دوره و شماره: دوره 76، شماره 3، آذر 1402، صفحه 191-297 
بررسی تأثیر آهک بر روی خصوصیات تورمی خاک جاده‌های جنگلی

صفحه 207-216

فاطمه موسوی؛ احسان عبدی؛ زهرا مشایخی؛ مرتضی مدرسی؛ مصطفی جنت بابایی


چگونگی ارزیابی اجرای برنامة جامع صیانت از جنگل‌های شمال کشور در استان گیلان

صفحه 283-297

سجاد زیرک پور ناوی؛ محمد عواطفی همت؛ سید مهدی حشمت الواعظین