تأثیر غلظت‌های مختلف ایندول بوتیریک اسید در ریشه‌زایی قلمۀ انجیلی (Parrotia persica)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 .

چکیده

درخت انجیلی به­عنوان یک گونه جنگلی برای استفاده در فضای سبز شهری کاربرد فراوانی دارد. با این حال تکثیر این گیاه و تولید نهال انجیلی در ایران صورت نمی­گیرد. بنابراین شناخت نوع قلمه و کاربرد تیمارهای هورمونی برای افزایش میزان ریشه‌زایی آن می­تواند در تولید نهال آن بسیار کارامد باشد. بر این اساس قلمه‌های شاخۀ یکساله و شاخۀ چندسالۀ انجیلی به­ترتیب در بهمن و خرداد تهیه و با غلظت­های مختلف ایندول بوتیریک اسید (صفر، 500، 1000 و 2000 میلی‌گرم در لیتر) تیمار شدند. در بررسی حاضر هیچ‌یک از قلمه‌های چندساله (مربوط به فصل زمستان) ریشه‌دار نشدند. بیشترین درصد ریشه‌زایی در قلمه‌های یکساله بود که با غلظت 2000 میلی‌گرم در لیتر ایندول بوتیریک اسید تیمار شده بودند. تفاوت معنی‌داری در بزرگ‌ترین طول ریشه و تعداد ریشه در دو تیمار 500 و 1000 میلی‌گرم در لیتر مشاهده نشد. بیشترین میانگین مدت ریشه‌زایی مربوط به تیمار شاهد و کمترین آن مربوط به تیمار 2000 میلی‌گرم در لیتر بود. نتایج بر تأثیر هورمون ایندول بوتیریک اسید بر درصد ریشه‌زایی قلمه‌های یکسالۀ انجیلی دلالت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of different concentrations of indole butyric acid on rooting of Iron Wood cutting (Parrotia persica)

نویسندگان [English]

  • mahnaz karimi 1
  • Shakiba Yaghoobi 2
چکیده [English]

Iron Wood (Parrotia persica) tree as a forest species has many applications in urban green landscape. However, its reproduction and seedling production have not been studied in Iran. Thus, knowing the type of cutting and hormone treatments to increase the rooting of cuttings can be very effective. Accordingly, annual and perennial cuttings were prepared in January and June, respectively. Cuttings were treated with different concentrations of Indole butyric acid (IBA) (0, 500, 1000 and 2000 mg L-1). Perennial cuttings were not rooted in the present study. The maximum rooting percentage was observed in the treatment with 2000 mg L-1 Indole butyric acid in annual cutting. There were no significant differences in root length and root number in the 500 and 1000 mg L-1 treatments. The application of IBA decreased significantly the rooting time compared to the untreated control. The results indicated the effective role of IBA in extending the rooting percentage of Parrotia annual cutting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • annual cutting
  • hormonal treatment
  • rooting
  • perennial cutting
[1]. Alizadeh, A.A., and Gregorian, V. (2002). Rooting assessment of semihard wood cuttings of Almond × Peach hybrid under mist conditions. Iranian Journal of Horticultural Science and Technology, 2(3-4): 143-154.
[2]. Dewayne, L.I., and Yeagar, T.H. (1991). Propagation of Landscape Plants. University of Florida, Florida Cooperative Extension Service.
[3]. Hartman, H.T., Kester, D.E., and Davies, F.T. (1990). Plant propagation: Principle and Practices. Prentice-Hall.
[4]. Ercisli, S., Esitken, A., Cangi, R., and Sahin, F. (2003). Adventitious root formation of kiwifruit in relation to sampling date, IBA and Agrobacterium rubi inoculation. Plant Growth Regulation, 41(2): 133-137.
[5]. Koyuncu, F., and Senel, E. (2003). Rooting of black mulberry (Morus nigra L.) hardwood cuttings. Journal of Fruit Ornamental Plant Research 11: 53-57.
 
[6]. Kasim, N.E., and Rayya, A. (2009). Effect of different collection times and some treatments on rooting and chemical interminal constituents of bitter almond hard wood cutting. Journal of Agriculture and Biological Sciences, 5(2): 116-122.
[7]. Stefanic, M., Stamper, F., and, Oster, G. (2006). The level of IAA, IAAsp and some phenolics in cherry rootstock, Gisela5, leafy cuts pretreated with IAA and IBA. Scientia Horticulturae, 112(4): 399-405.
[8]. Konemann, E. (2004). Trees and Shrubs (Botanica's Pockets). Gorden Cheers.
[9]. Polat, A. A., Durgac, C., and Kamiloglu, O. (2000). The Effects of Indole butyric acid (IBA) on rooting of fig cuttings. Journal of Agricultural Science, 5(2): 1-6.
[10]. Mirsoleimani, A. (2007). The effects of two type of synthetic auxin on rooting of hardwood stem cuttings of almond peach hybrid under outdoor conditions. Pajouhesh-va-Sazandegi. 20(3): 89-96.
[11]. Loach, K. (1992). Environmental conditions for rooting cutting: importance, measurement and control. Acta Horticulturae 314: 233-242.
[12]. Taiz, L., and Zeiger, E. (2010). Plant Physiology, Fifth Edition. Sinauer Associates. Sunderland, MA.
[13]. Sabeti, H (2007). Forsts, Trees and shrubs Iran, Yazd University Publication, Yazd.