دوره و شماره: دوره 75، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 309-395