دوره و شماره: دوره 76، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 1-89 
بررسی درصد قلیاییت بر خواص کربوکسی متیل سلولز تولید شده از الیاف باگاس

صفحه 33-42

داود غلامی؛ علی عبدالخانی؛ جابر حسین زاده؛ فائزه عسکری


بررسی عددی آثار رطوبت هوا بر گسترش آتش در جنگل‌ها (مطالعة موردی: جنگل ملکرود سیاهکل)

صفحه 55-64

محمد نوروزی؛ اسماعیل محمدیان بیشه؛ حسین افشین؛ بیژن فرهانیه؛ رقیه جهدی