چگونگی ارزیابی اجرای برنامة جامع صیانت از جنگل‌های شمال کشور در استان گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

10.22059/jfwp.2023.353987.1235

چکیده

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سیاستگذاران، دستیابی به کم و کیف اهداف سیاست اجرا شده است که سنجش آن از طریق ارزیابی ممکن می‌شود. به‌طوری‌که ارزیابی و نظارت بر اجرای سیاست، نقش به‌سزایی در آگاهی‌بخشی و یادگیری از سیاست و پاسخگویی مجریان دارند و تقویت آن‌ها کمک شایانی به بهبود فرآیند سیاستگذاری، اجرا و رشد دانش سیاستگذاران می‌کند. پژوهش حاضر با بررسی مبانی نظام ارزیابی، اجرای سیاست صیانت از جنگل‌های هیرکانی را در استان گیلان مورد ارزیابی قرار داده است. داده‌ها به روش کیفی و میدانی و ابزار مصاحبة نیمه‌سازمان‌یافته با 20 نفر از کارشناسان ادارة کل منابع طبیعی و آبخیزداری، ادارة کل حفاظت محیط‌زیست و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان با نمونه‌گیری زنجیری گردآوری شده و از طریق روش تحلیل مضمون مورد بررسی قرار گرفتند. 26 مضمون مرتبط با ارزیابی استخراج شد و تحلیل آن‌ها نشان داد که پس از اجرای برنامة مذکور در استان گیلان، تنها سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری به‌ عنوان مجری نسبت به پایش اقدامات صورت گرفته اقدام نموده و ارزیابی فراسازمانی انجام نشده است. ضعف ظرفیت ارزیابی در دستگاه‌های اداری و دیوانی، انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در سال‌های گذشته و ضعف همکاری و هماهنگی بین بخشی، به‌ویژه بین ادارة کل محیط‌زیست و ادارة کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان، از دلایل نقص در ارزیابی این برنامه بوده است. ارزیابی اجرای سیاست‌های جنگل بایستی توسط گروه سومی به‌جز مجری و سیاستگذار و براساس روش‌شناسی علمی انجام گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation stage of the comprehensive forest safeguarding policy implementation in the Hyrcanian forests of Guilan province

نویسندگان [English]

  • Sajjad Zirakpour Navi
  • Mohammad Avatefi Hemmat
  • Seyed Mahdi Heshmatol Vaezin
Department of Forestry and Forest Economics, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
چکیده [English]

