بررسی میزان عناصر غذایی در نهال‌های درجه‌بندی‌شدۀ بلندمازو (Quercus castaneifolia)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد دانشگاه گیلان

چکیده

تولید نهال با کیفیت مناسب و افزایش عملکرد برای موفقیت هر جنگلکاری ضروری است. ازآنجا که از عوامل مختلفی برای ارزیابی کیفیت نهال جنگلی استفاده می‌شود، در این تحقیق از ارزیابی میزان وجود برخی از عناصر غذایی در ارتباط با اندازۀ نهال استفاده شد. نمونه‌برداری نهال در دو زمان، یکی در اوایل شهریور و دوم در اسفند از پلات‌های تصادفی به ابعاد 30 ×30 سانتی‌متر در بستر خزانه انجام گرفت. پس از درجه‌بندی نهال‌ها برمبنای قطر یقۀ نهال، برای اندازه‌گیری عناصر غذایی از هر درجۀ قطری، وزن مشخصی از نمونه‌های ریشه و برگ پنج نهال جدا از هم آسیاب و پودر شد. اندازه‌گیری نیتروژن به روش کجلدال صورت گرفت و برای اندازه‌گیری فسفر و پتاسیم در عصارۀ حاصل از هضم به طریق سوزاندن خشک و استفاده از اسید کلریدریک پس از رساندن نمونه به حجم 50 میلی‌لیتر، غلظت عناصر به‌کمک دستگاه فلیم فتومتر مشخص شد. عنصر کلسیم در عصارۀ حاصل از هضم به روش سوزاندن خشک و استفاده از اسید کلریدریک و به‌کمک دستگاه جذب اتمی اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که تفاوت معنی‌داری بین غلظت مواد غذایی در برگ‌ نهال‌های درجه‌بندی‌شده در اوایل شهریور و ریشۀ آنها در اسفند وجود ندارد؛ اما غلظت مواد غذایی در ریشۀ نهال‌های بزرگ‌تر در اوایل شهریور بیشتر از نهال‌های کوچک‌تر بود. دلیل آن توانایی بیشتر این نهال‌ها برای جذب مواد غذایی به‌منظور رشد بیشتر خود در نهالستان است. مقدار مواد غذایی در نهال‌های بزرگ‌تر بیشتر از کوچک‌ترها بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the nutritional content in graded Oak seedlings (Quercus castaneifolia)

نویسنده [English]

  • Maryam Taherzadeh
چکیده [English]

