ارزیابی رفتار شکست تراشه‌های چوب تحت بار کششی با استفاده از روش گسیل صوتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی ، دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشگاه صنعتی امیر کبیر

چکیده

با هدف شناسایی سازوکار شکست در تخته تراشه جهت دار، رفتار شکست تراشه‌های چوب تحت بار کششی با روش گسیل صوتی مورد بررسی قرار گرفت. تراشه‌ها به دو صورت چسب‌خورده و بدون چسب در سه سطح بالا، پایین و میانی کیک تخته تراشۀ جهت‌دار قرار داده شده و پرس شدند. سپس آزمون کشش به‌ همراه آزمون گسیل صوتی روی تراشه‌های تیمارشده و شاهد اعمال شد. با استفاده از داده‌های آزمون کشش، مدول الاستیسیته و مقاومت کششی نمونه‌ها محاسبه شد. رخدادهای تجمعی، انرژی تجمعی و دامنۀ سیگنال‌ها نیز از نتایج حاصل از گسیل صوتی به‌دست آمدند. نتایج نشان داد که انرژی تجمعی، تعداد رخدادهای گسیل صوتی و همچنین حداکثر دامنۀ سیگنال‌ها با مقدار نیروی واردشده و افزایش زمان افزایش یافت و بیشترین مقدار انرژی ایجادشده و رخدادها نیز در محدودۀزمان شکست اتفاق افتاد. شرایط تیمار تراشه‌ها نیز نتایج گسیل صوتی را تحت تأثیر قرار داد و مقدار انرژی آزادشده و رخدادهای تجمعی در نمونه‌های پرس‌شده نسبت به سایر نمونه‌ها بیشتر بود. بطور کلی بزرگی شاخص‌های گسیل صوتی با ویژگی‌های مکانیکی مانند مدول الاستیسیته و مقاومت کششی متناسب بوده است که بیانگر امکان شناسایی شکست در تراشه های چوب با روش گسیل صوتی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Failure behavior assessing of wood strands under tensile loading using acoustic emission technique

چکیده [English]

With the aim of identifying failure mechanism in oriented strand boards, failure behavior of wood strands under tensile load was investigated using acoustic emission technique. Resinated and unresinated strands were arranged at top, middle and bottom section of the board before pressing. Tensile and acoustic emission tests were performed simultaneously on treated and control samples. Using tensile test data, module of elasticity and ultimate tensile strength of specimens were determined. Acoustic emission data were used for calculating cumulative events, cumulative energy and amplitude of the signals. The results showed that increasing in amount of load and time resulted in increasing of the amount of acoustic emission cumulative energy, event and the maximum signals amplitude. The considerable increase of cumulative energy and events were achieved at the time of failure. The treatment conditions influenced the acoustic emission results and pressed specimens released higher acoustic energy and had higher cumulative acoustic emission events, in comparison to the other specimens. Generally, the magnitude of acoustic emission indices was proportional to mechanical properties such as elastic modulus and tensile strength indicating that failure in strands can be identified by acoustic emission.

کلیدواژه‌ها [English]

  • acoustic emission
  • Failure
  • strand
  • tensile load
  • wood
[1]. Iwamoto, M., Ni, Q.-Q., Fujiwara, T., and Kurashiki, K. (1999). Intralaminar fracture mechanism in unidirectional CFRP composites: Part I: Intralaminar toughness and AE characteristics, Engineering Fracture Mechanics, 64(6):721-745.
[2]. Ramirez-Jimenez, C., Papadakis, N., Reynolds, N., Gan, T., Purnell, P., and Pharaoh, M. (2004). Identification of failure modes in glass/polypropylene composites by means of the primary frequency content of the acoustic emission event, Composites  Science and Technology, 64(12): 1819-1827.
[3]. Mehan, R. L., and Mullin, J. V. (1971). Analysis of composite failure mechanisms using acoustic emissions, Journal of Composite Materials, 5(2): 266-269.
[4]. Williams, J. H., and Lee, S. S. (1978). Acoustic emission monitoring of fiber composite materials and structures. Journal of Composite Materials, 12(4): 348-370.
[5]. Kim, S.T., and Lee, Y.T. (1997). Characteristics of damage and fracture process of carbon fiber reinforced plastic under loading-unloading test by using AE method, Materials Science and Engineering: A, 234: 322-326.
[6]. Czigany, T. (2004). An acoustic emission study of flax fiber-reinforced polypropylene composites, Journal of Composite Materials, 38(9): 769-778.
[7]. Dogossy, G., and Czigány, T. (2006). Failure mode characterization in maize hull filled polyethylene composites by acoustic emission, Polymer Testing, 25(3): 353-357.
[8]. Bussiba, A., Kupiec, M., Ifergane, S., Piat, R., and Böhlke, T. (2008). Damage evolution and fracture events sequence in various composites by acoustic emission technique, Composites Science and Technology, 68(5): 1144-1155.
[9]. Beall, F. (1985). Relationship of acoustic emission to internal bond strength of wood-based composite panel materials, Journal of Acoustic Emission, 4(1): 19-29.
[10]. Lin, H., Fujimoto, Y., Murase, Y., and Mataki, Y. (2002). Behavior of acoustic emission generation during tensile tests perpendicular to the plane of particleboard II: effects of particle sizes and moisture content of boards, Journal of Wood Science, 48(5): 374-379.
[11]. Brunner, A. J., Howald, M. T., and Niemz, P. (2006). Acoustic emission rate behavior of laminated wood specimens under tensile loading, Journal of  Acoustic Emission, 24:104-110.
[12]. Niemz, P., Brunner, A. J., and Walter, O. (2009). Investigation of the mechanism of failure behaviour of wood based materials using acoustic emission analysis and image processing, Wood Resources, 54(2): 49-62.
[13]. Calabrese, L., Campanella, G., and Proverbio, E. (2013). Identification of corrosion mechanisms by univariate and multivariate statistical analysis during long term acoustic emission monitoring on a pre-stressed concrete beam, Corrosion Science, 73: 161-171.
[14]. Mizutani, Y., Nagashima, K., Takemoto, M., and Ono, K. (2000). Fracture mechanism characterization of cross-ply carbon-fiber composites using acoustic emission analysis, NDT & E International, 33(2): 101-110.
[15]. Curtis, G. (1975). Acoustic emission energy relates to bond strength. Non-Destructive Testing, 8(5): 249-257.
[16]. Ghiassi, B., Verstrynge, E., Lourenço, P. B., and Oliveira, D. V. (2014). Characterization of debonding in FRP-strengthened masonry using the acoustic emission technique, Engineering Structures, 66: 24-34.
[17]. Yadama, V., and Wolcott, M. P. (2006). Elastic properties of hot-pressed aspen strands, Wood and Fiber Science, 38(4): 742-750.
[18]. Henkel, D., and Wood, J. (1991). Monitoring concrete reinforced with bonded surface plates by the acoustic emission method, NDT& E International, 24(5): 259-264.
[19]. Laksimi, A., Benmedakhene, S., and Bounouas, L. (1999). Monitoring acoustic emission during tensile loading of thermoplastic composites materials, In: Proceeding of 12th International Conference on Composite Materials. July 5-9 Paris, France, paper 740
[20]. Pollock, A. A. (1973). Acoustic emission - 2: Acoustic emission amplitudes, Non-Destructive Testing, 6(5): 264-269.