One of the most important concerns of policymakers is to achieve policy goals, which can be measured through evaluation. Evaluation and monitoring of policy implementation play a significant role in enhancing public awareness, promoting learning about the policies, and ensuring accountability of bureaucrats. By strengthening the evaluation and monitoring process, policymakers can improve the policymaking process and implementation, as well as enhance shared knowledge of policymaking among the involved organizations. This paper focused on the evaluation stage of implementing the Comprehensive Forest Safeguarding Policy (CFSP) in the Hyrcanian forests, Guilan province, Iran. The research employed a qualitative approach and field research methods. Semi-structured interviews were conducted with 20 experts from the General Administration of Natural Resources and Watershed Management (GANRWM), the General Administration of Environment (GAE), and the Management and Planning Organization (MPO) of Guilan Province using chain sampling. Thematic analysis was employed to analyze the interviews, and 26 themes related to monitoring and evaluation were identified. The findings indicate that there was no third-party evaluation in assessing the implementation of CFSP in Guilan province. Weak capacity for evaluation and monitoring, the merger of the country's MPO with other presidential organizations in the last decade, and the deficiency of intersectoral cooperation and coordination, particularly between the GANRWM and GAE of Guilan province, have been among the reasons for the failure in a comprehensive evaluation of this program. The evaluation of forest policy implementation should be conducted based on scientific methodology by a third group independent of the executive and policymaking bodies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Forest policy
  • Oversight
  • Policy evaluation
  • Thematic analysis
[1] OECD (2020). How can governments leverage policy evaluation to improve evidence informed policy making?. Highlights from an OECD comparative study, OECD, 28 p.
[2] Emami Meibodi, R. (2016). comparative analyses of policy evaluation systems, principles and rules. Bi-Quarterly Political Knowledge, 11(1), 45-68. (In Persian)
[3] Arnold, F. E., Rametsteiner, E., & Kleinn, C. (2014). User-oriented national forest monitoring planning: a contribution to more policy relevant forest information provision. International Forestry Review, 16(4), 389-404.
[4] Ashtarian, K., & Emami Meibodi, R. (2015). Regulatory assessment of public policies in the Islamic republic of Iran. Bi-Quarterly Political Knowledge, 10(2), 5-36. (In Persian)
[5] Hamidiyan, M., Khosravipour, N., & Abdi, M.R. (2017). Evaluation of the strategic plan indicators with balanced scorecard approach and hierarchical AHP (Case study of Iranian tax administration (INTA)), Journal of Tax Research, 82, 171-209. (In Persian)
[6] Zamani Mazdeh, M., Mohammadi, A., & Nurmohammad Nasrabadi, Gh. (2013). Comparative analysis of performance evaluation models with logic model. Journal of Quality & Standard Management, 2(3), 54-67. (In Persian)
[7] Tabari, M., & Varasteh, F. (2017). Performance evaluation with a balanced scorecard approach. Journal of Industrial Strategic Management, 12, 12-20. (In Persian)
[8] Ledermann, S. (2011). Exploring the necessary conditions for evaluation use in program change. American Journal of Evaluation, 33(2), 159-178.
[9] Rahimi, Gh. (2006). Performance evaluation and continuous improvement of the organization. Tadbir, 173, 41-44. (In Persian).
[10] Ministry of Foreign Affairs. (2009). Evaluation policy and guidelines for evaluations. Policy and Operations Evaluation Department (IOB), the Netherlands, 56 p.
[11] Taghizadeh, M., Nowbahar, R. and Gholami, H. (2019). Fundamentals of criminal policy evaluation. Criminal Law and Criminology Studies, 49(2), 353-371. (In Persian)
[12] Doshmangir, L., Mostafavi, H., & Rashidian, A. (2014). How to do policy analysis? A view on approaches and modes of policy analysis in health sector. Hakim Health Systems Research, 17(2), 138-153. (In Persian).
[13] Bisang, K., & Zimmermann, W. (2006). Key concepts and methods of programme evaluation and conclusions from forestry practice in Switzerland. Forest Policy and Economics, 8(5), 502-511.
[14] Neeff, T., Piazza, M. (2020). How countries link forest monitoring into policy-making. Forest Policy and Economics, 118, 102248.
[15] Ebadi, M.H., & Rezaei, M.J. (2018). Review the status of monitoring and evaluation in Iran's development planning. Strategic and Macro Policies, 21, 1-23. (In Persian)
[16] Shojaei, S.M.H., Fateh Rad, M., & Tabatabaian, S.H. (2013). A plan for evaluating science, Technology and innovation policies. Rahyaft, 57, 1-15. (In Persian)
[17] Alvani, S.M., & Sharifzadeh, F. (2009). Public policy-making process. Allameh Tabatabai University, 209P. (In Persian)
[18] Azadani, M., (2015). Impact assessment framework in the formulation and regulation of policies, bills and regulations. Deputy of Applied Studies of the Government Office, 25P. (In Persian)
[19] Avatefi Hemmat, M., & Heshmatol Vaezin, S.M. (2022). Evaluating policy implementation of removing livestock in Hyrcanian forests and developing a new policy to reduce deforestation and forest degradation due to livestock grazing. Department of Applied Research, University of Tehran, Karaj, 525P. (In Persian)
[20] Booshehri, A., & Bagheri, A. (2016). Science and technology policy assessment (Case Study on Elite Conscripts Working in Research Projects). Journal of Improvement Management, 10(3), 107-129. (In Persian)
[21] Romero, C., Sills, E.O., Guariguata, M.R., Cerutti, P.O., Lescuyer, G., & Putz, F.E. (2017). Evaluation of the impacts of Forest Stewardship Council (FSC) certification of natural forest management in the tropics: a rigorous approach to assessment of a complex conservation intervention. International Forestry Review, 19(2), 36-49.
[22] Emami Meibodi, R., & Ashtarian, K. (2012). Designing the evaluation system of public policies in the Islamic republic of Iran. Journal of Political Science Association, 7(2): 7-47. (In Persian)
[23] Zirakpour Navi, S., Avatefi Hemmat, M., & Heshmatol Vaezin, S.M. (2022). Evaluation of the comprehensive forest safeguarding policy implementation results in Guilan province. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 30(3), 257-276. (In Persian)
[24] Pakzad, A., & Khajeh Naieni, A. (2017). Evaluation of Media Policy Making in IRIB: the case study of media vision document. Rahbord Journal, 84, 175-196. (In Persian)
[25] Mendes, C., (2006). Implementation analysis of forest programmes: Some theoretical notes and an example. Forest Policy and Economics, 8(5), 512-528.
[26] Avatefi Hemmat, M. (2016). National and Regional Socioeconomic Report. Technical reports of building a multiple-use forest management framework to conserve biodiversity in the Caspian hyrcanian forest landscape, edited by Moser, M., Forest. Rangeland, and Watershed Management Organization, United Nations Development Program, Global Environment Facility, Tehran, 51 p.
[27] Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101.
[28] Mohammadpur, A. (2010). Quality assessment in qualitative research: principles and strategies of validation and generalization. Social Sciences, 17(48), 73-107. (In Persian)
[29] Arnold, F.E., Van der Werf, N., and Rametsteiner E. (2014). Strengthening evidence-based forest policy-making Linking Forest monitoring with national forest programs, Forestry Policy and Institutions Working Paper, FAO, Rome, 32 p.