بررسی تأثیر تغییرات بازده تولید خمیر کاغذ CMP بر ویژگی‌های مقاومتی و نوری آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 مسیول آموزش تحصیلات تکمیلی دانشکده منابع طبیعی ساری

چکیده

در این تحقیق از ترکیب ثابت چوبی شامل مخلوطی از گونه‌های ممرز (44 درصد)، صنوبر (31 درصد)، افرا (15 درصد) و بید (10 درصد)، خمیر کاغذ شیمیایی- مکانیکی CMP با بازده‌های متفاوت تهیه شد. هدف از انجام این تحقیق، بررسی تغییرات ویژگی های خمیر کاغذ شیمیایی- مکانیکی CMP و در بازده های کمتر از حد معمول (۸۵ درصد) بوده است.  با تغییر عوامل پخت شامل درجۀ حرارت، زمان پخت و نیز درصد مصرف مایع پخت نسبت به وزن مادۀ چوبی، چهار بازده متفاوت 84‌،80‌،73 و67 درصد به‌دست آمد. در هر بازده، خرده‌چوب‌های پخته‌شده دفیبره شده و از خمیر کاغذ حاصل، درجۀ روانی اولیه اندازه‌گیری و کاغذهای دست‌ساز 60 گرمی تهیه و ویژگی‌های مقاومتی و نوری آنها اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که با کاهش 17 واحدی بازده خمیر کاغذ CMP، درجۀ روانی اولیۀ خمیر کاغذ روند کاهشی داشت، ولی شاخص‌های مقاومتی خمیر کاغذ شامل شاخص‌های مقاومت به پارگی، ترکیدگی و کششی به‌ترتیب 42، 100 و 29 درصد افزایش یافت. درجۀ روشنی و ماتی خمیر کاغذ CMP با کاهش بازده خمیر، روند کاهشی داشت و با 17 واحد کاهش بازده (از 84 به 67 درصد)، درجۀ روشنی در حدود 9 درصد  و ماتی خمیر کمتر از 1 درصد کاهش یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the CMP Pulp Yield Variations on Its Strength and Optical Properties

چکیده [English]

In this research, the chemimechanical pulps (CMP) with different yields were prepared by using the mixtures of constant raw materials comprising Iranian hardwood species such as hornbeam (44%), poplar (31%), maple (15%) and salix (10%). This research was aiming to study CMP pulp properties variations in yields lower than standard limit (85%). Four different yields (84, 80, 73 and 67%) were achieved by changing the cooking parameters including temperature, time and cooking liquor consumption ratio,. Freeness of the pulp, strength and optical properties of the 60 g/m2 handsheets were measured. . The results showed that the initial freeness was reduced with 17 unit reduction in CMP pulp yield, while all strength properties including tear, burst and tensile indices were increased to 42, 100 and 29 percent, respectively. The Brightness and opacity of the obtained pulp was reduced with reduction of yields and with 17 unit reduction in CMP pulp yield (from 84 to 67 percent), the brightness about nine percent and the opacity less than one percent were decreased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CMP pulp
  • yield
  • Strength properties
  • Optical properties
[1]. Smook, G. A. (2003). Handbook of Pulp and Paper Technologists, Translated by Mirshokraei, S. A., Aeij Press, Tehran,501p.
[2]. Beatson, R., Heitnet, C., and Atack, D., (1984). Factors affecting the sulphonation of spruce. Journal of Pulp and Paper Science, 10(1): 12-17
[3]. Sixta, H. (2006). Handbook of Pulp. Lenzing, Austria,1352p.
[4]. Gullichsen, S., and Paula Puro, H. (1998). Mechanical Pulping. Helsinki, Finland,427p.
[5]. Holik, H. (2006). Handbook of Paper and Board, Willey-Vch Verlag gmbh, Weinheim, Germany,505p.
[6]. Latibari, J. (2012). Investigation on production of bleachable chemi-mechanical pulp from wheat straw. Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 26(4): 634-646.
[7]. Eshkiki R. B., and Resalati H. (1999). Study on the effect of extent of delignification on kraft pulp and paper properties. Pajouhesh & Sazandegi, 44: 84- 90.
[8]. Rasouli Garmaroudi, E., Resalati, H., and Mahdavi feizabadi, S. (2007). Effect of wood raw material combination on the properties of chemi-mechanical pulp for making Newsprint. Pajouhesh va Sazandegi, 76(3): 69-75.
[9]. Asadpour, Gh., Resalati, H., Dehghani, MR., Ghasemian, A., and Mohammad nezhad, M. (2011). The Effect of cationized CMP fines on newsprint pulp properties. Journal of Forest and Wood Products, 64(4): 357-368.
[10]. Tappi Standard Test Methods. (2009). Tappi Press, Atlanta, GA. USA,1382p.
[11]. Afra, E. (2003). Properties of Paper. Agricultural Sciences Press, 392p. (In Persian).