The production of good quality seedlings and increased performance are essential to the success of any plantation program. In order to develop a mechanism to evaluate the quality of nursery seedlings prior to planting in the field, production of good quality seedlings in nursery has important role in successful reforestation projects. Seedling sizes and nutrition status are two important factors in good quality seedlings. For these reasons, in this study nutrient concentration and content of nitrogen, phosphorous, calcium  and potassium in roots and leaves of graded Oak seedlings (small, medium and large) sampled in two-stage  sampling at the end of the first growing season (early September 2010 and late February 2011) were measured. The aim of this study is to know different levels of these nutrients in graded seedlings. The results showed there was not significant difference between nutrients in leaves and roots of graded seedlings in September and February, respectively.  But higher seedlings had higher nutrient concentration rather than the smaller ones in February thanks to having more ability for absorption of nutrients .The content of nutrients in big and medium seedlings is more than small-sized ones.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quercus castaneifolia
  • Evaluation of seedling quality؛ Nutrient material؛ Morphologically graded seedlings
[1]. Tinus, R.W., Burr, K.E., Atzmon, N., and Riov, J. (2000). Relationship between carbohydrate concentration and root growth potential in coniferous seedlings from three climates during cold hardening and dehardening. Tree Physiology, 20(16): 1097-l104.
[2]. Dey, D.C., and Parker, W.C. (1997). Morphological indicators of stock quality and field performance of oak (Quercus rubra L.) Seedlings underplanted in a central Ontario shelterwood. New Forest, 14(2): 145-156.
[3]. Perevertailo, B.I. (1977). Otbor seyantsev duba v pitomnike (Selection of oaks in the nursery). Lesnoe Khozyaistvo, 4(2): 56–57.
[4]. Uscola, ­M., Villar-Salvador, P., Oliet, J., and Warren, C.H. (2014). Foliar absorption and root translocation of nitrogen from different chemical forms in seedlings of two Mediterranean trees. Environmental and Experimental Botany, 14(4): 34-43.
[5]. Del Campo, A.D., Navarro, R.M., and Ceacero, C.J. (2010). Seedling quality and field performance of commercial stocklots of containerized holm oak (Quercus ilex( in Mediterranean Spain: an approach for establishing a quality standard. New Forests, 39(1): 19-37.
[6]. Taherzadeh Mousavian, S.M., Rostami Shahraji. T., and Torkaman. J. (2014). Identifying suitable morphological characteristics for evaluation the quality of oak seedlings (Quercus castaneifolia) in Pylambra nursery. Iranian Journal of Forest, 6 (2) :183-191.
[7]. Emami, A.­ (1996). Methods of analysis of plants. Soil and Water Research Institute. gricultural research, Education and Extension Oraganization. Ministry of Jihade – Keshavarzi. Karaj. ,
[8]. Kabeya, D., and Sakai, S. (2005). The Relative Importance of Carbohydrate and Nitrogen for the Resprouting Ability of Quercus crispula Seedlings. Annals of Botany, 96(3): 479-488.
[9]. Al–Rumaih, M., M. Al-Saad, F.A., and Warsy, A.S. (2002). Seasonal variation in mineral content of different organs development of Rumex vesicarius L. Saudi Journal of Biological Sciences, 9(1): 69-78.
[10]. Maltoni, A., Maltoni, B., Tani, A., Jacobs, D.F. (2010). Relation of fraxinus excelsior seedling morphology to growth and root proliferation during field establishment. Scandinavian Journal of Forest Research, 25(8): 60-67.
[11]. Landis, TD. (1985). Mineral nutrition as an index of seedling quality. Forest Rearch, 29-48.
[12]. Van den Driessche, R. (1984). Relationship between spacing and nitrogen fertilization of seedlings in the nursery, seedling mineral nutrition, and outplanting performance. Canadian Journal of Forest Research, 14(3): 431-436.
[13]. Mohammed, G.H., Noland, T.L., and Wagner, R.G. (1998). Physiological perturbation in jack pine (Pinus banksiana Lamb.) in the presence of competing herbaceous vegetation. Forest Ecology and Management, 103(1): 77-85.
[14]. Youngberg, C.T. (1984). Soil and tissue analysis: tools for maintaining soil fertility. Forest Nursery Manual: Production of Bareroot Seedlings, Springer Netherlands.
[15]. South, D.B. (1987). A-Re-evaluation of Wakely’s “Critical Tests” Morphological Grades of Southern Pine Nursery Stock. South African Forestry Journal, 142(1): 56-56.
[16]. Hines, F.D., and Long., J.N. (1986). First- and second-year survival of containerized Engelmann spruce in relation to initial seedling size. Canadian Journal of Forest Research, 16(3): 668-670.
[17]. Perevertailo, B.I. (1977). Selection of oaks in the nursery. Lesnoe Khozyaistvo, 4(1): 56–57.
[18]. Tsakaldimi, M., Zagas, T., Tsitsoni, T., and Ganatsas, P. (2005). Root morphology, stem growth and field performance of seedlings of two Mediterranean evergreen oak species raised in different container types. Plant and Soil, 278(1):85-93.
[19]. Thompson, J.R., and Schultz, R.C. (1995). Root system morphology of Quercus rubra L. Planting stock and 3-year field performance in Iowa. New forests, 9(3): 225-236.