از 140 به 160 درجة سانتی‌گراد به‌طور معنی‌داری بر میزان جذب و عمق نفوذ مادة حفاظتی افزوده می‏شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Fir Wood Steaming on Absorption and Penetration of Acid Copper Chromate Preservative

نویسندگان [English]

  • Milad Ramzanpour 1
  • Asghar Tarmian 2
  • Hamid Reza Taghiyari 3
1 M.Sc. Wood and Paper Science & Technology, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, I.R. Iran
2 Associate Professor., Department of Wood and Paper Science & Technology , Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, I.R. Iran
3 Assistant Professor, Wood Science and Technology Department, The Faculty of Civil Engineering, Shahid Rajaee Teacher Training University, Karaj, I.R. Iran
چکیده [English]

In this research, effects of pre-steaming of fir wood (Abies alba) on the ACC preservative absorption, retention, and depth of penetration were investigated. Pre-steaming was carried out at 120, 140, and 160°C for one hour under 2 to 3 bars pressure. Steaming was carried out for bastard sawn boards with green dimensions of 250 × 100 × 50 millimeter and average initial moisture content of 30%. After moisture conditioning of wood samples, they were impregnated with ACC preservative solution with 5% concentration using low pressure process. Then, the impregnation properties were measured. The image J software was also used to determine the wood cross section impregnation. Results showed that pre-steaming at 140 and 160°C significantly increased the absorption, retention, and depth of preservative penetration; however, no significant difference was observed between the control specimens with those pre-steamed at 120°C. Furthermore, the results showed that the wood impregnation properties, including absorption and depth of penetration improved by increasing steaming temperature from 120 to 1600 C.

کلیدواژه‌ها [English]

  • absorption
  • acid copper chromate
  • depth of penetration
  • Fir wood
  • steaming